Godło RP

Orzecznictwo ETPCz

 • Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) to europejski organ sądownictwa międzynarodowego powołany w 1959. Siedziba Trybunału znajduje się w Strasburgu, we Francji.
 • Jest organem sądowym Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC) i to ona, wraz z dołączonymi do niej protokołami, określa jego kompetencje i sposób funkcjonowania.
 • Orzeka w sprawach praw człowieka zapisanych w Konwencji i protokołach dodatkowych do niej, rozpatrując skargi obywateli 47 państw członkowskich Rady Europy, które ratyfikowały Konwencję. 
 • Aktualności
 • Opis sprawy
 • Multimedia
 • Dokumenty
 • Odnośniki
 • Powiązane sprawy
Data: 
2017-06-14

Od lipca 2017 r. Trybunał zmieni sposób doręczania decyzji wydawanych w składzie jednego sędziego. Zamiast listu-decyzji skarżący otrzymają decyzję Trybunału zasiadającego w składzie jednego sędziego w jednym z oficjalnych języków Trybunału (angielski, francuski) podpisaną przez sędziego wraz z listem w odpowiednim języku krajowym. Decyzja będzie zawierać, w wielu wypadkach, odniesienie się do poszczególnych podstaw niedopuszczalności. Mimo to, Trybunał wciąż będzie dokonywał tzw.

Data: 
2017-06-07
Demonstrujące ludzie

1 czerwca 2017 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Kość przeciwko Polsce (skarga nr 34598/12).

Data: 
2017-06-07
Pomieszczenie z wieloma łóżkami, nieprzytulne

1 czerwca 2017 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Dejnek przeciwko Polsce (skarga nr 9635/13).

Fakty

Skarżącego, który jest osadzony w zakładzie karnym, poddano kilkakrotnie kontroli osobistej polegającej na zdjęciu całego ubrania, zrobieniu przysiadu, pokazaniu penisa i otworzeniu ust.

Data: 
2017-05-26
Grafika: potężna ręka z zaciśnięta pięścią na szarym tle

23 maja 2017 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Bălșan przeciwko Rumunii (skarga nr 49645/09).

Fakty

Pani Bălșan, skarżąca, zarzucała władzom niezapewnienie jej ochrony przed przemocą i agresywnym zachowaniem jej męża, a także niezatrzymanie go mimo składania wielu skarg.

Data: 
2017-05-24
Błyskawica

2 maja 2017 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Olisov i Inni przeciwko Rosji (skargi nr 10825/09, 12412/14 i 35192/14).

Fakty

Skargi zostały wniesione przez trójkę Rosjan. Wszyscy skarżyli się, że zostali zatrzymani przez policję, a następnie - zanim dokonano formalnych czynności zatrzymania - zostali poddani fizycznej przemocy w celu wymuszenia od nich przyznania się do winy.

Strony

Lopo: sąd, waga sprawiedliwości i ludzie
 • Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) to europejski organ sądownictwa międzynarodowego powołany w 1959. Siedziba Trybunału znajduje się w Strasburgu, we Francji.
 • Jest organem sądowym Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC) i to ona, wraz z dołączonymi do niej protokołami, określa jego kompetencje i sposób funkcjonowania.
 • Orzeka w sprawach praw człowieka zapisanych w Konwencji i protokołach dodatkowych do niej, rozpatrując skargi obywateli 47 państw członkowskich Rady Europy, które ratyfikowały Konwencję. 

WAŻNE: Od lipca 2017 r. Trybunał zmieni sposób doręczania decyzji wydawanych w składzie jednego sędziego. Zamiast listu-decyzji skarżący otrzymają decyzję Trybunału zasiadającego w składzie jednego sędziego w jednym z oficjalnych języków Trybunału (angielski, francuski) podpisaną przez sędziego wraz z listem w odpowiednim języku krajowym. Decyzja będzie zawierać, w wielu wypadkach, odniesienie się do poszczególnych podstaw niedopuszczalności. Mimo to, Trybunał wciąż będzie dokonywał tzw. ogólnego odrzucenia w niektórych sprawach, tam gdzie dla przykładu, skargi będą zawierały bezpodstawne, niezrozumiałe albo obraźliwe zarzuty.

Przypomnijmy, że w wyniku wejścia w życie Protokołu 14 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (dalej „Konwencja”) w 2010 r. wprowadzającego możliwość wydawania decyzji o niedopuszczalności skargi przez Trybunał zasiadający w składzie jednego sędziego, Trybunał wdrożył nowe metody pracy mające na celu zwalczanie masowych zaległości dotyczących skarg oczywiście niedopuszczalnych.  

W 2011 r. ponad 100 tysięcy spraw toczyło się przed Trybunałem. Aby się z nimi uporać, Trybunał nie miał innego wyboru jak przyjąć procedurę przyspieszoną ich rozpoznawania. W efekcie do tej pory, skarżący otrzymywali list-decyzję odrzucającą ich skargi zawierający jedynie ogólne uzasadnienie bez odnoszenia się do indywidualnej sprawy skarżącego. Uporawszy się z zaległościami, na podstawie Deklaracji z Brukseli z marca 2015 r., Trybunał przyjął nową procedurę pozwalającą na doręczanie decyzji z bardziej szczegółowym uzasadnieniem. Trybunał musiał jednak wyważyć z jednej strony uzasadnione wątpliwości co do braku zindywidualizowanego uzasadnienia oraz utrzymanie skutecznej procedury rozpoznawania spraw niedopuszczalnych.

Nowa procedura zacznie obowiązywać od 1 lipca 2017 r.

 
 
Sprawę prowadzi: 

Zespół Prawa Karnego

Trybunał w Strasburgu podnosi standardy warunków bytowych więźniówETPC ws. niejawnego nadzorowania obywateli w związku ze zwalczaniem terroryzmuKolejne sprawy dotyczące więźniów niebezpiecznych przegrane przez Polskę przed Europejskim Trybunałem Praw CzłowiekaW Ministerstwie Spraw Zagranicznych o realizacji wyroków Europejskiego Trybunału Praw CzłowiekaWażny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący ENA w kontekście warunków bytowych w jednostkach penitencjarnychKolejna sprawa dotycząca reżimu dla niebezpiecznych więźniów przegrana przez Polskę przed Europejskim Trybunałem Praw CzłowiekaZakaz zapuszczenia brody przez więźnia narusza art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Litwie z 14 czerwca 2016 r.Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie polskiego więźniaETPC wydał wyrok w sprawie Siemaszko i Olszyński przeciwko Polsce (skarga nr 60975/08 i 35410/09)O wyrokach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Spotkanie z przedstawicielem Rady EuropyPrzedstawiciele Rzecznika o wyrokach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na spotkaniu w MSZPełnomocnik Ukrainy ds. Postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka z wizytą w Biurze RPOKolejny wyrok Trybunału w Strasburgu w sprawie przemocy domowej i dyskryminacji kobietETPCz: Osadzenie więźniów tysiące kilometrów od ich bliskich naruszyło prawo do poszanowania ich życia rodzinnegoETPCz: Brak dostępu do adwokata w policyjnej izbie zatrzymań nie naruszył nieodwracalnie rzetelności postępowania karnegoTortury na komisariatach w Rosji stanowią problem strukturalnyETPCz: Brak zaangażowania Rumunii w walkę z przemocą domowąEuropejski Trybunał Praw Człowieka powołuje się na stanowisko RPO: Polska ma problem strukturalny – nie ma u nas środka odwoławczego do sądu na kontrolę osobistą osadzonychEuropejski Trybunał Praw Człowieka: Naruszenie wolności politycznej debaty w Polsce w sprawie z listopada 2010 r.Bardziej szczegółowe uzasadnienia decyzji o niedopuszczalności skargi do Europejskiego Trybunału Praw CzłowiekaUstawodawstwo rosyjskie zakazujące promowania homoseksualizmu narusza wolność wyrażania opinii i jest dyskryminująceWyrok ETPCz przeciwko Polsce: warunkowe umorzenie postępowania karnego o zniesławienie naruszyło prawo dziennikarza do wolności wyrażania opiniiMonitorowanie korespondencji elektronicznej pracownika stanowiło naruszenie jego prawa do poszanowania życia prywatnego i korespondencjiKolejny wyrok ETPC przeciwko Polsce: Zaburzenie psychiczne skarżącego nie uzasadniało przedłużania jego pobytu w szpitalu psychiatrycznymEuropejska Konwencja Praw Człowieka w rękach obywateliETPCz o kluczowej roli prawa do pokojowego demonstrowaniaETPC: Ukryty monitoring kasjerek w supermarkecie skutkował naruszeniem ich prywatności25. rocznica ratyfikowania przez Polskę Europejskiej Konwencji Praw CzłowiekaETPCz: Wyrok przeciwko Polsce - postępowanie dotyczące powrotu dziecka nie było sprawne - wyrok ETPCz z 18.1.2018 r. w sprawie Oller Kamińska przeciwko Polsce (skarga nr 28481/12)Europejski Trybunał Praw Człowieka: Kara za tortury powinna być odpowiednia do czynu i mieć efekt odstraszający W siedzibie RPO podpisano porozumienie w sprawie tłumaczeń wyroków ETPCzW dniu 10 kwietnia 2018 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Bistieva i Inni przeciwko Polsce (skarga nr 75157/14).W dniu 3 kwietnia 2018 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Danilczuk przeciwko Cyprowi (skarga nr 21318/12).Spotkanie szkoleniowe dla tłumaczy zaangażowanych w projekt tłumaczenia orzeczeń ETPCzW dniu 10 kwietnia 2018 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Bistieva i Inni przeciwko Polsce (skarga nr 75157/14).