Zawartość

Szukaj

Formularz wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Szukana fraza "MEN" wystąpiła 279 razy na stronie.

 1. Adam Bodnar do MEN: szkoła powinna uczyć zasad rzymskiego prawa

  2020-03-11
  Dura lex sed lex, lex retro non agit, ignorantia iuris nocet, nemo iudex in causa sua (Twarde prawo ale prawo, prawo nie działa wstecz, nieznajomość prawa szkodzi, nikt nie może być sędzią we własnej sprawie) Takie np. zasady prawa rodem ze starożytnego Rzymu powinny być nauczane w polskich szkołach - wskazuje RPO Poziom świadomości prawnej polskich obywateli od wielu lat jest bardzo niski Do polepszenia tej sytuacji mogłoby się przyczynić wprowadzenie elementów prawa do szkół
 2. Wystąpienie do MEN ws. edukacji antydyskryminacyjnej

  2015-12-01
  Atmosfera toczącej się w Polsce debaty publicznej na temat migrantów nie sprzyja budowaniu postaw szacunku i otwartości. W ostatnich tygodniach niemal każdego dnia dowiadujemy się o kolejnym zgromadzeniu, publicznej wypowiedzi lub innym zachowaniu wyrażającym negatywny stosunek do cudzoziemców i mniejszości, zwłaszcza etnicznych lub narodowych czy wyznaniowych.
 3. Do MEN ws. edukacji antydyskryminacyjnej w przedszkolach

  2014-04-24
  Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje skargi dotyczące treści programu „Równościowe przedszkole. Jak uczynić wychowanie przedszkolne wrażliwym na płeć”, wyrażające zastrzeżenia dotyczące idei realizowania na poziomie edukacji przedszkolnej wychowania polegającego na kwestionowaniu stereotypów dotyczących ról społecznych i promowania równych szans kobiet i mężczyzn. W ocenie skarżących tematyka programu jest niedostosowana do wieku dzieci przedszkolnych.
 4. Do MEN ws. zastępowania samorządowych szkół placówkami publicznymi prowadzonymi przez podmioty prywatne

  2015-12-01
   
 5. Do MEN ws. prac nad ustawą o zintegrowanym systemie kwalifikacji

  2015-12-01
  Na podstawie artykułu prasowego Rzecznik powziął wiadomość o skutkach, jakie może spowodować brak uregulowania kwestii polskiego systemu kwalifikacji. Z informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że przyjęcie ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji jest warunkiem uruchomienia środków unijnych na edukację dorosłych. W marcu 2015 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji. Obecnie projekt ustawy przechodzi etap formalnych uzgodnień w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
 6. Do MEN ws. dostępności brutalnych gier komputerowych dla dzieci i młodzieży

  2014-04-17
 7. Odpowiedź MEN ws. edukacji antydyskryminacyjnej

  2015-11-23
  Minister Edukacji Narodowej udzielił odpowiedzi na wystąpienie RPO skierowane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie przygotowania kompleksowego planu działań, który zapewni migrantom godne przyjęcie w naszym kraju oraz zagwarantuje poszanowanie ich praw i wolności. Zapewnił, że Ministerstwo podejmowało i podejmuje działania ukierunkowane na przygotowanie młodego pokolenia do nowych wyzwań, w tym tych wynikających z podejmowanych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych dotyczących uchodźców. Uczniowie realizują obowiązkowo edukację antydyskryminacyjną i wielokulturową przez cały okres kształcenia, począwszy od wychowania przedszkolnego.
 8. Do MEN ws działań o charakterze edukacyjnym, przełamujących negatywne stereotypy dotyczące mniejszości romskiej

  2011-11-30
   
 9. Do MEN ws. różnic w poziomie trudności egzaminów maturalnych

  2015-09-01
  Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje wiele skarg absolwentów szkół ponadgimnazjalnych ubiegających się o miejsce na uczelniach wyższych. Maturzyści wskazują, że egzaminy przeprowadzane w różnych latach, na podstawie różnych przepisów, często są ze sobą nieporównywalne. Z tego powodu, o przyjęciu na uczelnię mogą decydować kwestie przypadkowe, niezwiązane z wiedzą i umiejętnościami kandydatów. W tym roku wiele skarg dotyczy różnic pomiędzy arkuszami egzaminów przeprowadzanych w nowej formule i tych przeprowadzanych na podstawie wcześniej obowiązujących regulacji.
 10. Rzecznik podjął sprawę projektu rozporządzenia MEN o nauczaniu indywidualnym

  2017-04-28
  Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu sprawę projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. W projektowanych regulacjach zrezygnowano z możliwości organizowania odpowiednio indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania na terenie przedszkola lub szkoły oraz zdecydowano, że uczniowie z niepełnosprawnościami będą mogli korzystać z tej formy edukacji jedynie w miejscu swojego zamieszkania.

Strony