Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Prawa kobiet i dyskryminacja ze względu na płeć

W jaki sposób Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuje się sprawami kobiet i dyskryminacji ze względu na płeć?

  • Aktualności
  • Opis sprawy
  • Multimedia
  • Dokumenty
  • Odnośniki
  • Powiązane sprawy
  • Sądowe postępowania strategiczne RPO

Minister Sprawiedliwości zgadza się z RPO: sprawy sądowe o opuszczenie mieszkania przez sprawcę przemocy powinny być traktowane jako pilne. Po zmianie przepisów sądy będą mogły planować rozprawy także w wakacje

Data: 
2017-06-14

Rzecznik zwrócił uwagę na potrzebę poprawienia regulacji tak, by sprawy o opuszczenie mieszkania przez sprawcę przemocy domowej nie przewlekały się w sądzie, w wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości z 7 lutego 2017 r. (IV.7214.62.2014)

Odpowiedź Ministra Zdrowia na wystąpienie Rzecznika w sprawie dostępności znieczulenia farmakologicznego do porodu

Data: 
2017-06-05

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał odpowiedź od Ministra Zdrowia na wystąpienie z dnia 25 kwietnia 2017 r. nr V.7010.70.2016 w sprawie dostępności znieczulenia farmakologicznego do porodu. Kierując, kolejne już w tym temacie, wystąpienie Rzecznik zwrócił się o wskazanie, jakie działania podejmuje resort zdrowia w sprawie poprawy dostępności do farmakologicznych metod łagodzenia bólu.

ETPCz: Brak zaangażowania Rumunii w walkę z przemocą domową

Data: 
2017-05-26
Grafika: potężna ręka z zaciśnięta pięścią na szarym tle

23 maja 2017 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Bălșan przeciwko Rumunii (skarga nr 49645/09).

Fakty

Pani Bălșan, skarżąca, zarzucała władzom niezapewnienie jej ochrony przed przemocą i agresywnym zachowaniem jej męża, a także niezatrzymanie go mimo składania wielu skarg.

Jak Policja przeciwdziała przemocy i naruszeniom praw policjantek. Odpowiedź na wystąpienie RPO

Data: 
2017-05-29
Grafika: potężna ręka z zaciśnięta pięścią na szarym tle

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Komendanta Głównego Policji z prośbą o wyjaśnienia w związku z publikacją na łamach tygodnika „Newsweek” „Kobiety w Policji: Jak wściekła suka”.  

Z odpowiedzi wynika, że

Minister Sprawiedliwości odpowiada w sprawie programów dla sprawców przemocy w rodzinie opuszczających zakłady karne

Data: 
2017-05-25
Grafika: potężna ręka z zaciśnięta pięścią na szarym tle

W Biurze RPO prowadzone są wielowymiarowe działania w zakresie problematyki zapobiegania przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie. Jednym z aspektów tego problemu, znajdującym się w zainteresowaniu Rzecznika, są kwestie dotyczące postępowania ze sprawcami przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie, którzy odbywają karę pozbawienia wolności orzeczoną za takie przestępstwa. Podczas pobytu w zakładach karnych osoby te powinny być objęte oddziaływaniami, których celem jest powstrzymanie ich przed dalszym stosowaniem przemocy.

Strony

Logo: cztery sylwetki kobiece w różnym wieku

Rzecznik jest ustawowo zobowiązany do wykonywania zadań dotyczących realizacji zasady równego traktowania  (Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania).

Sprawami równego traktowania zajmuje się w Biurze RPO zastępczyni rzecznika dr Sylwia Spurek.

Dyskryminacja ze względu na płeć to nierówne traktowanie kobiet lub mężczyzn ze względu na ich przynależność do danej płci, które nie jest uzasadnione obiektywnymi przesłankami. Dyskryminacja ze względu na płeć ma miejsce również w sytuacji, w której kobiety dyskryminują inne kobiety, a mężczyźni dyskryminują innych mężczyzn.

Z dyskryminacją bezpośrednią ze względu na płeć mamy do czynienia, gdy kobieta lub mężczyzna jest traktowana/y mniej korzystnie ze względu na swoją płeć niż jest, była lub byłaby traktowana inna osoba, o odmiennej płci, w porównywalnej sytuacji.

Dyskryminacja pośrednia natomiast polega na tym, że na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje lub szczególnie niekorzystna sytuacja dla kobiety lub mężczyzny ze względu na przynależność do określonej płci, chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne.

Przejawem dyskryminacji ze względu na płeć jest również utrwalanie stereotypów dotyczących społecznych i kulturowych wzorców zachowania mężczyzn i kobiet, opierających się na przekonaniu o niższości lub wyższości jednej z płci.

 

Sprawę prowadzi: 

Zastępczyni RPo ds. Równego Traktowania Sylwia Spurek

Zespół do spraw Równego Traktowania

Po kontrmanifestacji do „Marszu dla życia” w Szczecinie RPO przypomina: Chcecie demonstrować? Trzymajcie się prawaOkrągły stół na temat Work-Life Balance i dyskryminacji ze względu na rodzicielstwo oraz spotkanie Grupy Roboczej stowarzyszenia EQUINET Gender EqualityRPO na VII Kongresie KobietDr Sylwia Spurek spotkała się z przedstawicielką EQUINETWniosek do TK ws. procedury in vitroRPO ws. dostępu do znieczulenia podczas poroduWniosek do TK ws. procedury in vitroPrawa kobiet podczas poroduPrawa ofiar przestępstw seksualnychOświadczenie RPO w sprawie praw rodzących kobietWystąpienie do MEN ws. edukacji antydyskryminacyjnejDo MRPiPS ws. izolacji sprawcy od ofiary przemocyWystąpienie do Ministra Rodziny oraz do MEN ws. ochrony nauczycielek w okresie ciąży przed zwolnieniem z pracy"Równe traktowanie uczestników postępowań. Przewodnik dla sędziów i prokuratorów” już dostępnyZespół Ekspertów ds. Alimentów - wspólna inicjatywa Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka - m.in. o konieczności nowelizacji art 209 KKDyskryminacja policjantek karmiących piersią. RPO pisze do Komendanta Głównego PolicjiOświadczenie Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z Międzynarodowym Dniem Kobiet 2016Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej ws. ochrony kobiet w ciąży przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowejRPO i sprawa procedur w sprawie przestępstw seksualnych. Dlaczego prawo nie działa?Zespół Ekspertów ds. AlimentówWystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania ws. zwiększenia udziału kobiet w życiu publicznymWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej ws. edukacji antydyskryminacyjnej w szkołachWystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyznDarowizna w zamian za znieczulenie w trakcie akcji porodowej – RPO przystąpił do postępowania przed Sądem Okręgowym w WarszawieDyskryminacja kobiet w Polsce – seminarium dotyczące zaleceń Komitetu CEDAWWystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. równego traktowania rodziców na rynku pracyWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w prawie ustawy o równym traktowaniuSpotkanie Adama Bodnara w ŁodziAdam Bodnar na koszalińskim Kongresie Kobiet i jego przesłanie do uczestniczek Śląskiego Kongresu KobietMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiada na postulaty RPO w sprawie przeciwdziałania różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyznKonferencja "Stereotypy czy dowody" pod patronatem RPO z udziałem zastępczyni RPO - o przeciwdziałaniu stereotypom w sprawach dotyczących przemocy wobec kobietMinister Antoni Macierewicz zgadza się z RPO w sprawie ochrony praw kobiet-żołnierzyRzecznik Adam Bodnar i rzeczniczka Sylwia Spurek na Kongresie Kobiet 13 i 14 maja w WarszawieAdam Bodnar, Sylwia Spurek i Biuro RPO na VIII Kongresie Kobiet. Mamy hasło antyhejtowe: Po drugiej stronie klawiatury też siedzi człowiekO alimentach na IV Kongresie Kobiet w Koninie Odmowa przyznania dotacji Centrum Praw Kobiet, Lubuskiemu Centrum Praw Kobiet BABA oraz Fundacji Dzieci Niczyje – wystąpienie do Ministra SprawiedliwościAlimenty - temat nie tylko na Dzień OjcaWystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania w sprawie uczestnictwa kobiet w życiu publicznym w szczególności korzystania z biernego prawa wyborczegoRzecznik Praw Pacjenta wyjaśnia: w Szpitalu św. Rodziny kobieta miała prawo zdecydować o aborcjiPełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach z wizytą w Zakładzie Karnym dla kobiet w Lublińcu, gdzie przebywają sprawczynie przestępstw spowodowanych przemocą domowąStanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie petycji P9-29/16 – „Zmiana zasad obliczania emerytury powszechnej po emeryturze wcześniejszej” (efekt skarg obywateli i spotkania regionalnego w Łodzi)Ilu sprawców przemocy domowej zostało zmuszonych do wyprowadzenia się z domu? Jak szybko sądy o tym decydowały? Minister Sprawiedliwości odpowiada RPOWystąpienie do Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie dostępu do zabiegu legalnego przerywania ciążyRzecznik pyta szefów służb mundurowych o zjawisko mobbingu, molestowania i dyskryminacjiStandardy opieki okołoporodowej – co w tej sprawie robi RPOWypchnięcie z okna ciężarnej kobiety przez męża w sytuacji, gdy rodzina była objęta procedurą „Niebieskiej Karty”Nieudostępnienie informacji o wokandzie przez Sąd Okręgowy w Warszawie - sprawy w sadzie, gdzie pokrzywdzonymi są kobietyRzecznik Praw Pacjenta na temat dostępu do zabiegu legalnego przerywania ciążyWystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania w sprawie rekomendacji Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji KobietRzecznik sprawdza, czy funkcjonariusze policji dopełnili swoich obowiązków w sprawie założenia Niebieskiej KartyDlaczego niektóre organizacje pozarządowe nie mogą liczyć na dotacje? – Minister Sprawiedliwości odpowiada RPOSprawozdanie RPO przed Sejmem z prac w roku 2015 Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu przesłuchania świadka pokrzywdzonego przestępstwami przeciwko wolności seksualnejRzecznik Krzysztof Olkowicz na V Kongresie Kobiet PomorzaRPO: zmuszanie pacjentki do urodzenia dziecka bez znieczulenia to nieludzkie traktowanieWystąpienie do Ministra Zdrowia i Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie uzyskiwania zgód od kobiet ciężarnych i rodzących na przeprowadzenie zabiegów w trakcie poroduOpieka nad malutkimi dziećmi i osobami starszymi, równe traktowanie kobiet - rzecznik praw obywatelskich w Spółdzielni Socjalnej „Okno Na Świat” w SłopnicachRPO spotkał się z przedstawicielkami Polskiej Federacji Klubów Business & Professional Women Wizyta Agaty Młynarskiej w Biurze RPODr Sylwia Spurek na konferencji WAVE poświęconej przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i dzieciMinister sprawiedliwości zgadza się z RPO: trzeba zmienić przepisy o przesłuchaniu ofiar gwałtuRPO: Sprawca przemocy domowej musi być jak najszybciej odizolowany od swojej ofiarySprawa porodu w Starachowicach. Rzecznik pyta prokuraturę, NFZ i resort zdrowiaOfiary przemocy domowej powinny korzystać z pomocy mieszkaniowej na szczególnych zasadach. Rzecznik pisze do Ministra Infrastruktury i BudownictwaJak wyglądają prace nad uruchomieniem telefonu dla ofiar przemocy ze względu na płeć i przemocy domowej? RPO pyta Minister Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejAdam Bodnar na konferencji o prawach kobietDarowizna dla szpitala w zamian za znieczulenie okołoporodowe. Powództwo oddalone, ale praktyka wymuszania darowizn skrytykowanaCo dalej z Krajowym Programem Działań na Rzecz Równego Traktowania? Minister Adam Lipiński odpowiada RPOPolska Edycja Międzynarodowej Kampanii "16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć"16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć". Oświadczenie RPO z okazji międzynarodowego dnia eliminacji przemocy wobec kobiet25 listopada - Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, wyborcza.plStanowisko RPO do sprawozdania rządu z wykonania ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciążyPopołudnie Radia TOK FMJak angażować mężczyzn w działania przeciw przemocy wobec kobietDr Sylwia Spurek na gali konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”O prawach kobiet w trakcie ciąży i porodu. Konferencja w Biurze RPORząd przygotowuje zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Rzecznik wskazuje, co powinno zostać zmienioneCzy rząd wypowie Konwencję stambulską? Rzecznik pyta Pełnomocnika Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego TraktowaniaWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie finansowania organizacji świadczących pomoc kobietom – ofiarom przemocyJak lepiej chronić dzieci, których matki przyjmują środki psychoaktywne w trakcie ciąży? Czy od 1 stycznia 2017 r. działa ogólnokrajowy całodobowy, bezpłatny telefon zaufania dla kobiet – ofiar przemocy ze względu na płeć i ofiar przemocy domowej?Informacja Pełnomocnika Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania o rządowym projekcie wniosku o wypowiedzenie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowejMin. Lipiński zapewnia RPO: rząd RP nie zamierza wypowiedzieć konwencji antyprzemocowejRPO: Postępowania wobec sprawców przemocy w rodzinie trwają zbyt długoRzecznik interweniuje w sprawie nauczycielek z Zabrza, które wzięły udział w Czarnym ProteścieRzecznik Praw Pacjenta zwraca uwagę NFZ na problem braku dostępu do legalnej aborcji na PodkarpaciuRPO pyta Ministra Zdrowia o zmiany przepisów dotyczących standardów postępowania medycznego, w tym standardów okołoporodowychRzecznik pisze do Ministra Zdrowia w sprawie antykoncepcji awaryjnej, klauzuli sumienia i edukacji seksualnejMinister Sprawiedliwości w sprawie wypowiedzenia konwencji stambulskiejAdam Bodnar dla Onet.pl - "Obywatelski krzyk kobiet"O przemocy wobec kobiet. Spotkanie w Biurze RPOOdpowiedź Ministra Zdrowia w sprawie zmiany przepisów dotyczących standardów postępowania medycznego, w tym standardów okołoporodowych RPO sprawdza, jak działa telefon dla ofiar przemocy w rodzinieRzecznik interweniuje w sprawie mobbingu w PolicjiRzecznik pisze do Minister Edukacji Narodowej w sprawie realizacji prawa do równego traktowania ze względu na płeć w zakresie dostępu do edukacji zawodowejStandardy opieki okołoporodowej - kolejne wystąpienia Rzecznika Praw ObywatelskichOświadczenie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie przemocy domowejSprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za 2015 r. - stanowisko RPORzecznik na temat programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, opuszczających zakłady karneO przeciwdziałaniu przemocy domowej. Adam Bodnar w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w ZdunachKolejny wyrok Trybunału w sprawie przemocy domowej i dyskryminacji kobietKobiety powinny mieć dostęp do skutecznych form łagodzenia bólu porodowego. Rzecznik pisze do Ministra ZdrowiaLubelskie: Rzecznik zwraca uwagę na potrzebę lepszej ochrony informacji o kobietach, które poroniłyPrzemoc domowa – nic śmiesznego. RPO reaguje po wypowiedzi Tomasza AdamkaRzecznik pyta Ministra Zdrowia o funkcjonowanie programu ochrony zdrowia prokreacyjnegoKlauzula sumienia w aptekach? Odpowiedź Głównego Inspektora FarmaceutycznegoMinister Sprawiedliwości odpowiada w sprawie programów dla sprawców przemocy w rodzinie opuszczających zakłady karneJak Policja przeciwdziała przemocy i naruszeniom praw policjantek. Odpowiedź na wystąpienie RPOETPCz: Brak zaangażowania Rumunii w walkę z przemocą domowąOdpowiedź Ministra Zdrowia na wystąpienie Rzecznika w sprawie dostępności znieczulenia farmakologicznego do poroduMinister Sprawiedliwości zgadza się z RPO: sprawy sądowe o opuszczenie mieszkania przez sprawcę przemocy powinny być traktowane jako pilne. Po zmianie przepisów sądy będą mogły planować rozprawy także w wakacje