Godło RP

Sprawa linii przesyłowych i praw mieszkańców

Rzecznik Praw Obywatelskich zabiega o zagwarantowanie poszanowania praw osób oraz społeczności lokalnych, których prawnie uzasadnione interesy mogą być naruszane w trakcie realizacji strategicznych inwestycji związanych z budową linii energetycznych.

20 kwietnia 2016 r. skierował w tej sprawie  wystąpienie adresowane do  premier Beaty Szydło. Wnioskował o wprowadzenie procedur zapewniających realny udział społeczeństwa już na wczesnym etapie planowania i realizacji budowy linii energetycznych o priorytetowym i strategicznym charakterze.

  • Aktualności
  • Opis sprawy
  • Multimedia
  • Dokumenty
  • Powiązane sprawy
Data: 
2018-04-26
Słup energetyczny betonowy
  • Przez nieruchomość mieszkanki Suwalszczyzny przeszła napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia. Obniża to wartość nieruchomości, za co jej właścicielowi przysługuje stosowne odszkodowanie od państwa
  • Kobieta zakwestionowała wyliczoną kwotę odszkodowania. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uwzględnił jej skargę, ale do Naczelnego Sądu Administracyjnego odwołały się Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
  • Do postępowania przed NSA po stronie kobiety przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich, wnosząc o oddalanie skargi kasacyjnej PSE

 

Data: 
2017-08-10
Zdjęcie: Adam Bodnar fotografuje linie energetyczną

W marcu 2017 r. Rzecznik przystąpił do postępowania przed WSA w Białymstoku ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego w sprawie odszkodowania za szkody związane z ograniczeniem korzystania z nieruchomości - w związku z realizacją inwestycji w postaci linii energetycznej wysokiego napięcia [szczegóły sprawy].

Data: 
2017-05-08
Grafika: domy, kościół i fabryka na szarym tle

Sąd Najwyższy podzielił  stanowisko Rzecznika zgłoszone w postępowaniu przed Sądem Najwyższym  i w uchwale z dnia 13 kwietnia 2017 r. stwierdził, że: „Właściciel nieruchomości, na której znajduje się sieć wodociągowa, może żądać ustanowienia służebności przesyłu obciążającej tę nieruchomość na rzecz gminy będącej właścicielem tej sieci także wtedy, gdy gmina wydzierżawiła sieć przedsiębiorstwu wodociągowo - kanalizacyjnemu (art. 305[2] § 2 w związku z art. 305[1] k.c.) – sygn. akt III CZP 3/17.

Data: 
2017-04-14
Grafika: dom na szarym tle

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi nabywców lokali mieszkalnych od deweloperów, dotyczące realizacji promes bezobciążeniowego wyodrębnienia lokali mieszkalnych. Promesy te zostały wydane przez Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa posiadający hipotekę ustanowioną na nieruchomości, na której prowadzone były przedsięwzięcia deweloperskie. Ogłoszenie upadłości SK Bank-u skutkowało powstaniem wątpliwości odnośnie do możliwości zrealizowania przez Syndyka Masy Upadłości SK Bank-u promes bezobciążeniowego wyodrębnienia lokali mieszkalnych udzielonych uprzednio przez SK Bank.

Data: 
2017-04-04
Zdjęcie przedstawiające wiatrak w pobliżu domów z napisem

27 marca 2017 r. Rzecznik przystąpił do postępowania przed WSA w Białymstoku ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego w sprawie odszkodowania za szkody związane z ograniczeniem korzystania z nieruchomości - w związku z realizacją inwestycji w postaci linii energetycznej wysokiego napięcia.

Strony

Logo: wtyczka do kontaktu

Rzecznik Praw Obywatelskich zabiega o zagwarantowanie poszanowania praw osób oraz społeczności lokalnych, których prawnie uzasadnione interesy mogą być naruszane w trakcie realizacji strategicznych inwestycji związanych z budową linii energetycznych.

20 kwietnia 2016 r. skierował w tej sprawie  wystąpienie adresowane do  premier Beaty Szydło. Wnioskował o wprowadzenie procedur zapewniających realny udział społeczeństwa już na wczesnym etapie planowania i realizacji budowy linii energetycznych o priorytetowym i strategicznym charakterze.

26 kwietnia 2016 r. Paweł Szrot, sekretarz stanu i zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformował, że odpowiedź ma przygotować Piotr Naimski, pełnomocnikowi rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.
Wystąpienie Rzecznika zostało również przekazane:  wicepremierowi i ministrowi rozwoju Mateuszowi Morawieckiemu, ministrowi infrastruktury i budownictwa Andrzejowi Adamczykowi, ministrowi skarbu państwa Dawidowi Jackiewiczowi, ministrowi środowiska Janowi Szyszko, ministrowi energii Krzysztofowi Tchórzewskiemu oraz sekretarzowi stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konradowi Szymańskiemu.

Rzecznik monitoruje także przebieg postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody związane z wydaniem decyzji w przedmiocie ograniczenia korzystania z nieruchomości  (w tym szkody związane z założeniem  i przeprowadzeniem dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – Granica RP oraz zmniejszeniem wartości nieruchomości w związku z realizacją tej inwestycji). W tym celu zwrócił się z prośbą do starosty suwalskiego o informacje o przebiegu tych postępowań administracyjnych. 

W związku z wnioskiem Rzecznika w planie pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2016 r. przewidziano  przeprowadzenie kontroli „Realizacja projektu budowy mostu energetycznego Polska-Litwa" (P/16/014), na potrzeby której to kontroli Rzecznik przekazał posiadane materiały.

Rzecznik zamierza spotkać się także z Prezesem Zarządu PSE SA w celu omówienia modelowego podejścia do realizacji inwestycji przesyłowych, który umożliwiając skuteczną realizację takich inwestycji będzie dążył do zapewnienia właściwej ochrony interesu prawnego właścicieli, na których nieruchomościach takie inwestycje są realizowane.
 

Sprawę prowadzi: 

Zespół Prawa Cywilnego

Efekt spotkania regionalnego w Suwałkach. Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie konsultacji społecznych dotyczących przebiegu linii energetycznychJak uzgadniać z mieszkańcami kłopotliwe inwestycje? Sympozjum Obywatelskie we Wrześni o roli samorządu w kształtowaniu postaw obywatelskichWizyta regionalna na Podlasiu i Suwalszczyźnie - czego się dowiedzieliśmyCo robi RPO w sprawach związanych z ograniczaniem prawa własności w związku z budową linii energetycznych, w szczególności linia 400 kV Ełk – Granica RP.Sprawozdanie RPO przed Sejmem z prac w roku 2015 Ministerstwo Środowiska pracuje nad wprowadzeniem przepisów antyodorowych – czyżby przełom po 10 latach starań Rzecznika?70 lat bez wody i gazu. Rzecznik interweniujeRzecznik złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie terminu ubiegania się o rekompensatę za ograniczenia w gospodarowaniu nieruchomościami ze względu na ochronę środowiskaRPO: Osoby korzystające z odnawialnych źródeł energii powinny mieć możliwość uzyskania ryczałtu na zakup opału, wypłacanego w ramach dodatku mieszkaniowegoOdpowiedź Ministra Infrastruktury i Budownictwa na wystąpienie w sprawie zapewnienia osobom korzystającym z odnawialnych źródeł energii wsparcia finansowego w formie ryczałtu na zakup opału RPO przystąpił do postępowania w sprawie ograniczeń wynikających z budowania linii wysokiego napięcia RPO w sprawie realizacji promes bezobciążeniowego wyodrębnienia lokali mieszkalnychWłaściciel nieruchomości, przez którą przebiegają urządzenia wodociągowe gminy, może żądać ustanowienia służebności oraz dochodzić od gminy wynagrodzenia za korzystanie z jego własnościRzecznik złożył skargę kasacyjną do NSA dotyczącą postępowania w sprawie ograniczeń wynikających z budowania linii wysokiego napięciaRzecznik wspiera przed sądem właścicielkę w sprawie nieruchomości, przez którą przeprowadzono linię elektroenergetyczną