Godło RP

Równe Traktowanie - Aktualności

Dwa nierówne ciężary nie równoważą się
2016-11-22

- Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania nie podejmował i nie planuje podejmowania działań legislacyjnych, których skutkiem byłoby uchylenie obowiązku opracowania Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania – napisał Adam Lipiński w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z 25 sierpnia 2016 r. Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania podkreślił, że program będzie kontynuowany w kolejnych latach.

zdjęcie: na pomarańczowym tle widać kobiete w czarnym żakiecie i mężczyznę w garniturze, przed nimi stoją mikrofony
2016-11-21

Pani Joanna z Zielonej Góry jeździ na wózku, ma porażenie mózgowe. Sąd w Zielonej Górze po rozeznaniu sytuacji całej rodziny pani Joanny zdecydował, że jej 5-miesięczna córka powinna trafić do rodziny zastępczej, dopóki pani Joanna nie będzie miała właściwego wsparcia w opiece nad dzieckiem.

O sprawie napisała gazeta „Fakt” 19 listopada. Po pierwszym sygnale od dziennikarzy, jeszcze 18 listopada, rzecznik praw obywatelskich zdecydował o wysłaniu na miejsce swojego przedstawiciela, dyr. Andrzeja Stefańskiego, głównego koordynatora ds. projektów regionalnych.

Dwa nierówne ciężary nie równoważą się
2016-11-21

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z własnej inicjatywy sprawę (BPK.816.1.2016) dotyczącą problemów związanych z zakupem nieruchomości przez romską rodzinę w miejscowości Kamionna. Trudności są spowodowane prawdopodobnie uprzedzeniami na tle etnicznym.

Rzecznik wystąpił z prośbą o udzielenie informacji w niniejszej sprawie do Wójta Gminy Limanowa oraz do Wójta Gminy Trzciana. Obecnie Rzecznik Praw Obywatelskich czeka na ich odpowiedź.

Na sprawę zwróciła uwagę już w lipcu br. „Gazeta krakowska” w artykule „Kamionna. Nie chcą Romów. Połowa wsi przeciwko rodzinie”.

Dwa nierówne ciężary nie równoważą się
2016-11-18

20 listopada to dzień upamiętniający ofiary przestępstw motywowanych transfobią, obchodzony w celu zwrócenia uwagi na skalę przemocy doświadczanej przez osoby transpłciowe.

zdjęcie: po prawej stronie widać baner z podobizną kobiety po lewo jest lustro, w który widać dwóch mężczyzn i kobietę
2016-11-15

Jak chronić, umacniać i upowszechniać prawa reprodukcyjne i seksualne kobiet? Na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy jednego z paneli podczas debaty „Europejskie standardy realizacji praw reprodukcyjnych i seksualnych kobiet. Dwadzieścia pięć lat obecności Polski w Radzie Europy”. W dyskusji wziął udział rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar oraz dyrektorka Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Krystyna Kacpura, dyrektorka Biura Rady Europy Hanna Machińska i przewodnicząca komitetu Ratujmy Kobiety Barbara Nowacka.

Dwa nierówne ciężary nie równoważą się
2016-11-14

Rzecznik Praw Obywatelskich jako niezależny organ ds. równego traktowania, wielokrotnie wskazywał w wystąpieniach kierowanych do Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, że ustanowiony obecnie standard ochrony przed dyskryminacją wymaga korekty, w szczególności uwzględnienia norm konstytucyjnych i zobowiązań wynikających z ratyfikowanych przez Polskę aktów prawa międzynarodowego. Podstawowe zarzuty w tym zakresie przedstawione zostały we wniosku Rzecznika do Trybunału Konstytucyjnego z 31 marca 2016 r. dotyczącym ww. ustawy.

Aparat telefoniczny
2016-11-08

Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie zwracał uwagę na potrzebę zwiększenia ochrony osób doświadczających przemocy domowej, m.in. poprzez uruchomienie ogólnokrajowego, całodobowego, bezpłatnego telefonu zaufania dla kobiet - ofiar przemocy ze względu na płeć i ofiar przemocy domowej.

Dwa nierówne ciężary nie równoważą się
2016-11-08

Rzecznik przedstawił Minister Edukacji Narodowej rekomendacje, które zapewnią równy dostęp do lekcji religii i etyki wszystkim zainteresowanym uczniom, przy jednoczesnym poszanowaniu konstytucyjnego prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Proponowane zmiany legislacyjne mają zagwarantować właściwą ochronę prawną przed dyskryminacją ze względu na religię, wyznanie lub światopogląd w obszarze edukacji, która w ocenie niezależnego organu ds. równego traktowania jest obecnie niewystarczająca.

Grafika: potężna ręka z zaciśnięta pięścią na szarym tle
2016-11-08

Rzecznik zwrócił uwagę na niewystarczającą ochronę prawną ofiar przemocy domowej. W ratyfikowanej przez Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule 11 maja 2011 r. w art. 19 zapisano, że strony przyjmą konieczne środki ustawodawcze lub inne środki zapewniające ofiarom dostęp do usług ułatwiających im przezwyciężenie skutków doznanej przemocy. Środki te powinny obejmować poradnictwo prawne i psychologiczne, wsparcie finansowe, edukację, szkolenia, pomoc w znalezieniu zatrudnienia, a także pomoc mieszkaniową.

Ulica i czerwony piętrowy autobus w Londynie
2016-11-02

Rzecznik z niepokojem obserwuje powtarzające się ataki na Polaków przebywających na terenie Wielkiej Brytanii.

Zdaniem Rzecznika w przeciwdziałaniu przestępstwom motywowanym nienawiścią ogromnie istotną rolę powinna odgrywać edukacja. Jej zadaniem jest budowanie społecznej świadomości, kształtowanie właściwych postaw opartych na tolerancji i przeciwdziałanie stereotypom.

Wnętrze domu zniszczonego przez trzęsienie ziemi
2016-10-31

W zainteresowaniu Rzecznika pozostaje zagadnienie dotyczące zwiększenia ochrony osób doświadczających przemocy domowej poprzez dostosowanie polskiego ustawodawstwa w zakresie izolacji sprawcy przemocy od ofiary do wymogów ratyfikowanej przez Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.

Grafika: potężna ręka z zaciśnięta pięścią na szarym tle
2016-10-26

26 października 2016 r. Marcin Sośniak z Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze RPO wziął udział w odbywającej się w Zakopanem naradzie służbowej Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, poświęconej problematyce przestępstw z nienawiści. W naradzie uczestniczyli funkcjonariusze z komend wojewódzkich Policji z całej Polski, a także przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prokuratury Krajowej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zdjęcie: sylwetki ludzi
2016-10-26

O współczesnym kryzysie migracyjnym rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar mówił podczas XXI Seminarium Śląskiego, które odbywa się w Kamieniu Śląskim. Tegoroczne spotkania odbywają się pod hasłem: „Migracje i uchodźstwo w doświadczeniach śląskich, polsko-niemieckich i europejskich”. Wydarzenie potrwa do 28 października.

Dr Bodnar wygłosił referat i wziął udział w panelu dyskusyjnym zatytułowanym: „Migracja potencjałem dla współczesnej Europy?” Głos w debacie zabrali również prof. Marek Okólski i prof. Romuald Jończy.

2016-10-21

Rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar wziął udział w międzynarodowym sympozjum naukowym „Beyond the Roma Holocaust: From Resistance to Mobilisation”, które odbyło się w Krakowie. Wydarzenie zostało zorganizowane w związku z obchodami 75. rocznicy deportacji 5 tys. austriackich Romów do getta w Łodzi i ich pomordowania w obozie zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem.

Kobieta o zielonych oczach w zielonym szalu
2016-10-19

Zastępczyni rzecznika praw obywatelskich ds. równego traktowania dr Sylwia Spurek wzięła udział w konferencji na temat przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dzieci organizowanej przez WOMEN AGAINST VIOLENCE EUROPE w Berlinie. WAVE to sieć europejskich organizacji pozarządowych działających na rzecz  zwalczania przemocy wobec kobiet i dzieci. Dr Sylwia Spurek wstąpiła w sesji poświęconej metodom pomiaru i zapobiegania przemocy wobec kobiet w Europie.

zdjęcie: kilka osób siedzi przy białym stole, na wprost obiektywu siedzi kobieta w krótkich włosach w pomarańczowej koszuli
2016-10-17

Przedstawiciele koreańskiej organizacji chroniącej prawa człowieka na szczeblu lokalnym Jeonbuk Officials Institute złożyli wizytę w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Z gośćmi spotkała się dyrektorka Zespołu ds. Równego Traktowania Anna Błaszczak-Banasiak.

Zdjęcie: dzieci i dorośli tańczą
2016-10-13

- Chyba za dobrze nam wyszło, bo teraz zmagamy się z niespójnymi przepisami. Miejsc dziennej opieki nad małymi dziećmi jest w Polsce ciągle bardzo mało, w powiecie limanowskim działamy tylko my - usłyszeliśmy w Słopnicach. Organizatorki opieki nad dziećmi i osobami starszymi we wsi prosiły Adama Bodnara o wsparcie i przekazywanie informacji poszczególnym resortom, by te lepiej rozumiały potrzeby lokalnych organizacji świadczących usługi na rzecz społeczności i lepiej koordynowały swoje działania.

Certyfikat mieszkania treningowego
2016-10-05

Piątego października obchodzimy Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego. Z tej okazji Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich dr Sylwia Spurek oraz dr Krzysztof Kurowski odwiedzili treningowe mieszkanie wspomagane dla osób z niepełnosprawnością w Warszawie przy ul. Powązkowskiej. Mieszkanie to jest prowadzone przez Fundację Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym i dedykowane osobom potrzebującym wsparcia w życiu codziennym.

2016-10-04

Publikacja to nowe wydanie przewodnika po programie Karta Różnorodności. Oprócz podstawowych informacji o inicjatywie – jej genezie, idei i sposobach przyłączenia się do programu, czytelnicy znajdą w niej wiele praktycznych informacji z obszaru zarządzania różnorodnością, w tym dobre praktyki firm, będących sygnatariuszami Karty.

grafika: pomarańczowa okładka z brązowym prostokątem
2016-09-30

„Obecność uchodźców w małych gminach. Doświadczenia Góry Kalwarii i Podkowy Leśnej w integracji uchodźców i edukacji ich dzieci” to tytuł raportu opracowanego przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Można w nim przeczytać m.in. o tym, jak postrzegani są uchodźcy przez lokalne społeczności, jakie działania podejmowane są na rzecz ich integracji. Szczególną uwagę poświęcono edukacji dzieci uchodźców. Autorzy przedstawiają też postulaty dotyczące zmian w prawie oświatowym.

Zdjęcie: sylwetki ludzi
2016-09-29

Na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, w sekcji poświęconej Europejskiej sieci rzeczników praw obywatelskich, zostanie opublikowane stanowisko polskiego Rzecznika oraz innych, krajowych ombudsmanów, dotyczące poszanowania praw i wolności migrantów poszukujących w Europie ochrony międzynarodowej, także w kontekście wykorzystania środków pochodzących z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Dwa nierówne ciężary nie równoważą się
2016-09-27

W związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego Rzecznik zwrócił się z apelem do Przewodniczących o podjęcie działań zapewniających środowisku akademickiemu otwarcie na wielokulturowość i różnorodność.

Rzecznik, który zgodnie z ustawą o równym traktowaniu, pełni rolę strażnika tych praw, jest zaniepokojony rosnącą falą dyskryminacji ze względu na wyznanie, narodowość czy płeć, do których coraz częściej dochodzi na polskich uczelniach.

zdjęcie: na pikniku pod białym namiotem siedzi kilka osób
2016-09-24

„Społeczne i osobiste konsekwencje braku prawnego uregulowania związków osób tej samej płci oraz skutecznej ochrony przed dyskryminacją” to tytuł dyskusji, w której 24 września w Poznaniu wzięła udział zastępczyni RPO ds. równego traktowania dr Sylwia Spurek.

W debacie zabrali głos: reżyserka Agnieszka Holland, dr Dorota Pudzianowska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Hubert Sobecki ze stowarzyszenia Miłość nie wyklucza. Dyskusję poprowadziła Renata Kim.

zdjęcie: stoją dwie kobiety i mężczyzna pomiędzy nimi, kobieta po lewej trzyma czerwone róże
2016-09-22

- Można z pełnym przekonaniem powiedzieć, że Pani Profesor jest prawniczą i prawno-człowieczą wizjonerką. Wiele problemów, na które wskazywała dziesięć, dwadzieścia czy nawet trzydzieści lat temu, pozostaje aktualnych w 2016 r.  – mówiła zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich dr Sylwia Spurek wygłaszając laudację na cześć prof. Eleonory Zielińskiej, która 22 września została wyróżniona odznaką honorową RPO „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”. Odznaczenie wręczył dr Adam Bodnar.

Bloki mieszkalne z lat 80.
2016-09-14

Pan G. jest Chilijczykiem, który od kilku lat jest w związku z Polakiem i niedawno chciał kupić w Polsce mieszkanie. Problemem było to, że wymarzone lokum znajdowało się na terenie przygranicznym.  Zgodnie z przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, w takiej sytuacji - w celu zapewnienia obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego - obcokrajowiec musi uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych. Aby to zrobić, musi wykazać swoje więzi z Polską.

Na pomarańczowym tle zielony prostokąt z tytułem publikacji, w tle sylwetki idących w różne strony ludzi
2016-09-13

5 września dr Adam Bodnar przedstawił Sejmowi informację o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2015. W tym miesiącu mija rok od momentu, kiedy dr Bodnar rozpoczął pracę na stanowisku Rzecznika. Z tej okazji spotkał się też z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które poparły jego kandydaturę. 

Poniżej przedstawiamy podsumowanie rocznej działalności RPO w Polskim Języku Migowym.

zdjęcie: kilka osób siedzi na scenie, za nimi niebieski baner
2016-09-08

- Musimy odejść, w ramach polityk publicznych, od postrzegania zdrowia tylko jako działu administracji rządowej. Zacznijmy postrzegać zdrowie przez pryzmat praw człowieka. Prawo do zdrowia to przecież prawo człowieka. Tymczasem wiele grup nie ma równego dostępu do świadczeń zdrowotnych wyłącznie ze względu na swoją cechę osobistą - wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną i tożsamość płciową. To także wyzwania dla systemu ochrony zdrowia – mówiła zastępczyni RPO ds.

zdjęcie: na schce ustawiono dwa stoły za którymi siedzi osiem osób w tle widać dużu ekran podświetlony na niebiesko
2016-09-07

- Musimy zacząć patrzeć na prawa seniorów i seniorek przez pryzmat praw człowieka – mówiła dr Sylwia Spurek podczas debaty „Polityka senioralna wyzwaniem dla Europy. Szanse i bariery starzejącego się społeczeństwa”, która odbyła się w Nowym Sączu w ramach Forum III Wieku. To jedno z wydarzeń towarzyszących Forum Ekonomicznemu w Krynicy.

Kobieta o zielonych oczach w zielonym szalu
2016-09-02

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał od Ministra Sprawiedliwości odpowiedź w sprawie odmowy przyznania dotacji dla dwóch organizacji zajmujących się pomocą dla kobiet będących ofiarami przemocy – Centrum Praw Kobiet oraz Lubuskiego Centrum Praw Kobiet BABA, a także dla Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie Dajemy Dzieciom Siłę).