Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Sprawa linii przesyłowych i praw mieszkańców

Rzecznik Praw Obywatelskich zabiega o zagwarantowanie poszanowania praw osób oraz społeczności lokalnych, których prawnie uzasadnione interesy mogą być naruszane w trakcie realizacji strategicznych inwestycji związanych z budową linii energetycznych.

20 kwietnia 2016 r. skierował w tej sprawie  wystąpienie adresowane do  premier Beaty. Wnioskował o wprowadzenie procedur zapewniających realny udział społeczeństwa już na wczesnym etapie planowania i realizacji budowy linii energetycznych o priorytetowym i strategicznym charakterze.

  • Aktualności
  • Opis sprawy
  • Multimedia
  • Dokumenty
  • Powiązane sprawy

Odpowiedź Ministra Infrastruktury i Budownictwa na wystąpienie w sprawie zapewnienia osobom korzystającym z odnawialnych źródeł energii wsparcia finansowego w formie ryczałtu na zakup opału

Data: 
2017-03-29

Minister Infrastruktury i Budownictwa podzielił uwagi  Rzecznika i  przyznał, że na gruncie obwiązujących przepisów brak jest możliwości wyliczenia ryczałtów na zakup opału dla osób korzystających z odnawialnych źródeł energii w niektórych przypadkach.

RPO: Osoby korzystające z odnawialnych źródeł energii powinny mieć możliwość uzyskania ryczałtu na zakup opału, wypłacanego w ramach dodatku mieszkaniowego

Data: 
2017-02-28
Grafika: dom na szarym tle

Zryczałtowane wydatki stanowiące podstawę obliczenia ryczałtu na zakup opału są ustalane w postępowaniu administracyjnym, które kończy decyzja o przyznaniu bądź odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego, wyłącznie na podstawie dostarczonego przez wnioskodawcę rachunku za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy. Rachunkiem takim nie dysponują jednak osoby korzystające z niekonwencjonalnych źródeł energii. Nie mogą one zatem uzyskać ryczałtu na zakup opału, mimo że spełniają warunki do otrzymania tej formy pomocy finansowej przewidziane w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r.

Rzecznik złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie terminu ubiegania się o rekompensatę za ograniczenia w gospodarowaniu nieruchomościami ze względu na ochronę środowiska

Data: 
2017-02-24
Grafika: domy, kościół i fabryka na szarym tle

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego regulację prawną, która ograniczała krótkim (dwuletnim) terminem możliwość zgłaszania roszczeń mających rekompensować właścicielom nieruchomości ograniczenie przysługującym im uprawnień - ze względu na ochronę środowiska, zawartą w art. 129 ust. 4 ustawy  Prawo ochrony środowiska.

70 lat bez wody i gazu. Rzecznik interweniuje

Data: 
2017-02-20
Grafika: domy, kościół i fabryka na szarym tle

Biuro Rzecznika Terenowego w Katowicach bada trudną sytuację 92-letniej interesantki, która od 70 lat żyje w bardzo prymitywnych warunkach (BPK.7000.60.2016).

W byłym domku dróżnika, użyczonym przez PKP, nie ma podłączenia do bieżącej wody i gazu. Starsza kobieta codziennie musi pokonywać około 200 metrów do studni, z której czerpie wodę. Zimą to szczególnie trudne i niebezpieczne. Rodzina kobiety chce zainwestować w nieruchomość, ta jednak jest własnością Polskich Kolei Państwowych. PKP nie odpowiedziało interesantce, czy może to zrobić.

Ministerstwo Środowiska pracuje nad wprowadzeniem przepisów antyodorowych – czyżby przełom po 10 latach starań Rzecznika?

Data: 
2016-11-23
grafika: na pomarańczowym tel symbol nosa i chumrki

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika w sprawie braku przepisów regulujących przeciwdziałanie immisjom uciążliwych zapachów Główny Inspektor Ochrony Środowiska poinformował, że w Ministerstwie Środowiska, przy udziale przedstawicieli GIOŚ, prowadzone są prace nad opracowaniem projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej.

W pierwszym etapie opracowano Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej. 

Zebrano w nim przepisy prawne, które w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczą problematyki uciążliwości zapachowej.

Strony

Logo: na szarym tle wtyczka do kontaktu

Rzecznik Praw Obywatelskich zabiega o zagwarantowanie poszanowania praw osób oraz społeczności lokalnych, których prawnie uzasadnione interesy mogą być naruszane w trakcie realizacji strategicznych inwestycji związanych z budową linii energetycznych.

20 kwietnia 2016 r. skierował w tej sprawie  wystąpienie adresowane do  premier Beaty. Wnioskował o wprowadzenie procedur zapewniających realny udział społeczeństwa już na wczesnym etapie planowania i realizacji budowy linii energetycznych o priorytetowym i strategicznym charakterze.

26 kwietnia Paweł Szrot, sekretarz stanu i zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformował, ze odpowiedź ma przygotować Piotr Naimski, pełnomocnikowi rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.
Wystąpienie Rzecznika zostało również przekazane:  wicepremierowi i ministrowi rozwoju Mateuszowi Morawieckiemu, ministrowi infrastruktury i budownictwa Andrzejowi Adamczykowi, ministrowi skarbu państwa Dawidowi Jackiewiczowi, ministrowi środowiska Janowi Szyszko, ministrowi energii Krzysztofowi Tchórzewskiemu oraz sekretarzowi stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konradowi Szymańskiemu.

Rzecznik monitoruje także przebieg postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody związane z wydaniem decyzji w przedmiocie ograniczenia korzystania z nieruchomości  (w tym szkody związane z założeniem  i przeprowadzeniem dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – Granica RP oraz zmniejszeniem wartości nieruchomości w związku z realizacją tej inwestycji). W tym celu zwrócił się z prośbą do starosty suwalskiego o informacje o przebiegu tych postępowań administracyjnych. 

W związku z wnioskiem Rzecznika w planie pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2016 r. przewidziano  przeprowadzenie kontroli „Realizacja projektu budowy mostu energetycznego Polska-Litwa" (P/16/014), na potrzeby której to kontroli Rzecznik przekazał posiadane materiały.

Rzecznik zamierza spotkać się także z Prezesem Zarządu PSE SA w celu omówienia modelowego podejścia do realizacji inwestycji przesyłowych, który umożliwiając skuteczną realizację takich inwestycji będzie dążył do zapewnienia właściwej ochrony interesu prawnego właścicieli, na których nieruchomościach takie inwestycje są realizowane.
 

Sprawę prowadzi: 

Zespół Prawa Cywilnego

Efekt spotkania regionalnego w Suwałkach. Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie konsultacji społecznych dotyczących przebiegu linii energetycznychJak uzgadniać z mieszkańcami kłopotliwe inwestycje? Sympozjum Obywatelskie we Wrześni o roli samorządu w kształtowaniu postaw obywatelskichWizyta regionalna na Podlasiu i Suwalszczyźnie - czego się dowiedzieliśmyCo robi RPO w sprawach związanych z ograniczaniem prawa własności w związku z budową linii energetycznych, w szczególności linia 400 kV Ełk – Granica RP.Sprawozdanie RPO przed Sejmem z prac w roku 2015 Ministerstwo Środowiska pracuje nad wprowadzeniem przepisów antyodorowych – czyżby przełom po 10 latach starań Rzecznika?70 lat bez wody i gazu. Rzecznik interweniujeRzecznik złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie terminu ubiegania się o rekompensatę za ograniczenia w gospodarowaniu nieruchomościami ze względu na ochronę środowiskaRPO: Osoby korzystające z odnawialnych źródeł energii powinny mieć możliwość uzyskania ryczałtu na zakup opału, wypłacanego w ramach dodatku mieszkaniowegoOdpowiedź Ministra Infrastruktury i Budownictwa na wystąpienie w sprawie zapewnienia osobom korzystającym z odnawialnych źródeł energii wsparcia finansowego w formie ryczałtu na zakup opału