Godło RP

ochrona cudzoziemców

Data: 
2017-10-27

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w osobnych postępowaniach wyjaśniających, zbadane zostały okoliczności dwóch, niezależnych interwencji podjętych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w ośrodku strzeżonym dla cudzoziemców oraz ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową. W obu tych przypadkach interweniujący funkcjonariusze SG wyposażeni byli w paralizatory, czyli urządzenia służące do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

Data: 
2017-04-10
Grafika: sylwetki ludzi na tle konturu Polski, pomarańczowe tło

7 kwietnia 2017 r. przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadzili niezapowiedzianą wizytację w ośrodku strzeżonym dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej. Była to reakcja na docierające do Biura RPO informacje o podjętej przez cudzoziemców akcji protestacyjnej oraz przypadku użycia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej środków przymusu bezpośredniego, których adekwatność, w świetle napływających doniesień, mogła budzić poważne wątpliwości. 

Data: 
2017-02-21
Grafika: sylwetki ludzi na tle konturu Polski, pomarańczowe tło

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. W związku z tym, że projektowane zmiany w obowiązujących przepisach prawa uzasadniane są sytuacją panującą na wschodniej granicy Polski, RPO odniósł się w swojej opinii także do tego zagadnienia.

Data: 
2017-02-01
zdjęcie: kilkanaście osób siedzi przy złączonych stołach na których stoi woda i kanapki

Dziennikarze, przedstawiciele społeczności muzułmańskiej w Polsce i reprezentanci OBWE spotkali się w Biurze RPO by rozmawiać o problemie agresji słownej i negatywnego obrazu wyznawców islamu w polskiej prasie.

- To spotkanie jest efektem zobowiązania RPO wobec społeczności muzułmańskiej w Polsce. Kiedy w zeszłym roku jej przedstawiciele opowiadali nam o przejawach agresji, które coraz częściej ich dotykają, zobowiązaliśmy się do zorganizowania debaty z mediami, a potem, także z politykami - przpomniał Adam Bodnar.

Data: 
2017-01-16
Screen strony internetowej - symbol smartfona i napis "Pierwsze kroki w Polsce"

15 stycznia, z okazji Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy obchodzonego w Kościele Katolickim, Caritas Polska uruchomiła pierwszą w kraju mobilną aplikację dla uchodźców tłumaczoną na trzy języki: angielski, arabski oraz rosyjski. Aplikacja pod nazwą „Pierwsze Kroki w Polsce" ma za zadanie pomóc nowo przybyłym cudzoziemcom w odnalezieniu się i adaptacji w Polsce.

Data: 
2016-12-23
Grafika: trzej ludzie wędrujący w stronę złotej gwiazdy na niebie

Wszystkie przypadki napaści na tle rasowym badane są przez Policję z należytą starannością – zapewnił Komendant Główny Policji w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, dotyczące rosnącej skali przemocy motywowanej nienawiścią na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym i wyznaniowym, której coraz częściej doświadczają żyjący w Polsce muzułmanie i migranci pochodzący z Bliskiego Wschodu czy Afryki. Komendant zauważył też, że w przypadku większości zgłaszanych Policji ataków sprawcy są przez Policję wykrywani, a sprawy trafiają do sądu.   

Data: 
2016-12-01
Grafika: sylwetki ludzi na tle konturu Polski, pomarańczowe tło

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęły skargi cudzoziemców dotyczące braku możliwości zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji konsula o odmowie wydania, unieważnieniu albo cofnięciu wizy. Wyłączenie sądowoadministracyjnej kontroli decyzji administracyjnej, jaką jest decyzja o odmowie wydania, unieważnieniu lub cofnięciu wizy cudzoziemcowi może – zdaniem skarżących - wywierać wpływ na arbitralność konsula w przypadku ponownego rozpatrywania przez konsula wniosku o wizę. Z tego też względu art.

Data: 
2016-11-30
Grafika: sylwetki ludzi na tle konturu Polski, pomarańczowe tło

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedział na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji specjalnego pełnomocnika dla cudzoziemców, którym w postępowaniu administracyjnym odmówiono dostępu do dotyczących ich informacji niejawnych, przesądzających o ich dalszym pobycie na terytorium Polski. Jakkolwiek Minister nie uznał zmian w tym zakresie za bezwzględnie konieczne, to jednak zapowiedział dalszą analizę propozycji Rzecznika.   

Data: 
2016-11-25
Grafika: sylwetki ludzi na tle konturu Polski, pomarańczowe tło

Niepokój Rzecznika wzbudziły coraz częstsze sygnały o różnego rodzaju aktach przemocy, których ofiarami padają mieszkający w Polsce cudzoziemcy, zwłaszcza osoby pochodzące z państw Bliskiego Wschody czy Afryki oraz wyznawcy islamu. Zdarzeniom takim towarzyszy publiczna dyskusja, tocząca się na forach internetowych, w której nienawistne zachowania nierzadko spotykają się z akceptacją czy wręcz poparciem ze strony internautów.

Subskrybuj ochrona cudzoziemców