Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

pomoc społeczna

Data: 
2017-03-23

Zapewnienie niezbędnej opieki osobom bezdomnym, które opuszczają placówki służby zdrowia, a ze względu na swoją niesamodzielność wymagają dalszej opieki medycznej, było głównym tematem posiedzenia Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności działającej przy RPO.

Data: 
2017-02-10

Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska odpowiedziała na wystąpienie RPO dotyczące pomocy dla osób w kryzysie bezdomności. Eksperci zgłaszali bowiem wątpliwości, czy w polskich realiach zasada mówiąca o tym, że w placówkach dla bezdomnych, tj. w ogrzewalniach, noclegowaniach i schroniskach mogą przebywać wyłącznie osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych mieszkańców (art. 48a ust. 5 ustawy o pomocy społecznej), jest w pełni uzasadniona.

Data: 
2017-01-05

- Rzecznik Praw Obywatelskich zwykle opiera swoje wystąpienia o krajowy i międzynarodowy porządek prawny, ale mam wrażenie że dziś nie ma potrzeby, by cytować odpowiednie przepisy. Dziś jest nam potrzebna szczególna wrażliwość wszystkich osób, które mogą w tej trudnej sytuacji pomóc wszystkim potrzebującym. Musimy uruchomić  powszechny społeczny monitoring osób potrzebujących pomocy – apelował zastępca RPO Krzysztof Olkowicz podczas konferencji prasowej w Biurze RPO poświęconej m.in. sytuacji osób w kryzysie bezdomności.

Data: 
2016-08-05

Kobieta musiała uciekać z dziećmi ze swojego kraju przed znęcającym się nad rodziną mężem. Państwo polskie udzieliło im ochrony uzupełniającej uznając, że powrót cudzoziemki do kraju pochodzenia narazi ją na rzeczywiste ryzyko nieludzkiego i poniżającego traktowania.

Po zamieszkaniu w Polsce kobieta wystąpiła o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym świadczenia pielęgnacyjnego ze względu na konieczność opieki nad niepełnosprawną córką. Urząd miejski odmówił jej jednak prawa do świadczeń, ponieważ mąż, czyli jeden z członków jej rodziny, nie mieszka na terytorium RP.

Data: 
2016-07-19

Z informacji powziętych przez Rzecznika w trakcie spotkań regionalnych wynika, że ze wsparcia banków żywności mogą korzystać tylko osoby, których dochód nie przekracza określonego poziomu, ustalonego procentowo w stosunku do dochodu uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Rozwiązanie takie uniemożliwia często pomoc osobom faktycznie znajdującym się w biedzie, jak np. osobom posiadającym małe gospodarstwa rolne, których dochód jest niewystarczający aby się utrzymać, ale skutecznie wyklucza te osoby z tej formy pomocy.

Data: 
Od 2016-07-18 do 2016-07-21

W dniach 18-21 lipca 2016 r. zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Krzysztof Olkowicz oraz przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji przeprowadzili wizytację dwóch Domów Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie, położonych przy ul. Studzienicznej 2 i ul. 3 Maja 57. Domy zamieszkują dzieci i młodzież oraz osoby starsze, które były przyjęte do DPS jako dzieci.

Data: 
2016-07-08

W trakcie spotkań regionalnych Rzecznikowi przedstawiono problem dotyczący skuteczności realizowania przez asystentów rodziny funkcji wynikających z przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Data: 
2016-06-06

Osoby będące w trudnej sytuacji finansowej zgłaszają Rzecznikowi trudności z uzyskaniem pomocy w formie dodatku dla odbiorców energii elektrycznej. Przepisy są skonstruowane w taki sposób, że pewna grupa odbiorców energii elektrycznej, która powinna otrzymać pomoc finansową, pozostaje poza systemem wsparcia. Przyczyną tego problemu jest powiązanie zasad wypłaty dodatków energetycznych z systemem dodatków mieszkaniowych.

Data: 
2016-05-31

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z pytaniem, czy planowane są zmiany przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczących profilowania pomocy dla osób bezrobotnych, a jeśli tak, to w jakim zakresie.

Wątpliwości dotyczące dalszego funkcjonowania systemu profilowania pomocy w obecnym kształcie zgłaszali, oprócz Rzecznika Praw Obywatelskich, także Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Fundacja Panoptykon.

Data: 
2016-05-24

W obecnym stanie prawnym możliwe jest, aby osoby z niepełnosprawnościami, ubezwłasnowolnione na mocy wyroku sądowego, przebywały wbrew własnej woli w domach pomocy społecznej, wyłącznie na podstawie decyzji opiekuna prawnego. Osoby te nie mogą zakwestionować na drodze sądowej przymusowego pobytu w domu pomocy społecznej. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich obowiązujące w tym zakresie przepisy wymagają dostosowania do standardów wynikających z Konstytucji oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Strony

Subskrybuj pomoc społeczna