Godło RP

mieszkanie

Data: 
2016-05-18
Grafika: dom na szarym tle

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich należy doprecyzować zapisy w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, określając tryb realizacji uprawnienia do lokalu socjalnego przyznanego w wyroku eksmisyjnym. Z takim postulatem Rzecznik zwrócił się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Nie powinno budzić wątpliwości, że również dłużnik – a nie tylko wierzyciel - może wystąpić do gminy o realizację uprawnienia do lokalu socjalnego.

Data: 
2016-05-17
Grafika: dom na szarym tle

Resort Infrastruktury i Budownictwa dostrzega zgłoszony przez Rzecznika problem niewystarczającej ochrony praw osób oczekujących na lokale socjale, przyznane im przez sądy w wyrokach eksmisyjnych, przed roszczeniami regresowymi gmin o zwrot odszkodowań wypłaconych właścicielom kamienic. Przyznaje też, że państwo powinno bardziej aktywnie rozwiązywać problemy osób, których nie stać na wynajem mieszkania na zasadach komercyjnych, a tym bardziej – na zakup. Zapowiada więc prace nad zmianą przepisów, tak by lepiej chroniły najbiedniejszych lokatorów.

Data: 
2016-05-06
Grafika: dom na szarym tle

We wnioskach kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich przez mieszkańców Warszawy, a także w informacjach przekazywanych przez organizacje pozarządowe, pojawiają się sygnały o stanie zadłużenia najemców lokali komunalnych i osób, które utraciły tytuł prawny do lokalu komunalnego z powodu zaległości czynszowych.

W Warszawie zadłużenie z tego tytułu, według danych szacunkowych podawanych przez media i organizacje lokatorskie, sięga już około 500 mln złotych i dotyczy 86 tysięcy lokali mieszkalnych.

Data: 
2016-04-04

Pani Z. otrzymywała korespondencję z przypomnieniem o terminie płatności zaległej faktury wystawionej na inną osobę. Okazało się, że pod adresem jej mieszkania zarejestrowana jest działalność gospodarcza syna poprzedniej najemczyni. Ropoczęła się długotrwała procedura wykreślenia nieuczciwego przedsiębiorcy z rejestru. Okoliczność bezprawnej rejestracji działalności gospodarczej utrudniła też sprzedaż mieszkania, a ponadto naraziła obywatelkę na konieczność wyjaśniania sprawy z wierzycielami przedsiębiorcy.

Data: 
2016-03-31
Grafika: dom na szarym tle

Gminy coraz częściej dochodzą od eksmitowanych pieniędzy, które zapłaciły właścicielom mieszkań jako odszkodowanie za to, że wyroku eksmisyjnego nie dało się wykonać. W wystąpieniu do ministra infrastruktury i budownictwa Rzecznik Praw Obywatelskich proponuje zmiany przepisów, które mogłyby zaradzić sytuacji: chronić osoby najuboższe i właścicieli mieszkań.

Data: 
2016-03-25

Mieszkaniec Śląska i jego była żona otrzymali nakaz opuszczenia swojego mieszkania. Lokal zamieszkiwali wspólnie, stosując się do postanowień sądu w ten sposób, że każdy z nich zajmował osobny pokój. Urząd Miasta zaproponował im miejsce w lokalu o powierzchni 17,40 m2. Mężczyzna zgłosił sprawę do Rzecznika. Podkreślił, że nie kwestionuje obowiązku opuszczenia zajmowanego dotychczas lokum, ale nie zgadza się, aby mieszkać z byłą żoną w jednym pokoju.

Data: 
2016-03-25
grafika z symbolami kwiatów i drzew oraz małym domkiem

W wielu polskich miastach ogrody działkowe stały się miejscem, gdzie schronienie znalazły osoby, których okoliczności zmusiły do opuszczenia własnego mieszkania. Po spotkaniu regionalnym w Poznaniu RPO zwrócił się w lutym do członków rządu z pytaniem o sytuację osób, które zamieszkały ma działkach w całorocznych altanach przekazując np. swoje mieszkania w bloku dzieciom. Teraz Polski Związek Działkowców chce pozbawić ich praw do działek, ponieważ ich altany mają ponadnormatywną wielkość. W taki sposób osobom tym grozi bezdomność. 

Data: 
2016-03-22
Grafika: sylwetki ludzi i instytucji

Dłużnicy nie są wystarczająco chronieni w postępowaniach egzekucyjnych. Często egzekucja stosunkowo niewielkich kwot jest prowadzona z mieszkania czy domu, mimo że wartość sprzedawanej nieruchomości jest większa od egzekwowanej kwoty kilkanaście a nawet kilkadziesiąt razy. W wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości Rzecznik postuluje zmianę przepisów w taki sposób, aby prowadzenie egzekucji z nieruchomości było możliwe dopiero od określonej wysokości należności.

Data: 
2016-03-22

Obowiązujące prawo nie zapewnia realnej ochrony przed bezdomnością w wyniku eksmisji, w sytuacji gdy dłużnikowi nie zostało przyznane prawo do lokalu socjalnego. Świadczą o tym skargi obywateli kierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich, a także informacje otrzymywane od organizacji pozarządowych i samorządu komorniczego.

W ocenie Rzecznika konieczna jest zmiana ustawy o ochronie praw lokatorów, która umożliwi wyegzekwowanie od gminy obowiązku wskazania pomieszczenia tymczasowego, a osobie eksmitowanej przyzna możliwość skutecznej realizacji prawa do takiego pomieszczenia.

Data: 
2016-03-22
Grafika: pomarańczowy napis na szarym tle

Pani Mariola i pan Janusz zalegają za czynsz w mieszkaniu komunalnym. Pan Zbigniew nie jest w stanie płacić wyższego czynszu w prywatnej kamienicy. Za chwilę – jak 80 proc. innych osób, które zalegają z czynszem, dostaną wyrok eksmisyjny. I najprawdopodobniej sąd nakaże gminie wskazać im lokal socjalny.
Tyle że gmina takich lokali nie ma, a kolejka chętnych jest już i tak bardzo długa.

Strony

Subskrybuj mieszkanie