Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Sprawy RPO w Trybunale Konstytucyjnym

Sprawy, w których rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o sprawdzenie zgodności rozwiązań prawnych z Konstytucją

  • Aktualności
  • Opis sprawy
  • Multimedia
  • Dokumenty
  • Powiązane sprawy

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że regulacje umożliwiające tzw. eksmisję na bruk z mieszkań policyjnych są niekonstytucyjne

Data: 
2017-10-18
Grafika: parasol i chmury, z których pada

Po dwóch latach oczekiwania TK wydał wyrok w sprawie K 27/15 dotyczącej ochrony przed "eksmisją na bruk" z mieszkań funkcjonariuszy służb mundurowych. W skrócie chodzi o to, że żona policjanta (będąca w ciąży i z dzieckiem) nie wyląduje na bruku, jeśli policjant ją nagle opuści i zostawi w mieszkaniu "resortowym". TK uznał przepisy za niezgodne z Konstytucją.

Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do sprawy ze skargi konstytucyjnej kwestionującej niemożność zaprzeczenia ojcostwa po upływie określonego terminu.

Data: 
2017-10-13

Obywatelka dowiedziała się od matki, że zmarły przed laty ojciec – mąż matki – nie był faktycznie jej rodzicem. Wskazany przez matkę biologiczny ojciec wciąż żyje, jednak nie chce poddać się badaniom DNA mającym ustalić ich pokrewieństwo. Bez tych badań prokurator odmawia wystąpienia z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa męża matki kobiety, co jest niezbędnym etapem do późniejszego ewentualnego ustalenia ojcostwa prawdziwego biologicznego ojca.

RPO przystępuje do skargi konstytucyjnej na przepisy ograniczające prawa wnioskujących o pieniądze z UE, w sytuacji, gdy w trakcie procedury kwota przeznaczona na projekt się wyczerpie

Data: 
2017-10-06
Grafika:banknot ze skrzydełkami

W ocenie Rzecznika obowiązujące przepisy w niedostateczny sposób gwarantują prawa osób wnioskujących o przyznanie środków unijnych w sytuacji, gdy nastąpi wyczerpanie kwoty przeznaczonej na to dofinansowanie. W takiej sytuacji odwołanie od negatywnej oceny wniosku zostaje pozostawione bez rozpoznania, co zamyka wnioskodawcy drogę do uzyskania środków na planowane działania.

Stanowisko RPO dotyczące postępowania w sprawie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem RP a Sądem Najwyższym

Data: 
2017-09-06
Grafika: budynek i ludzie

Przed Trybunałem Konstytucyjnym toczy się postępowanie w sprawie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem RP a Sądem Najwyższym (sygn. akt Kpt 1/17), wszczęte wnioskiem Marszałka Sejmu z 8 czerwca 2017 r. Trybunał ma rozstrzygnąć, jaki charakter ma opisana w Konstytucji kompetencja Prezydenta do stosowania prawa łaski i czy Sąd Najwyższy może dokonywać jej wiążącej interpretacji. Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił swój udział w postępowaniu przed TK.

Rzecznik Praw Obywatelskich prawidłowo zgłosił swój udział w postępowaniu przed TK uzupełniając zgodnie z przepisami prawa braki formalne pisma (sygn. akt K 3/17)

Data: 
2017-08-21
zdjęcie: napis na gmachu TK: Trybunał Konstytucyjny

Przewodnicząca składu orzekającego Trybunału Konstytucyjnego w piśmie do RPO z 8 czerwca 2017r. stwierdza, że „wadliwość pisma zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich dotycząca zgłoszenia udziału w postępowaniu w trybie art. 63 ust. 2 uotpTK, nie może być sanowana poprzez jego poprawienie lub uzupełnienie”.

W odpowiedzi z 10 sierpnia 2017r. Rzecznik Praw Obywatelskich, nie zgadzając się z zaprezentowaną przez Trybunał wykładnią przepisów zauważa, że jest ona sprzeczna z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego.

Strony

Logo: ludzie w sądzie

Do ustawowych uprawnień Rzecznika należy kierowanie wniosków do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności aktów normatywnych z przepisami wyższego rzędu lub Konstytucją

Rzecznik może też przystąpić do postępowania przed Trybunałem wszczętego w wyniku złożenia skargi konstytucyjnej.

Aktualizowany wykaz wniosków, które RPO Adam Bodnar złożył od czasu objecia urzędu we wrzesniu 2015 r., do Trybunału Konstytucyjnego można znaleźć pod adresem: www.rpo.gov.pl/pl/tagi/wniosek-do-tk

Sprawę prowadzi: 

Odnośnik prowadzi do opisu zespołu prowadzącego sprawę

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie systemu izolacji nieletnich ze względu na bezpieczeństwo i porządek w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich.Do TK ws. ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi...Wniosek do TK ws. przygotowania przedszkolnego dzieci członków służby zagranicznejWniosek do TK ws. karania za coś co jednocześnie jest wykroczeniem i przestępstwem (tzw. idealny zbieg wykroczenia z przestępstwem)Wniosek do TK ws. pozbawienia osób z dysfunkcjami zdrowotnymi prawa do zawarcia małżeństwa i założenia rodzinyRzecznik przystąpił do skargi konstytucyjnej ws. stawki minimalnej wynagrodzenia adwokataWniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego ws. ochrony przed „eksmisją na bruk”Wniosek do TK ws. ograniczenia skazanym prawa do skargiWyrok Trybunału ws. wysokości kwoty wolnej od podatku Wniosek do TK ws. procedury in vitroWyrok Trybunału ws. reformy OFEWniosek do TK ws. umieszczania osób ubezwłasnowolnionych w domach pomocy społecznejWniosek do TK ws. terminu wznowienia postępowaniaOpłaty za obowiązkową wymianę prawa jazdy - wniosek do TKPodwójne karanie przewoźnika za poświadczenie nieprawdyPodwójne karanie przewoźnika za poświadczenie nieprawdy – stanowisko Sejmu w sprawie pytania prawnego do TKWniosek do TK ws. stosowania kontroli operacyjnej przez Policję i służby specjalneWniosek do TK ws. stwierdzania trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózguWniosek do TK ws. zasad orzekania środków zabezpieczającychWniosek do TK ws. nowelizacji ustawy o Trybunale KonstytucyjnymWniosek do TK ws. nowelizacji ustawy o Trybunale KonstytucyjnymWniosek do Trybunału Konstytucyjnego ws. maksymalnego okresu tymczasowego aresztowaniaWniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego ws. braku środka zaskarżenia kontroli osobistych więźniówWniosek do TK ws. braku możliwości zaskarżenia użycia środków przymusu bezpośredniegoRPO i prawa urzędników. Rzecznik skarży do Trybunału zmiany w ustawie o służbie cywilnejWniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji ustawy o PolicjiWniosek do Trybunału Konstytucyjnego ws. przedawnienia zobowiązań podatkowychWniosek do TK w sprawie przepisów o odpowiedzialności karnej za nieuczciwą reklamęWniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy medialnejWniosek do Trybunału Konstytucyjnego ws. orzekania kary łącznej na podstawie przepisów intertemporalnychWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w prawie ustawy o równym traktowaniuWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu zrzeszania się pracowników i prokuratorów IPN w związkach zawodowychRzecznik skarży ustawę o prokuraturze do Trybunału KonstytucyjnegoWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przedawnienia zbrodni komunistycznychWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgody następczej na wykorzystanie w postępowaniu karnym dowodów uzyskanych podczas kontroli operacyjnej Czy sposób przenoszenia prokuratorów po likwidacji Prokuratury Generalnej i prokuratur apelacyjnych nie narusza konstytucji? – pyta RPO we wniosku do Trybunału KonstytucyjnegoWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie owoców zatrutego drzewa (art. 168a kodeksu postępowania karnego)VAT na e-booki. 14 czerwca rozprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości UEPołączenie wniosków RPO i grupy posłów ws. ustawy medialnejWniosek do TK ws. umożliwienia sędziom odwołania się od decyzji Ministra Sprawiedliwości odmawiającej przeniesieniaVAT na e-booki – przed rozprawą przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej 14 czerwcaOkresy opieki nad dzieckiem a wysokość emerytury – stanowisko RPO w postępowaniu przed TKPrzepisy w sprawie egzaminów na prawo jazdy kategorii B dla osób z niepełnosprawnością niekonstytucyjne. Trybunał Konstytucyjny uwzględnił wniosek RzecznikaNiekonstytucyjność nowelizacji ustawy o służbie cywilnej - stanowisko Rzecznika w sprawie wniosku grupy posłówStwierdzanie nieodwracalnego ustania czynności mózgu – minister zdrowia przedstawia projekt zmianKomisja Wenecka opublikowała opinię o polskiej ustawie inwigilacyjnejTrybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatrywał sprawę VAT na e-booki odpowiadając na pytania prejudycjalne polskiego Trybunału KonstytucyjnegoWycofanie wniosku RPO z Trybunału Konstytucyjnego: pracownicy IPN mogą już należeć do związków zawodowychCzy pan K. wyjdzie z Domu Pomocy Społecznej? Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne przepisy, które nie dają żadnych szans osobie ubezwłasnowolnionej, by sprawdzić, czy jest zamknięta w DPS w sposób zasadnyPrzepisy o kosztach egzekucyjnych trzeba zmienić: Trybunał Konstytucyjny podzielił stanowisko RPOTK: trzeba wprowadzić czasowe ograniczenie możliwości żądania przez ZUS zwrotu nienależnie pobranych świadczeńRzecznik skarży do Trybunału przepisy o obrocie ziemią rolnąRzecznik Praw Obywatelskich skarży ustawę antyterrorystyczną do Trybunału Konstytucyjnego"Poranek RDC", Polskie Radio RDCTK: zasady rozpoznawania skarg więźniów są zgodne z KonstytucjąPrawa osób ubezwłasnowolnionych umieszczonych w domach pomocy społecznej - uzasadnienie wyroku TKRzecznik skarży do TK nową ustawę o Trybunale KonstytucyjnymWystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zapewnienia osobom niepełnosprawnym pojazdu podczas egzaminu na prawo jazdyWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie postępowania dyscyplinarnego wobec prokuratorówPrzepisy ustawy o Trybunale Konstytucyjnym niezgodne z ustawą zasadniczą – wyrok TKZastrzeżenia RPO do ustawy o ustroju rolnym – kolejny wniosek w tej sprawie do TKRządowe Centrum Legislacji opublikowało wybrane 21 orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z orzeczeń zaległych. Wśród nich są trzy ważne społecznie sprawy inicjowane przez RPODlaczego zasądzone alimenty uniemożliwiają skorzystanie z ulgi podatkowej na rehabilitację dziecka z niepełnosprawnością? RPO przyłącza się do skargi konstytucyjnej pani K.Sprawa Pana Mariana. Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do skargi konstytucyjnej, w której więzień kwestionuje zakaz otrzymywania paczki żywnościowej od osób innych niż najbliższeWycofanie wniosku do Trybunału w sprawie systemu izolacji nieletnich ze względu na bezpieczeństwo i porządek w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnichDelegacja Komisji Weneckiej rozmawiała z RPO o sytuacji w Polsce w tym o sprawie Trybunału KonstytucyjnegoZasady zatrzymania prawa jazdy częściowo niezgodne z Konstytucją – Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył wniosek RPOTrybunał Konstytucyjny uznał, że ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, jest zgodna z Konstytucją z jednym w tej sprawie wyjątkiemTK: względny zakaz małżeński dla osób dotkniętych zaburzeniami psychotycznymi albo upośledzeniem umysłowym jest zgodne z KonstytucjąŚwiadczenia emerytalne funkcjonariuszy Służby CelnejProblem granic Opola może rozwiązać dziś już tylko Trybunał Konstytucyjny – RPO przystępuje do skargi konstytucyjnej społeczności gmin graniczących z OpolemTK: ustawa medialna, na mocy której skrócono kadencje władz mediów publicznych, częściowo niezgodna z KonstytucjąOpłata miejscowa w Zakopanem. Rzecznik wnosi o uchylenie uchwały Rady Miasta. Sprawa czeka na rozstrzygnięcie Trybunału KonstytucyjnegoWniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów o profilowaniu danych osób bezrobotnychTK: pięciokrotnie wyższe opłaty za gospodarowanie gruntami, do których nie ma się prawa, są konstytucyjne w przypadku działania w złej wierze.Trzeci wniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący konstytucyjność przepisów o obrocie ziemią Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie w sprawie ze skargi konstytucyjnej na sposób wpisywania do gminnej ewidencji zabytkówSprawa pana Adama. Rzecznik interweniuje w sprawie opiekuna osoby z niepełnosprawnością, który nie dostał świadczenia pielęgnacyjnego mimo wyroku Trybunału KonstytucyjnegoWniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów ustaw z 30 listopada oraz z 13 grudnia 2016 r. dotyczących Trybunału KonstytucyjnegoWyrok NSA. Zwłoka w publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie może negatywnie wpływać na możliwość realizacji konstytucyjnego prawa obywatela do wznowienia postępowania sądowego.RPO przystąpił przed TK do sprawy wyboru sędziów Trybunału i wnosi o umorzenie postępowaniaRPO wnosi o wyłączenie Mariusza Muszyńskiego oraz Lecha Morawskiego z orzekania w sprawie przed Trybunałem KonstytucyjnymKomentarz Rzecznika Praw Obywatelskich do umorzenia postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczącego powiększenia OpolaKomunikat RPO przed rozstrzygnięciem TK w sprawie edukacji przedszkolnej dzieci pracowników służby zagranicznej - wniosek o wyłączenie sędziów TKRzecznik złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie terminu ubiegania się o rekompensatę za ograniczenia w gospodarowaniu nieruchomościami ze względu na ochronę środowiskaRzecznik Praw Obywatelskich zgłosił udział w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej obywatela dotyczącej rekompensaty za mienie zabużańskieWyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prawa sprawcy do obecności na posiedzeniu sądu dotyczącym przedłużenia stosowania środka zabezpieczającego umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym.Ograniczenie prawa pracowników tymczasowych do sądu pracy jest niekonstytucyjneStanowisko RPO w sprawie konstytucyjności podstaw prawnych wyboru I Prezesa Sądu Najwyższego – pismo procesowe do Trybunału KonstytucyjnegoWyrok TK w sprawie ustawy o referendum (z wniosku RPO) wraz ze zdaniem odrębnymSejm podziela stanowisko RPO dotyczące eksmisji z lokali policyjnych w sprawie przed Trybunałem KonstytucyjnymTermin na wznowienie postępowania cywilnego po wydaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niekonstytucyjność przepisu, na podstawie którego zapadło prawomocne orzeczenie sąduRPO publikuje usunięte z serwisu Trybunału Konstytucyjnego jego wyroki: w sprawach K 47/15, K 39/16, K 44/16Rzecznik domaga się od Trybunału Konstytucyjnego odroczenia rozprawy dotyczącej ustawy o Sądzie Najwyższym oraz zawiadomienia Rzecznika o nowym terminieKilkadziesiąt osób, które dotychczas nie mogły uzyskać certyfikatu instalatora odnawialnych źródeł energii, będzie mogło go otrzymać - wyrok Trybunału KonstytucyjnegoProkurator Generalny popiera stanowisko RPO w sprawie skargi konstytucyjnej rodziców dziecka z niepełnosprawnością na przepisy o refundacji kosztów dowozu do szkołyTrybunał Konstytucyjny odłożył rozpoznanie wniosku Prokuratora Generalnego w sprawie wybory trzech sędziów TK. Do postępowania udział zgłosił Rzecznik Praw Obywatelskich Trybunał Konstytucyjny odpowiada na wniosek RPO o wyłączenie Mariusza Muszyńskiego z orzekania w sprawie o wyborze trzech sędziów TK (sygn. akt U 1/17)Rzecznik Praw Obywatelskich prawidłowo zgłosił swój udział w postępowaniu przed TK uzupełniając zgodnie z przepisami prawa braki formalne pisma (sygn. akt K 3/17)Stanowisko RPO dotyczące postępowania w sprawie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem RP a Sądem NajwyższymRPO przystępuje do skargi konstytucyjnej na przepisy ograniczające prawa wnioskujących o pieniądze z UE, w sytuacji, gdy w trakcie procedury kwota przeznaczona na projekt się wyczerpieRzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do sprawy ze skargi konstytucyjnej kwestionującej niemożność zaprzeczenia ojcostwa po upływie określonego terminu.Trybunał Konstytucyjny orzekł, że regulacje umożliwiające tzw. eksmisję na bruk z mieszkań policyjnych są niekonstytucyjne