Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Postępowania sądowe, do których przyłączył się RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłącza się do postępowań sądowych, dzięki którym może pomóc w rozwiązaniu problemów ludzi i przyczynić się do lepszego stosowania prawa.

  • Aktualności
  • Opis sprawy
  • Multimedia
  • Dokumenty
  • Odnośniki
  • Powiązane sprawy

Wątpliwości co do stosowania nowych przepisów o obrocie ziemią rolną

Data: 
2017-11-30
Grafika: droga i drzewo na szarym tle

Rzecznik przystąpił do postępowania przed Sądem Najwyższym, w którym ma zostać rozstrzygnięte zagadnienie prawne dotyczące stosowania znowelizowanych przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (sygn. III CZP 83/17, IV.7005.23.2017).

Znaczenie ma nie tylko litera, ale także duch prawa – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie odmowy wydania karty parkingowej

Data: 
2017-12-13

Przepisy, którymi w 2014 r. zmieniono zasady wydawania kart parkingowych spowodowały, że większość ich dotychczasowych użytkowników musiała starać się o wydanie nowych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (potwierdzających, że spełniają nowe, zaostrzone warunki uzyskania kart). Od tej zasady ustawodawca wprowadził jednak pewien wyjątek, dotyczący osób, co do których nie może być wątpliwości, że mają (jak stanowią przepisy po nowelizacji) „znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się”.

Efekt spotkania regionalnego w Gnieźnie: WSA w Poznaniu po argumentach Rzecznika uchyla decyzje pozwalające rozbudowywać uciążliwe dla mieszkańców okolic Wrześni fermy hodowlane

Data: 
2017-11-22
Kilkadziesiąt osób siedzi w kręgu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu podzielił stanowisko Rzecznika w sprawie bezpodstawnej odmowy uzgodnienia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn przewidującego zakaz lokalizacji nowych inwestycji w zakresie chowu i hodowli zwierząt

Bank może odpowiadać za szkodę wyrządzoną klientowi przez swojego byłego pracownika – wyrok Sądu Najwyższego

Data: 
2017-11-09
Grafika: ludzie i instytucja na pomarańczowym tle

W sprawie, która trafiła do Rzecznika, starsza klientka jednego z banków została okradziona przez pracownika, który dokonywał transakcji na niekorzyść klientki. W pewnym momencie, złodziej przestał być pracownikiem banku, ale kontynuował swój proceder w oparciu o wyłudzone pełnomocnictwo, powodując dalsze straty. Kiedy sprawa wyszła na jaw, bank zwrócił klientce środki ukradzione z rachunku bankowego w okresie, kiedy sprawca był jego pracownikiem, ale odmówił zwrotu tych środków, które zostały ukradzione po zwolnieniu go z pracy.

Projekt wypowiedzenia Konwencji antyprzemocowej powinien być uznany za informację publiczną. RPO przystąpił do postępowania przed WSA

Data: 
2017-09-26

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed WSA w Warszawie w sprawie dostępu do informacji publicznej zainicjowanej przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego.

PTPA złożyło skargę na bezczynność Ministra Sprawiedliwości ze względu na nieudostępnienie projektu wypowiedzenia tzw. Konwencji antyprzemocowej. Dokument ten, dotyczący planów wypowiedzenia Konwencji, został przekazany przez Ministra Sprawiedliwości do konsultacji międzyresortowych.

Strony

logo - dwie dłonie

Rzecznik Praw Obywatelskich może przyłączyć się do postępowania cywilnego lub administracyjnego, a także wnieść kasację w sprawach karnych, jeżeli doszło do naruszenia praw i wolności obywatelskich, w szczególności w wyniku działania 
organów władzy publicznej. RPO Adam Bodnar przystępuje do spraw, które dotyczą szczególnie ważnych naruszeń praw człowieka: z uwagi na skalę zjawiska, wagę naruszenia, albo złożoność problemu prawnego. Warto pamiętać, że Biuro Rzecznika
od lat zajmuje się takimi ludzkimi sprawami.

Skoordynowanie tej działalności i położenie nacisku na sprawy ważne społecznie przynosi teraz obywatelom nowe korzyści.

Rzecznik dowiaduje się o toczących się postępowaniach sądowych z różnych źródeł:

  • od obywateli, którzy piszą do Biura RPO,
  • od organizacji pozarządowych, 
  • ze spotkań regionalnych
  • i z mediów.

O najważniejszych postępowaniach sądowych, do których przyłączył się Rzecznik, można przeczytać na naszej stronie:

www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/postepowania-sadowe-do-ktorych-przylaczyl-sie-rpo

Staramy się opisać sprawę i argumenty, jakie w niej podnieśliśmy, oraz stanowisko sądu tak, aby informacje te były pomocne w podobnych sprawach. Sprawy te dotyczą konkretnych ludzi - są związane z działalnością gospodarczą, podatkami, prawem do obrony, zasadnością stosowanych przepisów.

Przedstawiając te informacje i dokumenty w Rzecznik chciałby ułatwić do nich dostęp prawnikom, a także całej opinii publicznej.

 

 

Sprawę prowadzi: 

Główny Koordynator ds. Strategicznych Postępowań Sądo​wych

Sprawa zdublowanych orzeczeń. Kasacja RPO Sprawa terminu w dniu, w którym sąd miał wolne. Kasacja RPOWystąpienie RPO w sprawie Macieja DobrowolskiegoSprawa portfela. Kasacja RPO ws. zmiany kwalifikacji czynu przez sądSprawa licznika energii. Kasacja Rzecznika ws. nieuprawnionego wydania wyroku nakazowegoUdział RPO w rozprawie dot. żądania zwrotu nienależnie wypłaconego świadczenia na skutek błędnej decyzji urzęduKasacja ws. mężczyzny skazanego za kradzież popełnioną w czasie gdy przebywał w areszcieKasacja na korzyść osoby umieszczonej w zakładzie psychiatrycznymSprawa pana Feliksa. Kasacja RPO dotycząca umieszczenia w zakładzie psychiatrycznymSkarga kasacyjna Rzecznika ws. upomnienia wysłanego na nieaktualny adresRPO i prawa małżonków w czasie rozwodu. Sprawa o pozbawienie możliwości działania w postępowaniu rozwodowymZasady zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rehabilitacyjnego – Rzecznik przystąpił do postępowania przed TKSprawa pana Henryka. Przesłanki udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych – Rzecznik włączył się do postępowania, w którym kwestie te będą przedmiotem analizySprawa pana Marka. Czy władze mają podstawy do odebrania mu dofinansowania działalności gospodarczej dla osoby bezrobotnej?Sprawa pani Katarzyny. Zatrudnienie pracowników ochrony – gdzie kończy się umowa o pracę a zaczyna umowa cywilnoprawna?Sprawa pani X. Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego opiekuna osoby dorosłej – WSA przychylił się do stanowiska RzecznikaSprawa pana Stanisława. Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kolejną kasację od postanowienia orzekającego środek zabezpieczający w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Tym razem oskarżony spędził w szpitalu psychiatrycznym 8 latDarowizna w zamian za znieczulenie w trakcie akcji porodowej – RPO przystąpił do postępowania przed Sądem Okręgowym w WarszawieSprawa pani Anny - Efekt spotkania regionalnego. RPO skutecznie przyłącza się do sprawy chroniąc żonę przed umieszczeniem w zakładzie psychiatrycznym przez mężaSprawa pana Jana. Rzecznik popiera zwrot kosztów ustanowienia obrońcy z wyboru w razie umorzenia postępowania w sprawach o wykroczeniaSprawa pana Tymona. Rzecznik zgłosił udział w postępowaniu w sprawie udostępnienia informacji publicznej przez NASK młodemu obywatelowiSprawa pana Patryka - skutki badania przez RPO, czy w polskich więzieniach karę odbywają osoby z niepełnosprawnością psychiczną lub intelektualną – Sąd Okręgowy w Gdańsku wznowił postępowanieEfekt spotkania regionalnego - sprawa pana Tomasza. Kasacja RPO w sprawie za niskiej sumy gwarancyjnej dla ofiary wypadkuSprawa pana Radosława – czy ta kara to dobre rozwiązanie w sprawie o alimenty?Sprawa dostępu do informacji publicznej: RPO przyłączył się do postępowania w sprawie skargi obywatela na decyzję Szefa Kancelarii PrezydentaSprawa pani Katarzyny, pracowniczki agencji ochrony. Sąd pierwszej instancji przyznał jej rację: jej umowa zlecenia faktycznie była umową o pracęSprawa sporu o przejazd drogą: kasacja RPOSprawa tablicy rejestracyjnej: kasacja RPOŚwiadczenia pielęgnacyjne z tytułu opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną – RPO przystąpił do postępowania przed NSA Prawa Romów w Czchowie. RPO przystąpił do sprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w KrakowieSprawa małżeństwa G. – Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o wstrzymanie wykonania nakazu zapłatyRzecznik Praw Obywatelskich kolejny raz w postępowaniu dotyczącym umorzenia zaległości podatkowej. Czym jest ważny interes podatnika?Skarga kasacyjna RPO dotycząca odpowiedzialności osoby prowadzącej portal internetowy za wpisy naruszające dobra osobisteRPO w sprawie prawa do świadczeń rodzinnych cudzoziemki i jej dzieci – ofiar przemocySprawa pana Tymona. Skarga kasacyjna RPO w sprawie młodego obywatela, któremu urząd stanu cywilnego odmówił informacji o przodkuSprawa pana Tymona. Rzecznik składa skargę kasacyjną na postanowienie sądu administracyjnego w sprawie udostępnienia informacji publicznejPubliczne nawoływanie do nienawiści – po kasacji RPO sąd ponownie rozpozna umorzoną wcześniej sprawę znieważenia mniejszości romskiejSprawa pana Tomasza. Marszałek Senatu informuje o przekazaniu sprawy do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i PetycjiDlaczego zasądzone alimenty uniemożliwiają skorzystanie z ulgi podatkowej na rehabilitację dziecka z niepełnosprawnością? RPO przyłącza się do skargi konstytucyjnej pani K.Sprawa Pana Mariana. Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do skargi konstytucyjnej, w której więzień kwestionuje zakaz otrzymywania paczki żywnościowej od osób innych niż najbliższeSprawa 200 zł. Kasacja RPO w sprawie próby zapłacenia pracownikowi-renciście dodatkowych pieniędzy na podstawie umowy wystawionej na żonęSprawa Pana G. Czy cudzoziemiec pozostający w związku z obywatelem Polski może kupić mieszkanie? Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko RPOSprawa pana Tomasza. Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji opowiedziała się za podjęciem prac ustawodawczychWażna rozprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie refundacji leków.NSA uwzględnił skargę kasacyjną Rzecznika w sprawie małoletniego, któremu Urząd Stanu Cywilnego odmówił wydania kserokopii lub fotokopii aktu zgonu dziadkaGdańskie Muzeum II Wojny Światowej – Rzecznik skarży decyzję Ministra Kultury do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w WarszawieOpłata miejscowa w Zakopanem. Rzecznik wnosi o uchylenie uchwały Rady Miasta. Sprawa czeka na rozstrzygnięcie Trybunału KonstytucyjnegoRzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do sprawy dziennikarza Polskiego Radia i jednocześnie działacza związku zawodowego, który został zwolniony z pracySprawa odmowy powołania sędziów przez Prezydenta – RPO przystąpił do postępowania sądowoadministracyjnegoWyproszenie z posiedzenia komisji rady gminy bez podstawy ustawowej jest bezprawne – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w KrakowieDarowizna dla szpitala w zamian za znieczulenie okołoporodowe. Powództwo oddalone, ale praktyka wymuszania darowizn skrytykowanaPrawo opiekuna osoby dorosłej z niepełnosprawnością do świadczenia pielęgnacyjnego: po niewykonanym jeszcze orzeczeniu TK praw można dochodzić przed sądami. Uwzględniona skarga kasacyjna RPOKasacja w sprawie niesolidnego kontrahentaAbonament RTV: uwzględniona skarga kasacyjna RPOSąd Najwyższy oddalił kasację RPO w sprawie rolnika, który blokował drogęSolidarny obowiązek w podatku rolnym - SKO podziela stanowisko RPO i uchyla decyzję organu podatkowego w sprawie rzeszowskiej spółdzielni mieszkaniowejProblem granic Opola może rozwiązać dziś już tylko Trybunał Konstytucyjny – RPO przystępuje do skargi konstytucyjnej społeczności gmin graniczących z OpolemWyrok uniewinniający w sprawie weterynarza z Brzegu Dolnego, ukaranego grzywną za rzekome nielegalne prowadzenie schroniska dla zwierząt oraz nielegalny transport zwierząt Ogłoszenie wyroku w sprawie z powództwa Paula Camerona, do której – po stronie pozwanych – przyłączył się RPOJak powinno wyglądać przeproszenie za użycie sformułowania „polskie obozy śmierci”. RPO przystąpił do sprawy byłego więźnia Auschwitz, którego zdawkowe przeprosiny niemieckiej telewizji nie zadowoliłySkarga kasacyjna RPO w sprawie reprywatyzacji w Michałowicach koło WarszawyCzy właściciel zreprywatyzowanej nieruchomości może żądać wynagrodzenia za bezumowne korzystanie od gminy (Skarbu Państwa), czy bezpośrednio od najemców zajmowanych lokali?Sprawa pana Zbigniewa. Kasacja RPO w sprawie odmowy odszkodowania za niesłuszne skazanie w stanie wojennymSprawa pana Adama. Rzecznik interweniuje w sprawie opiekuna osoby z niepełnosprawnością, który nie dostał świadczenia pielęgnacyjnego mimo wyroku Trybunału KonstytucyjnegoSąd Najwyższy uwzględnił kasację RPO w sprawie kobiety, która z obawy o swoje życie chciała uzyskać polską wizęSprawa pani Cecylii. Skarga kasacyjna RPO przeciw odebraniu matce opiekującej się dzieckiem z niepełnosprawnością pomocy na drugie dzieckoSkarga kasacyjna RPO na odrzucenie skargi obywatela, któremu Prezydent RP odmówił powołania na stanowisko sędziegoNabór do Straży Miejskiej przedmiotem wyroku NSA. Skuteczna skarga kasacyjna RPO.Naliczenie opłaty za przechowywanie broni w depozycie po zmarłym ojcuRzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do sprawy 99-letniej kobiety, która broni się przed „czyścicielem kamienic”Sprawa pana K., czyli zakres tajemnicy dziennikarskiejSprawa naklejek z markami samochodów. Kasacja RPOWSA stwierdził nieważność aktów prawa miejscowego dotyczących wprowadzenia bezwzględnego zakazu zasiedlenia nieruchomości zakupionej dla kilku rodzin romskichWażne rozstrzygnięcie w sprawie praw do świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościąSprawa pana K. Sąd uwzględnił apelacjęWyrok NSA. Zwłoka w publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie może negatywnie wpływać na możliwość realizacji konstytucyjnego prawa obywatela do wznowienia postępowania sądowego.Sprawa kotła. Kasacja RPO kończy się uniewinnieniem przed Sądem NajwyższymSprawa pana Waldemara. Nie mógł się znęcać nad rodziną, skoro siedział w więzieniu. Sprawa pana Piotra. RPO zaskarża do WSA cofnięcie środków z PFRON dla osoby z niepełnosprawnościąSprawa pana Zbigniewa. Sąd Najwyższy uwzględnia kasację RPO w sprawie działacza Solidarności skazanego w stanie wojennymWażne wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie refundacji leków dopuszczonych do obrotu, lecz niedostępnych w Polsce.Sprawa pani Cecylii. WSA uznał argumenty Rzecznika o prawie rodzica do dwóch świadczeń rodzinnych na dwoje dzieciWyrok w sprawie z powództwa Paula Camerona, do której przyłączył się RPORPO przystąpił do postępowania w sprawie ograniczeń wynikających z budowania linii wysokiego napięcia Sąd rozpozna sprawę niewidomej pacjentki, której odmówiono świadczeń lekarskich z uwagi na obecność psa przewodnikaSąd uznał za winnego drukarza, który odmówił wykonania usługi organizacji LGBTSprawa pana W. Kasacja Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie osoby z niepełnosprawnością intelektualnąRPO przystąpił do sprawy mężczyzny, który opiekuje się ojcem i nie dostał świadczenia pielęgnacyjnego. Argumenty prawne Rzecznika.Znalazł się sposób na przeciwdziałanie uciążliwym zapachom? – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie kompostowni na warszawskim RadiowiePostępowanie o uchylenie ubezwłasnowolnienia – sprawa indywidualnaPuszcza Białowieska. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzję Ministra Środowiska umożliwiającą zwiększenie wycinki na terenie Puszczy BiałowieskiejNaprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem w postępowaniu karnymSprawa pani Stefanii i grożącej jej eksmisji. Sąd Apelacyjny uwzględnia argumenty RPOSprawa zbyt niskich kwot gwarancyjnych. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną RPO w sprawie pana Tomasza.RPO i Rzecznik Praw Pacjenta wspólnie sprawdzają wieloletnie pobyty w zakładach psychiatrycznychSprawa leasingowanej naczepy. Kasacja RPO na rzecz przedsiębiorcySąd ukarał przedsiębiorcę podwójnie, bo nie zauważył postępowania w innym sądzie. Sąd Najwyższy uwzględnia kasację RPOSprawa drogi pod Ostrołęką. RPO składa skargę kasacyjną w interesie małżeństwa rolnikówCzego się można domagać od pirata drogowego, który spowodował śmierć członka rodziny? Skuteczna kasacja RPO w obronie syna ofiary wypadkuProkurator Generalny popiera stanowisko RPO w sprawie skargi konstytucyjnej rodziców dziecka z niepełnosprawnością na przepisy o refundacji kosztów dowozu do szkołySN zgadza się z RPO: Możesz domagać się zmiany wpisu w księdze wieczystej, nawet jeśli pozostałe osoby, które wraz z Tobą miałyby być do księgi wpisane, nie są sprawą zainteresowaneRzecznik złożył skargę kasacyjną do NSA dotyczącą postępowania w sprawie ograniczeń wynikających z budowania linii wysokiego napięciaNieudostępnienie klientowi toalety w lokalu banku może stanowić naruszenie dóbr osobistychPo interwencji Rzecznika kilkudziesięciu właścicieli działek letniskowych będzie mogło odzyskać niesłusznie pobrane opłaty za śmieciInterwencja RPO w sprawie jednej z ofiar ulgi meldunkowej - korzystny wyrok WSA w LublinieProjekt wypowiedzenia Konwencji antyprzemocowej powinien być uznany za informację publiczną. RPO przystąpił do postępowania przed WSABank może odpowiadać za szkodę wyrządzoną klientowi przez swojego byłego pracownika – wyrok Sądu NajwyższegoEfekt spotkania regionalnego w Gnieźnie: WSA w Poznaniu po argumentach Rzecznika uchyla decyzje pozwalające rozbudowywać uciążliwe dla mieszkańców okolic Wrześni fermy hodowlaneZnaczenie ma nie tylko litera, ale także duch prawa – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie odmowy wydania karty parkingowejWątpliwości co do stosowania nowych przepisów o obrocie ziemią rolną