Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Dostęp do informacji publicznej i prawo do petycji

Prawo do uzyskiwania informacji publicznej (m.in. o działalności organów władzy publicznej i osób pełniących funkcje publiczne) jest prawem zagwarantowanym w Konstytucji, jednak nie jest to prawo bezwzględne. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu miedzy innymi ze względu na konieczność ochrony prywatności osoby fizycznej, tajemnicy handlowej czy bezpieczeństwa państwa.

  • Aktualności
  • Opis sprawy
  • Multimedia
  • Dokumenty
  • Odnośniki
  • Powiązane sprawy
  • Sądowe postępowania strategiczne RPO
Data: 
2016-09-05
Zdjęcie: Adam Bodnar na mównicy sejmowej

Sejm zapoznał się 5 września ze z informacją o działalności RPO w roku 2015 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

Data: 
2016-05-16
Grafika - I jak Informacja

Urszula Nowakowska, dyrektorka Centrum Praw Kobiet, zwróciła się do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z prośbą o udzielenie informacji „o ustalonych już terminach rozpraw toczących się w tutejszym sądzie oraz podległych sądach rejonowych z art. 207, 197, 190a, 191a i z 197 oraz 148 z kodeksu karnego, w których pokrzywdzoną była kobieta”. 

Informacja nie została udostępniona, mimo że w ocenie Rzecznika stanowiła informację publiczną.

Data: 
2016-08-17
Grafika - I jak Informacja

Młody obywatel, wystąpił do NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – instytutu badawczego) o informację, na jakiej zasadzie przyznał pewien adres internetowy prywatnej spółce.
W odpowiedzi NASK wezwał go do złożenia oświadczenia o ukończeniu 18. roku życia - pan Tymon jest bowiem niepełnoletni. Jednak jak podkreśla pan Tymon, prawo obywatela do informacji publicznej wywodzi się z Konstytucji i nie może być w taki sposób ograniczane.

Dlatego 19 lutego 2016 r. złożył skargę na bezczynność NASK.

Data: 
2016-08-05
Grafika: domy, kościół i fabryka na szarym tle

Statut Miasta i Gminy Witnica stanowi, że „W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział tylko jej członkowie oraz zaproszone osoby”. Na tej podstawie z posiedzenia komisji wyproszono urzędników i mieszkańców gminy.

Data: 
2016-08-08
Grafika: znak I na tle ludzkich sylwetek

Jak informowaliśmy, RPO przyłączył się do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, dotyczącego skargi obywatela na decyzję Szefa Kancelarii Prezydenta RP. Szef Kancelarii odmówił ujawnienia imion i nazwisk kontrahentów Kancelarii, będących osobami fizycznymi.

WSA w wyroku z 21 czerwca uchylił zaskarżoną decyzję (patrz link do informacji pod tekstem). Pisemne uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, które zostało nam właśnie doręczone, jest ważnym głosem w dyskusji o ograniczeniach w dostępie do informacji publicznej.

Strony

Grafika: znak I jak informacja

Prawo do uzyskiwania informacji publicznej (m.in. o działalności organów władzy publicznej i osób pełniących funkcje publiczne) jest prawem zagwarantowanym w Konstytucji, jednak nie jest to prawo bezwzględne. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu miedzy innymi ze względu na konieczność ochrony prywatności osoby fizycznej, tajemnicy handlowej czy bezpieczeństwa państwa. wartości te trzeba wazyć, stąd spory w interpretacji przepisów.

Rzecznik aktywnie włącza się w te dyskusje ze względu na znaczenie prawa do informacji dla zachowania konstytucyjnych praw i wolności obywateli.

 

Sprawę prowadzi: 

Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego

Dostęp osadzonych do internetu – wyrok Trybunału w StrasburguDostępność informacji publicznych na stronach urzędów - konferencja pod patronatem RPODostęp do informacji publicznej – WSA uwzględnił skargę Rzecznika na bezczynność prezesa NBPDostęp więźniów do informacji publicznej – Minister odpowiada na postulat RPO Czy sąd administracyjny może odrzucić skargę jako wniesioną w sprawie rażąco błahej? NSA odmówił podjęcia uchwałySprawa pana Tymona. Rzecznik zgłosił udział w postępowaniu w sprawie udostępnienia informacji publicznej przez NASK młodemu obywatelowiDostęp więźniów do informacji publicznej - wystąpienie RPO do Dyrektora Generalnego Służby WięziennejWystąpienie do Ministra Rozwoju ws. procedury składania petycji przez obywateliSprawa dostępu do informacji publicznej: RPO przyłączył się do postępowania w sprawie skargi obywatela na decyzję Szefa Kancelarii PrezydentaSłużba Więzienna o dostępie skazanych do informacji publicznejO bezdomności i informacji publicznej – praktykanci RPO dyskutują z ekspertamiWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie regulacji dotyczących dostępu do pytań z przeprowadzonych już państwowych egzaminówWystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie udostępnienia informacji publicznejPisemne uzasadnienie wyroku w sprawie przeciwko Kancelarii Prezydenta RP – gdzie kończy się prawo do prywatności i zaczyna prawo do informacji publicznejCzy przepisy pozwalające wyprosić obywateli z posiedzenia komisji rewizyjnej w Witnicy są w porządku?Sprawa pana Tymona. Rzecznik składa skargę kasacyjną na postanowienie sądu administracyjnego w sprawie udostępnienia informacji publicznejNieudostępnienie informacji o wokandzie przez Sąd Okręgowy w Warszawie - sprawy w sadzie, gdzie pokrzywdzonymi są kobietySprawozdanie RPO przed Sejmem z prac w roku 2015 Mija rok od wejścia w życie Ustawy o petycjach28 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Prawa do InformacjiInformacja publiczna, działanie mediów lokalnych - spotkanie regionalne Adama Bodnara w Nowym SączuNSA uwzględnił skargę kasacyjną Rzecznika w sprawie małoletniego, któremu Urząd Stanu Cywilnego odmówił wydania kserokopii lub fotokopii aktu zgonu dziadkaWitnica zmienia przepisy w sprawie wstępu mieszkańców na posiedzenie komisji rewizyjnejWyproszenie z posiedzenia komisji rady gminy bez podstawy ustawowej jest bezprawne – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w KrakowieSeminarium na temat prawa do informacji publicznej w Biurze RPOPetycje, wnioski, skargi jako instrumenty ochrony praw obywatelskich – konferencja RPO i Instytutu Nauk Prawnych PANRzecznik i organizacje pozarządowe rozmawiają o dostępie do informacji publicznejRzecznik o dostępie obywateli do informacji publicznej i zasadach pracy przedstawicieli mediów w SejmieRzecznik Praw Obywatelskich o zaproponowanych 14 grudnia zasadach dostępu dziennikarzy do informacji w SejmieCzy każdy może uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, nawet jeśli jest na niej rozpoznawana skarga osoby prywatnej? Rzecznika bada sprawę.RPO pyta Prezesa Zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych o nieudostępnienie informacji publicznejCzy każdy ma prawo przysłuchiwać się obradom Komisji Rewizyjnej Rady Miasta? Rzecznik czeka na wyjaśnieniaPetycje mogą dotyczyć również postulatów zmiany Konstytucji RP – po interwencji Rzecznika Senat zmienił swoje zasady postępowania z petycjamiRzecznik Praw Obywatelskich przedstawił stanowisko w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznego, który 25 października 2017 r. został przekazany do konsultacji publicznych i równolegle do uzgodnień międzyresortowych Opinia RPO w sprawie projektu ustawy o jawności życia publicznegoNSA w sprawie dostępu do informacji publicznej zgadza się z argumentami RPORPO za ujawnieniem autorów nowej podstawy programowej z matematykiRPO przyłączył się do skargi na odmowę ujawnienia nazwisk sędziów popierających kandydatów do KRS