Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

osoby z niepełnosprawnością

Data: 
2017-12-13

Przepisy, którymi w 2014 r. zmieniono zasady wydawania kart parkingowych spowodowały, że większość ich dotychczasowych użytkowników musiała starać się o wydanie nowych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (potwierdzających, że spełniają nowe, zaostrzone warunki uzyskania kart). Od tej zasady ustawodawca wprowadził jednak pewien wyjątek, dotyczący osób, co do których nie może być wątpliwości, że mają (jak stanowią przepisy po nowelizacji) „znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się”.

Data: 
2017-12-09
Paneliści i słuchacze
Ludzie na sali
Ludzie na sali
Męzczyźni w mundurach
Zdjęcie: zamglony korytarz z napisem: Sytuacja osób z niepełnosprawnością intelektulną lub psychiczną w jednostkach penitencjarnych

„Kara pozbawienia wolności (...) dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie jest niczym innym jak formą przemocy, którą przeżywają jako szczególny rodzaj torturowania". Przeczytajcie relację z panelu

Data: 
2017-12-08
zdjęcie: kilkanaście osob siedzi na sali
zdjęcie: kilka osób siedzi przy okrągłym stoliku
zdjęcie: kilkanaście osób siedzi na sali
Mem ze zdjęciem jasnego korytarza szpitalnego

"Dać nadzieję i uwolnić tych, którzy być może nie są jeszcze na to gotowi ". Przeczytajcie relację z panelu

Data: 
2017-12-08
zdjęcie: kilka osób siedzi przy okrągłym stoliku, przed nimi kilkanaście osób
zdjęcie: kilka osób siedzi przy okrągłym stoliku
zdjęcie: kilkanaście osób siedzi na sali
Mem ze zdjęciem koła wózka inwalidzkiego na tle siedzących chorych ludzi (twarzy nie widać)

- Instytucja ubezwłasnowolnienia jest zła z punktu humanitarnego i z punktu widzenia całego systemu praw człowieka – wskazywał prof. Roman Wieruszewski. Przeczytajcie relację z panelu

Data: 
2017-12-05
zdjęcie: kilkanaście osób siedzi na sali przy białych stołach

O tym, jak ważny jest proces deinstytucjonalizacji, w jaki sposób powinien być rozwijany oraz o tym, co już udało się zrobić i jak wyglądają doświadczenia innych państw w tym zakresie mówili uczestnicy seminarium eksperckiego pt. „Narodowy Program Deinstytucjonalizacji – potrzeba przyjęcia i realizacji”, które odbyło się w Biurze RPO.

Data: 
2017-11-18

O roli ombudsmanów w międzynarodowym systemie ochrony praw osób niepełnosprawnych rzecznik Adam Bodnar opowie podczas ogólnopolskiego seminarium „Osoby z niepełnosprawnościami – prawa człowieka naszymi prawami”, które odbędzie się 18 listopada 2017 r. w Warszawie.

Data: 
2017-11-02
rafika: fragment okładki na brązowym tle biały piktogram przypominający człowieka na wózku

Rzecznik pełni rolę niezależnego mechanizmu do spraw popierania, ochrony i monitorowania wdrażania postanowień Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami.

 Raport został przygotowany na podstawie badań  “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.

Data: 
2017-10-30

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się, na wniosek osoby zainteresowanej, w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Przysługuje on m.in. osobie, która ukończyła 75 lat.

Data: 
2017-10-26

Rzecznik zwrócił się do  do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie braku systemowych rozwiązań odnośnie wsparcia w środowisku otwartym rodziców z niepełnosprawnością, którzy napotykają na poważne bariery w wykonywaniu funkcji rodzicielskich.

Strony

Subskrybuj osoby z niepełnosprawnością