Godło RP

Równe Traktowanie - Aktualności

Logo kampanii: pomarańczowy napis na białym tle
2016-06-15

Z okazji Światowego Dnia Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi (15 czerwca) Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje do wszystkich o zwiększenie zaangażowania w działania służące wyeliminowaniu wszelkich form przemocy i nadużyć wobec osób starszych.

Dwa nierówne ciężary nie równoważą się
2016-06-14

- Obowiązkiem państwa i organów władzy publicznej jest przeciwdziałanie ksenofobii, walka z rasizmem, nietolerancją oraz dyskryminacją, jednak aby te działania były efektywne – należy dobierać odpowiednie narzędzia. Rada do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji, w mojej opinii, tej roli nie spełniała – napisała minister cyfryzacji Anna Streżyńska w odpowiedzi na wystąpienie RPO.

Grafika: potężna ręka z zaciśnięta pięścią na szarym tle
2016-06-11

Pomoc ofiarom przemocy domowej, w tym zwłaszcza kobietom, oferowana obecnie przez państwo, jest niewystarczająca. Dlatego zaniepokojenie Rzecznika Praw Obywatelskich wzbudziła odmowa przyznania dotacji dla dwóch organizacji zajmujących się pomocą dla kobiet będących ofiarami przemocy - Centrum Praw Kobiet oraz Lubuskiego Centrum Praw Kobiet BABA, a także dla Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie Dajemy Dzieciom Siłę).

Dwa nierówne ciężary nie równoważą się
2016-06-10

Cudzoziemcy – obywatele Unii Europejskiej, którzy nie posiadają środków finansowych ani ubezpieczenia zdrowotnego, a ponadto nie mają realnych szans na podjęcie jakiegokolwiek zatrudnienia, napotykają na trudności w rejestracji pobytu w Polsce, a tym samym w uzyskaniu prawa do pobytu w naszym kraju przez okres dłuższy niż 3 miesiące. W takiej sytuacji najczęściej znajdują się obywatele rumuńscy pochodzenia romskiego, żyjący w wielu polskich miastach. O tym problemie Rzecznik Praw Obywatelskich informował Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w listopadzie 2015 r.

Dwa nierówne ciężary nie równoważą się
2016-06-10

9 czerwca br. zastępczyni rzecznika praw obywatelskich dr Sylwia Spurek wzięła udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Posiedzenie poświęcone było głównie sytuacji społeczności romskiej w województwie małopolskim.

2016-06-10

- Z rosnącym niepokojem obserwuję, jak wielu polityków i ludzi mediów usiłuje straszyć społeczeństwo imigrantami.  Rzekomo chodzi im o nasze bezpieczeństwo, ale w praktyce wyznaczają inne kryteria, w tym wyznaniowe i narodowościowe, które noszą cechy dyskryminacji – pisze dr Adam Bodnar w komentarzu dla Onet.pl. Rzecznik odnosi się m.in. do ostatnich przypadków napaści na cudzoziemców i zastanawia się, dlaczego w Polsce tak rzadko przypomina się o historii Rzeczypospolitej, która była symbolem otwartości i tolerancji religijnej.

2016-06-07

Dla większości społeczeństwa zachodnioeuropejskiego uciekinierzy to biedni ludzie szukający ratunku przed śmiercią i niebezpieczeństwem w lepszym świecie. Społeczeństwa Europy Wschodniej widzą w nich raczej migrantów ekonomicznych, poszukiwaczy wygodniejszego życia i szans. - Dlaczego tak jest, że w Niemczech, gdzie na 80 mln obywateli 7 mln to cudzoziemcy, znalazło się jeszcze miejsce dla miliona uchodźców, a w 40-milionowej Polsce ze 108 tys. obcokrajowców problem uchodźców jest tak istotną częścią w debacie publicznej - pytał prof.

Dwa nierówne ciężary nie równoważą się
2016-06-06

W dniu 16 kwietnia 2016 r. w Białymstoku, w różnych godzinach i miejscu, odbyły się dwa niezależne zgromadzenia publiczne, zorganizowane przez środowiska Młodzieży Wszechpolskiej i Obozu Narodowo-Radykalnego. Pierwsze zgromadzenie miało miejsce przed Teatrem Dramatycznym im. A. Węgierki, a jego celem był protest przeciwko premierze spektaklu pt. „Biała siła, czarna pamięć”. Druga manifestacja odbyła się w związku z obchodami 82. rocznicy utworzenia Obozu Narodowo-Radykalnego.

Zdjęcie: ludzie siedzą w kręgu, jedna osoba na wózku
2016-06-03

20 lat temu, kiedy pan Tomasz był małym dzieckiem, został potrącony przez samochód. Sprawca nie miał OC. Pan Tomasz został okaleczony, porusza się na wózku. W takiej sytuacji o odszkodowanie i rentę występuje się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Ten przyznał sumę gwarancyjną. Niestety, akurat w tamtym czasie przepisy bardzo ograniczały jej wysokość. Gdyby pana Tomasza nieszczęście spotkało choćby kilka miesięcy później, przyznana suma byłaby dużo wyższa.

Dwa nierówne ciężary nie równoważą się
2016-06-01

Badając sprawę „ujęcia” obywatela Syrii w Zgorzelcu, co zdarzyło się w lutym tego roku, MSWiA ustaliło, że zrobiły to osoby, które pracowały jako ochroniarze w firmie nie posiadającej koncesji. Dlatego resort spraw wewnętrznych wszczyna postępowanie w sprawie cofnięcia koncesji firmie ochroniarskiej, która dopuściła do tego.

Dwa nierówne ciężary nie równoważą się
2016-06-01

Osoby, których emerytura została wyliczona na „starych” zasadach (urodzone przed 1 stycznia 1949 r.), a które korzystały z urlopów wychowawczych, nie mogą skorzystać z możliwości przeliczenia wysokości emerytury i zwiększenia świadczenia po zmianach wprowadzonych w maju 2015 r. Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, które dotyczy tej kwestii (P 2/16). Zostało ono zainicjowane pytaniem prawnym Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Logo kampanii: pomarańczowy napis na białym tle
2016-05-25

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie potrzeby wdrożenia całościowej polityki senioralnej na poziomie krajowym, z uwzględnieniem tzw. Planu Madryckiego (ONZ, 2002), Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawił opis działań i zasad ujętych w Założeniach długofalowej polityki senioralnej na lata 2014-2020 oraz cele projektów i programów rządowych:

Krople wody na szybie
2016-05-25

"Okrągły stół - Kara za rodzicielstwo? Godzenie życia zawodowego z rodzinnym, dyskryminacja ze względu na rodzicielstwo" ("Roundtable. The parenthood penalty? Work-life balance, pregnancy and parenthood related discrimination") - to temat spotkania niezależnych organów do spraw równego traktowania z Posłami do Parlamentu Europejskiego, które odbyło się w Brukseli. W związku z członkostwem Rzecznika Praw Obywatelskich w stowarzyszeniu EQUINET, grupującym krajowe organy ds. równego traktowania w rozumieniu dyrektyw Unii Europejskiej, w spotkaniu 20 kwietnia 2016 r.

zdjęcie: kobieta w ciemnej sukience stoi na scenie i przemawia do siedzących naprzeciw niej osób
2016-05-24

- Każdy z nas powinien móc w pełni i swobodnie decydować o swoich wyborach w zakresie aktywności zawodowych, w sposób niezależny od stereotypowych przekonań dotyczących płci i wieku – mówiła zastępczyni rzecznika praw obywatelskich ds. równego traktowania dr Sylwia Spurek podczas konferencji z okazji III Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności.

Strome schody w górę
2016-05-24

Rzecznik Praw Obywatelskich od dłuższego czasu zabiega o zmianę regulacji prawnych, które uniemożliwiają studentom z niepełnosprawnościami pobieranie stypendium specjalnego na drugim kierunku studiów. W wystąpieniu do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rzecznik zwraca się z pytaniem, czy planowane jest wprowadzenie stosownych zmian do ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Stypendium specjalne ułatwiłoby studentom z niepełnosprawnościami zdobycie dodatkowych kwalifikacji, a w konsekwencji sprzyjałoby wyrównaniu ich szans na rynku pracy.

2016-05-24

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Komendanta Głównego Policji o zapoznanie się z wnioskami dotyczącymi przebiegu marszów równości i wykorzystanie przyjętych rozwiązań także przy zabezpieczaniu innych zgromadzeń publicznych. Wnioski dotyczące działań Policji zostały przygotowane na podstawie opinii organizatorów marszów.

Cztery kobiety (w szarym, czarnym, czerwonym i białym stroku) dyskutują w panelu
2016-05-23

21 maja dr Ewa Dawidziuk, dyrektorka Zespołu do spraw Wykonywania Kar w Biurze RPO, wzięła udział w IV Konińskim Kongresie Kobiet, w panelu „Alimenty nie prezenty”.

Jako panelistka przedstawiła informacje na temat Zespołu Ekspertów do spraw Alimentów – wspólnej inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka, działania jakie zostały do tej pory podjęte, treść wspólnych wystąpień generalnych, a także aktywność RPO w tym zakresie w okresie sprzed powołania Zespołu.

Strome schody w górę
2016-05-21

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje sygnały o wykluczaniu osób z niepełnosprawnościami z grona potencjalnych studentów niektórych uczelni wyższych. Rolą poszczególnych ministrów sprawujących nadzór nad uczelniami powinno być przeciwdziałanie takim praktykom, sprzecznym nie tylko z ustawami i Konstytucją, ale także z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych.

Dwa nierówne ciężary nie równoważą się
2016-05-21

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ocenę sytuacji zagranicznych studentów w Polsce pod kątem zagrożeń związanych ze wzrostem w społeczeństwie niechęci, czy wręcz wrogości wobec osób innego pochodzenia narodowego, etnicznego czy rasowego oraz działalnością środowisk skrajnie nacjonalistycznych.

Na rosnącą falę nienawiści motywowanej uprzedzeniami zareagowały już środowiska akademickie, wyrażając swój kategoryczny sprzeciw wobec wszelkich form ksenofobii i rasizmu.

Strome schody w górę
2016-05-20

Jak informują media (m.in. Trybuna w artykule "Upominają się o godne życie" z 18 maja 2016 r.), opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnościami w ramach protestu zamierzają wysyłać szefowej rządu łyżki jako symbol biedy, w jakiej żyje większość rodzin niepełnosprawnych. Grupa ta wciąż pozostaje bez wystarczającego wsparcia ze strony państwa. Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie wskazywał, że sytuacja wymaga interwencji ustawodawcy i pilnego wykonania wyroków Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie.

grafika: na białym tle czarno-czerwony napis Narodowa Rada Rozwoju
2016-05-19

„Polityka społeczna po ćwierćwieczu przemian: solidarność, inwestycje społeczne, współodpowiedzialność” – to hasło przewodnie szóstego posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju, które 19 maja odbyło się w Pałacu Prezydenckim. W spotkaniu wzięła udział zastępczyni rzecznika praw obywatelskich ds. równego traktowania dr Sylwia Spurek.

Debatę na temat stanu i kierunków zmian polityki społecznej w Polsce otworzył prezydent Andrzej Duda. W swoim wstąpieniu wskazywał m.in. na konieczność prowadzenia efektywnej polityki prorodzinnej, a także na potrzebę wspierania organizacji pozarządowych.

Rysunek głowy z żarówką na tablicy szkolnej
2016-05-18

Zgodnie z ustawą o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki kandydatami na członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nie mogą być osoby, które ukończyły siedemdziesiąty rok życia. W ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjęte ograniczenie wiekowe nie ma charakteru dyskryminującego. Rozwiązanie to ma sprzyjać wymianie pokoleniowej w środowisku naukowym, a także usprawnić funkcjonowanie i zwiększyć przejrzystość działania organizacji przedstawicielskich i kontrolnych nauki polskiej.

zdjęcie: dwoch mężczyn stoi i podaje sobie ręce na tle zawieszonych portretów bylych rzeczników
2016-05-17

Rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar spotkał się z prezydentem Słupska Robertem Biedroniem.  

Drzewo w bardzo ciemnej, brązowej mgle
2016-05-17

Zarówno skala mowy nienawiści w internecie, jak i specyfika tego zjawiska sprawia, że standardowe narzędzia prawne często okazują się nieskuteczne. Wypowiedzi zamieszczone w przestrzeni internetowej są bardzo trwałe, trudno je zlikwidować. Często są też anonimowe, co utrudnia ochronę prawną osób pokrzywdzonych. Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości postuluje wprowadzenie do procedury cywilnej nowego rozwiązania, tzw. ślepego pozwu, co pozwoli na zwalczanie mowy nienawiści w sposób systemowy, a jednocześnie zapewni właściwe gwarancje ochrony wolności słowa.

Grafika: pary osób tej samej płci
2016-05-17

17 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Homofobią i Transfobią. Oświadczenie Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie.

2016-05-16

Ambasadorzy RPO na Uniwersytecie Warszawskim oraz Koło Naukowe Lex&Sex zorganizowali 16 maja spotkanie „O transseksualizmie w życiu i w prawie."

2016-05-12

„Europejczyk/Europejka - czyli kto?” – to temat przewodni III. Międzynarodowej konferencji "Europa wobec wyzwań XXI wieku", w której wziął udział rzecznik praw obywatelskich. Wydarzenie odbyło się w ramach działań Oświęcimskiego Forum Praw Człowieka.

W dwudniowej debacie wzięli udział dyplomaci, naukowcy, dziennikarze oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Dr Adam Bodnar był uczestnikiem dyskusji „Nikt nie jest sam – reprezentacja jako fundament społeczeństw Europy”. Wygłosił wystąpienie zatytułowane „Mniejsi, ale równi – system prawny w obronie mniejszości”.

Dwa różne ciężary równoważą się
2016-05-11

Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu odchodzi ze służby, gdy osiągnie określony wiek (dla podoficera, chorążego i oficera młodszego – 55 lat, oficera starszego – 58 lat, generała – 60 lat). Rozwiązanie przyjęte w ustawie o Biurze Ochrony Rządu może prowadzić do dyskryminacji funkcjonariuszy BOR ze względu na wiek. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o dokonanie odpowiedniej zmiany przepisów.

zdjęcie: kilkanaście osób siedzi przy prostokątnym stole
2016-05-11

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar oraz jego zastępczyni Sylwia Spurek spotkali się w Biurze RPO z rabinem Andrew Bakerem, Osobistym Przedstawicielem Przewodniczącego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ds. przeciwdziałania antysemityzmowi.

Zdjęcie: mężczyzna i kobieta przy stole prezydialnym, w tle flaga państwowa
2016-05-10

Już w najbliższy piątek, 13 maja rozpoczyna się VIII Kongres Kobiet. Będą tam rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar, jego zastępczyni dr Sylwia Spurek, dr Ewa Dawidziuk, dyrektorka Zespołu ds. Wykonywania Kar BRPO i inni przedstawiciele Biura RPO.

Działalności RPO w obszarze równego traktowania będzie poświęcony panel na temat godzenia życia zawodowego i rodzinnego/prywatnego.