Godło RP

Równe Traktowanie - Aktualności

Ręka dziecka i dorosłego w geście "stworzenia świata"
2016-08-29

Jeśli rodzic wychowuje samotnie dziecko z niepełnosprawnością, może korzystać z ulgi podatkowej na rehabilitację. Pod jednym warunkiem – że dziecko nie ma zasądzonych alimentów. Jeśli drugi rodzic na dziecko płaci z własnej woli, wszystko jest w porządku. Jeśli jednak o interes dziecka musiał zadbać sąd, takie alimenty urzędy podatkowe wliczają do dochodu dziecka i ulga na rehabilitację się nie należy.

Grafika: cztery małe ptaszki
2016-08-24

Do Rzecznika wpłynęło wiele skarg dotyczących nierównego traktowania dzieci ze względu na cenzus urodzenia i status prawny ich rodziców oraz naruszenia praw dziecka w związku z odmową transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia lub odmową wydania decyzji w sprawie potwierdzenia obywatelstwa polskiego.

Zdjęcie: sylwetki ludzi
2016-08-23

W wyniku kasacji wniesionej przez Rzecznika Praw Obywatelskich Sąd Rejonowy w B. ponownie rozpozna umorzoną wcześniej sprawę dotyczącą nawoływania do nienawiści na tle różnic etnicznych oraz znieważenia mniejszości romskiej z powodu przynależności etnicznej.

Drukarka komputerowa na tle jasnego okna
2016-08-19

Na tle spraw badanych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców oraz uznania cudzoziemców za polskich obywateli wyłonił się problem odmawiania stronom postępowania dostępu do znajdujących się w aktach sprawy dokumentów objętych klauzulą „tajne” lub „ściśle tajne”.

Peron kolejowy
2016-08-12

W infolinii PKP powiedziano zainteresowanej, że nie, a w pociągu okazało się jednak, że opłaty dodatkowej nie muszą ponosić jedynie osoby poruszające się na wózku inwalidzkim.

Niepełnosprawny ruchowo pasażer wniósł reklamację do PKP Intercity i opłata została mu zwrócona. Rzecznik jednak z uwagi na faktyczne zawężenie, przez tego przewoźnika, pojęcia osoby niepełnosprawnej lub o ograniczonej sprawności ruchowej do osoby poruszającej się tylko na wózku inwalidzkim, zbadał sprawę. BPW.815.2.2015.

Dwa nierówne ciężary nie równoważą się
2016-08-03

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wysłał 29 lipca dwa listy: do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i do redakcji portalu wPolityce.

To reakcja na artykuł w portalu „Polski sąd w służbie LGBT?! Zapadł pierwszy w Polsce, skandaliczny wyrok za odmowę wykonania usługi homoseksualistom. Oczywiście w imię wolności... ” z 26 lipca 2016 r., i wydane tego samego dnia na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oświadczenie w tej sprawie.

Zdjęcie grupowe, wśród pozujących kobieta z białą laską
2016-07-29

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócili się przedstawiciele stowarzyszenia Polskiego Związku Głuchych w związku z poselskim projektem ustawy o składce audiowizualnej (druk nr 443) skierowanym do Komisji Kultury i Środków Przekazu
podczas pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 29 kwietnia 2016 r. Rzecznik wyraził zaniepokojenie faktem, że wskazany projekt ustawy nie przewiduje zwolnienia osób niesłyszących oraz niewidomych od obowiązku zapłaty tej daniny publicznej.

Człowiek na wózku
2016-07-29

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 czerwca 2016 r., po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich orzekł, że przepis ustawy o kierujących pojazdami w zakresie, w jakim nie przewiduje udzielenia przez władze publiczne efektywnej pomocy osobie niepełnosprawnej, wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia w zapewnieniu pojazdu na potrzeby praktycznej części egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B, jest niezgodny z Konstytucją oraz Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych.

Ciemne pomieszczenie oświetlone od góry
2016-07-26

28 czerwca 2016 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne przepisy, które nie dają żadnych szans osobie ubezwłasnowolnionej, by sprawdzić, czy jest zamknięta w DPS w sposób zasadny. Sprawa rozpatrywana była na wniosek RPO pod sygnaturą K 31/15.

20 lipca do Biura Rzecznika wpłynął odpis wyroku TK wraz z uzasadnieniem oraz zdaniami odrębnymi.

Dwa nierówne ciężary nie równoważą się
2016-07-22

22 lipca 2016 roku w Biurze Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach miało miejsce spotkanie w ramach Śląskiej Platformy Przeciw Nienawiści (ŚPPN). W wydarzeniu wzięli udział: pełnomocnik Marszałka ds. Organizacji Pozarządowych i Równych Szans Katarzyna Błaszczyk-Domańska, pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka młodszy inspektor Krzysztof Kazek, pełnomocnik Wojewody Śląskiego ds.

Dwa nierówne ciężary nie równoważą się
2016-07-19

W związku z wystąpieniem Rzecznika Praw Obywatelskich w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców podjęte zostały prace nad zmianą prawa, która ma ułatwić rejestrację pobytu w Polsce przez cudzoziemców – obywateli Unii Europejskiej. Do tej pory, z uwagi na złą sytuację materialną i brak źródeł dochodu, nie mogli tego zrobić. Nowe przepisy powinny poprawić sytuację imigrantów romskich, pochodzących głównie z Rumunii, żyjących na koczowiskach w wielu polskich miastach.    

Dwa nierówne ciężary nie równoważą się
2016-07-14

Rzecznik Praw Obywatelskich postanowił zbadać sprawę niewpuszczenia do Polski muzyków ukraińskiego zespołu Ot Vinta. Wcześniej Rzecznik podjął interwencję w podobnej sprawie, w której funkcjonariusze Straży Granicznej odmówili prawa wjazdu na terytorium Polski rodzinie z Angoli.

Dwa nierówne ciężary nie równoważą się
2016-07-14

Rzecznik Praw Obywatelskich zbada sprawę zakłócenia uroczystej procesji wiernych cerkwi grekokatolickiej i prawosławnej, upamiętniającej żołnierzy Ukraińskiej Armii Ludowej i Ukraińskiej Halickiej Armii, pochowanych na Ukraińskim Cmentarzu Wojskowym w Pikulicach.

Grafika: sylwetki więźniów za kratami (od grubych i gęstych po szerokie)
2016-07-07

7 lipca pełnomocniczka terenowa RPO w Katowicach dr Aleksandra Wentkowska odwiedziła Zakład Karny. Spotkałam się z dyrektorką  ZK ppłk Jolantą Figlak oraz osadzonymi.

W zakładzie karnym przebywają kobiety, które na skutek doznawanej przemocy dokonywały m.in. aktów przestępczych, by wyzwolić się z niszczącego związku.

Celem wizyty było zapoznanie się z warunkami przebywania osadzonych, a w szczególności z programami resocjalizacyjnymi, które zakład realizuje. Z wielu ciekawych programów na uwagę zasługują:

Zdjęcie: sylwetki ludzi
2016-07-06

W reakcji na wystąpienie Rzecznika Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy informuje, co się dzieje w sprawie ataku na studentów z programu Erasmus+ w Bydgoszczy

W  Komisariacie Policji Bydgoszcz Śródmieście prowadzone jest postępowanie przygotowawcze RSD 1251/16 w sprawie stosowania przemocy wobec osób z powodu
przynależności narodowej, etnicznej lub rasowej, tj. o czyn z art. 119 kk w zw. z art. 158§1 kk w zw. z art. 11 §2 kk.

Dwa nierówne ciężary nie równoważą się
2016-07-06

Na tle skarg wpływających do Rzecznika wyłonił się problem dotyczący górnego ograniczenia wiekowego dla kandydatów ubiegających się o status słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Zgodnie z ustawą o Krajowej Szkole Administracji Publicznej słuchacze szkoły są wyłaniani w drodze postępowania rekrutacyjnego spośród osób, które nie ukończyły 32 lat.

Dwa nierówne ciężary nie równoważą się
2016-07-05

5 lipca odbyło się spotkanie pełnomocnika terenowego RPO w Katowicach, pełnomocnika KWP w Katowicach ds Ochrony Praw Człowiek mł. ins. Krzysztofa Kazka oraz pełnomocnika Marszałka Województwa Śląskiego ds. Organizacji Pozarządowych- Katarzyny Błaszyk-Domańskiej z wicekuratorem śląskim J. Szczotką. Chodziło o omówienie założeń dalszej współpracy w ramach Śląskiej Platformy Przeciw Nienawiści.

Na pomarańczowym tle zielony prostokąt z tytułem publikacji, w tle sylwetki idących w różne strony ludzi
2016-07-05

Pracujemy dla ponad 38 mln obywateli, ale jest nas niespełna 300 osób. Choć staramy się ze wszystkich sił, nie zawsze udaje nam się naprawić wszystko to, co nie działa w relacjach obywateli z państwem. W 2015 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zajął się sprawami 30 tysięcy osób, informacji udzielił prawie 40 tysiącom obywateli, a sprawy dotyczące większych grup zgłosił w prawie 300 wystąpieniach do różnych ministerstw i instytucji, 500 wystąpieniach z urzędu oraz w 21 wnioskach do Trybunału Konstytucyjnego.

Na pomarańczowym tle fioletowy prostokąt z tytułem publikacji, w tle sylwetki idących w różne strony ludzi
2016-07-05

Realizację zasady równego traktowania powierzają Rzecznikowi Praw Obywatelskich specjalne przepisy (Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania). Rzecznik jest też niezależną instytucją monitorującą wdrażanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.

Raport zawiera m.in. wnioski i rekomendacje dotyczące działań, które należy podjąć w celu zapewnienia przestrzegania zasady równego traktowania oraz ochrony praw osób z niepełnosprawnościami.

2016-07-01

Rzecznik Praw Obywatelskich pełni funkcję niezależnego organu ds. równego traktowania, do którego zadań należy m.in. ocena stanu przestrzegania tej zasady w oparciu o wyniki prowadzonych badań.

2016-06-30

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił w piśmie z 30 czerwca 2016 r. do Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania z prośbą o zajecie stanowiska w odniesieniu do potrzeby przyjęcia mechanizmu koordynującego działania rządu i innych organów władzy publicznej i służb, we współpracy z organizacjami społecznymi. Tego rodzaju platformą współpracy była do 1 czerwca 2016 r. Rada do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji, działająca przy Ministerstwie Cyfryzacji.

2016-06-29

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Komendanta Głównego Policji wystąpienie z wnioskami ze współpracy organizacji pozarządowych - organizatorów marszów równości w 2015 i 2016 r. w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i Łodzi - z funkcjonariuszami Policji. W ocenie Rzecznika, dzięki wysiłkom funkcjonariuszy Policji, zabezpieczenie przebiegu marszów równości jest coraz bardziej profesjonalne i skuteczne. RPO zwrócił się o rozpowszechnienie wniosków dotyczących działań Policji.

Dwa nierówne ciężary nie równoważą się
2016-06-22

W dniu 16 czerwca br. Rada Unii Europejskiej przyjęła Konkluzje w sprawie równego traktowania ze względu na płeć i Konkluzje w sprawie równego traktowania osób LGBTI. Rada wzywa Komisję Europejską do promowania środków przewidzianych w przyjętym przez Komisję dokumencie List of actions by the Commission to advance LGBTI,a państwa członkowskie wzywa do podjęcia działań służących zwalczaniu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

Dwa nierówne ciężary nie równoważą się
2016-06-16

Obecne prawodawstwo unijne nie gwarantuje organom równościowym pełnej niezależności, co przekłada się na brak efektywności i wystarczających uprawnień, aby skutecznie chronić ofiary dyskryminacji – alarmują instytucje skupione w europejskiej sieci współpracy Equinet i apelują o wzmocnienie pozycji organów równościowych.

W konferencji poświęconej wymianie doświadczeń krajowych organów do spraw równości wzięły udział zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich dr Sylwia Spurek i dyrektorka Zespołu ds. Równego Traktowania oraz członkini zarządu Equinet Anna Błaszczak.

grafika: na niebieskim tle biała litera e i żółte gwiazdki
2016-06-15

Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Nils Muižnieks oficjalnie zaprezentował raport podsumowujący jego wizytę w Polsce z lutego br. Komisarz spotkał się wtedy z szefami Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, marszałkiem Sejmu RP, marszałkiem Senatu RP, rzecznikiem praw obywatelskich i rzecznikiem praw dziecka. Rozmawiał też z przedstawicielami administracji rządowej i mediów oraz organizacjami pozarządowymi. To pierwszy od 2007 roku raport Rady Europy omawiający stan praw człowieka w Polsce.

Dwa nierówne ciężary nie równoważą się
2016-06-15

Minister edukacji narodowej zapoznała się z raportem „ Dostępność lekcji religii wyznań mniejszościowych i lekcji etyki w ramach systemu edukacji szkolnej. Analiza i zalecenia”, podsumowującym badania zlecone przez Rzecznika Praw Obywatelskich. W piśmie skierowanym do RPO wiceminister Teresa Wargocka podzieliła część sygnalizowanych w raporcie wątpliwości. Jednocześnie zastrzegła, że ministerstwo nie planuje obecnie żadnych zmian w obowiązujących w tym zakresie przepisach.

Logo kampanii: pomarańczowy napis na białym tle
2016-06-15

Z okazji Światowego Dnia Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi (15 czerwca) Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje do wszystkich o zwiększenie zaangażowania w działania służące wyeliminowaniu wszelkich form przemocy i nadużyć wobec osób starszych.

Dwa nierówne ciężary nie równoważą się
2016-06-14

- Obowiązkiem państwa i organów władzy publicznej jest przeciwdziałanie ksenofobii, walka z rasizmem, nietolerancją oraz dyskryminacją, jednak aby te działania były efektywne – należy dobierać odpowiednie narzędzia. Rada do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji, w mojej opinii, tej roli nie spełniała – napisała minister cyfryzacji Anna Streżyńska w odpowiedzi na wystąpienie RPO.

Grafika: potężna ręka z zaciśnięta pięścią na szarym tle
2016-06-11

Pomoc ofiarom przemocy domowej, w tym zwłaszcza kobietom, oferowana obecnie przez państwo, jest niewystarczająca. Dlatego zaniepokojenie Rzecznika Praw Obywatelskich wzbudziła odmowa przyznania dotacji dla dwóch organizacji zajmujących się pomocą dla kobiet będących ofiarami przemocy - Centrum Praw Kobiet oraz Lubuskiego Centrum Praw Kobiet BABA, a także dla Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie Dajemy Dzieciom Siłę).