Godło RP

Ustawa antyterrorystyczna

22 czerwca 2016 r. Prezydent podpisał ustawę antyterrorystyczną. Dzień wcześniej Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do niego o przesłanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego przed podpisaniem ze względu na poważne wątpliwości, jakie budzą konkretne przepisy. #obywatele_radzą, #antyterrorystyczna

 • Aktualności
 • Opis sprawy
 • Multimedia
 • Dokumenty
 • Odnośniki
 • Powiązane sprawy
Data: 
2018-05-02
Dron z kamerą
 • Rzecznik Praw Obywatelskich wycofał z Trybunału Konstytucyjnego wniosek z 2016 r. w sprawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych
 • W składzie orzekającym zasiadają trzy osoby nieuprawnione do orzekania w Trybunale - uzasadnia Rzecznik
 • Adam Bodnar ma nadzieję, że w najbliższej przyszłości zostanie zapewniona zgodność tej ustawy z Konstytucją RP i prawem międzynarodowym
Data: 
2016-11-18
Grafika: napis na pomarańczowym tle i znak pinezki

Do wiadomości Rzecznika Praw Obywatelskich przekazana została odpowiedź Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, skierowana do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie, która była przedmiotem wniosku RPO do TK (sygn. K 35/16), a dotyczyła niezgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.

Data: 
2016-08-09
Drukarka komputerowa na tle jasnego okna

- Efektywność działania państwa nie tylko na już zaistniałe zdarzenia, ale i prewencja zagrożeń,  jest szczególnie istotna w warunkach globalizacji przestępczości - podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich

Strony

logo - oko

22 czerwca 2016 r. Prezydent podpisał ustawę antyterrorystyczną. Dzień wcześniej Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do niego o przesłanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego przed podpisaniem ze względu na poważne wątpliwości, jakie budzą konkretne przepisy. 

Ustawa była procedowana pośpiesznie. Rada Ministrów przyjęła projekt 10 maja,  17 czerwca 2016 r. parlament przekazał gotowa ustawę do podpisu Prezydentowi. 

W debacie publicznej wiele osób wskazywało  na wątpliwości z nim związane dotyczące zachwiania równowagi między dwoma wartościami  – bezpieczeństwem państwa i obywateli z jednej strony, a ochroną swobód i prywatności (także przebywających w RP obywateli innych państw) z drugiej strony.

Żadna ingerencja w tak podstawowe prawa nie powinna być przeprowadzana bez wyraźnego uzasadnienia i zgody obywateli. Wiedza i doświadczenie kompetentnych obywateli o różnych punktach widzenia powinna być wykorzystywana dla publicznego dobra.

Co jest w ustawie?

Za zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym w całości odpowiada szef ABW. On będzie też koordynował działania służb, natomiast minister spraw wewnętrznych ma być odpowiedzialny za przygotowania do przejmowania kontroli nad zdarzeniami o charakterze terrorystycznym, reagowanie w przypadku ich wystąpienia oraz usuwanie ich skutków.

Szef ABW może nieodpłatnie uzyskać dostęp do:

 • danych i informacji zgromadzonych w rejestrach publicznych i ewidencjach prowadzonych w szczególności przez: Policję, Straż Graniczną, Biuro Ochrony Rządu, Państwową Straż Pożarną, Służbę Celną, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Żandarmerię Wojskową i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, ministrów, Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, ZUS i KRUS, Komisję Nadzoru Finansowego, Głównego Geodetę Kraju, jednostki samorządu terytorialnego - oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane (czyli także szkoły, szpitale, przedszkola)
 • obrazu zdarzeń rejestrowanego przez urządzenia rejestrujące obraz umieszczone w obiektach użyteczności publicznej, przy drogach publicznych i innych miejscach publicznych oraz otrzymywać nieodpłatnie kopię zarejestrowanego zapisu tego obrazu.

Szef ABW w ramach zwalczania terroryzmu może zarządzić wobec cudzoziemców trwające do trzech miesięcy działania operacyjne, m.in. podsłuch rozmów, obserwację i podsłuch w pomieszczeniach i pojazdach, kontrolę treści korespondencji i przesyłek. O swojej decyzji szef ABW zawiadamia ministra -koordynatora służb i prokuratora generalnego.

Dopiero przedłużenie takich działań ponad trzy miesiące będzie wymagało zgody sądu.

Będzie można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmu - przy najwyższych będzie można zakazać zgromadzeń.

Przepisy  przewidują też m.in. możliwość użycia broni do zabicia zamachowca (tzw. strzał snajperski - w przypadku "bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia uprawnionego lub innej osoby" lub "jest to niezbędne dla zapobieżenia wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym"

Ustawa zawiera też zasady zachowania bezpieczeństwa informatycznego, m.in. daje szefowi ABW - w celu zapobiegania i wykrywania przestępstw o charakterze terrorystycznym oraz ścigania ich sprawców - prawo do zablokowania do 30 dni dostępu do określonych treści w internecie.

Ustawa ma zobowiązać także do podawania danych osobowych, adresu i danych dokumentu tożsamości przy kupowaniu przedpłaconych kart telefonii komórkowej, a także osób już korzystających z takich kart.

 

 

Sprawę prowadzi: 

Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego

Wniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji ustawy o PolicjiRzecznik skarży ustawę o prokuraturze do Trybunału KonstytucyjnegoWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgody następczej na wykorzystanie w postępowaniu karnym dowodów uzyskanych podczas kontroli operacyjnej Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie owoców zatrutego drzewa (art. 168a kodeksu postępowania karnego)Publiczne konsultacje RPO na temat projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznychRPO pyta o szczegóły niezgodnych z prawem działań bądź zaniechań służb specjalnych w latach 2007-15"Post Factum", Radio TOK FM"Debata Jedynki", Program I Polskiego RadiaProjekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych – opinia RPOObywatelskie wysłuchanie publiczne ws. ustawy antyterrorystycznej - RPO przedstawia swoją opinięApel RPO do Prezydenta w sprawie ustawy antyterrorystycznejDr Anna Surówka-Pasek odpowiada w imieniu Kancelarii Prezydenta, dlaczego prezydent Andrzej Duda musiał podpisać ustawę antyterrorystycznąRzecznik Praw Obywatelskich skarży ustawę antyterrorystyczną do Trybunału Konstytucyjnego"Poranek RDC", Polskie Radio RDC"Połączenie", Radio TOK FMWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzmocnienia antyterrorystycznej edukacji i polityki informacyjnejGIODO na temat przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznychAdam Bodnar wycofał z Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie ustawy antyterrorystycznej