Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

pomoc społeczna

Data: 
2016-06-06

Osoby będące w trudnej sytuacji finansowej zgłaszają Rzecznikowi trudności z uzyskaniem pomocy w formie dodatku dla odbiorców energii elektrycznej. Przepisy są skonstruowane w taki sposób, że pewna grupa odbiorców energii elektrycznej, która powinna otrzymać pomoc finansową, pozostaje poza systemem wsparcia. Przyczyną tego problemu jest powiązanie zasad wypłaty dodatków energetycznych z systemem dodatków mieszkaniowych.

Data: 
2016-05-31

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z pytaniem, czy planowane są zmiany przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczących profilowania pomocy dla osób bezrobotnych, a jeśli tak, to w jakim zakresie.

Wątpliwości dotyczące dalszego funkcjonowania systemu profilowania pomocy w obecnym kształcie zgłaszali, oprócz Rzecznika Praw Obywatelskich, także Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Fundacja Panoptykon.

Data: 
2016-05-24

W obecnym stanie prawnym możliwe jest, aby osoby z niepełnosprawnościami, ubezwłasnowolnione na mocy wyroku sądowego, przebywały wbrew własnej woli w domach pomocy społecznej, wyłącznie na podstawie decyzji opiekuna prawnego. Osoby te nie mogą zakwestionować na drodze sądowej przymusowego pobytu w domu pomocy społecznej. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich obowiązujące w tym zakresie przepisy wymagają dostosowania do standardów wynikających z Konstytucji oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Data: 
2016-05-20
Grafika: paragraf na wózku inwalidzkim

Jak informują media (m.in. Trybuna w artykule "Upominają się o godne życie" z 18 maja 2016 r.), opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnościami w ramach protestu zamierzają wysyłać szefowej rządu łyżki jako symbol biedy, w jakiej żyje większość rodzin niepełnosprawnych. Grupa ta wciąż pozostaje bez wystarczającego wsparcia ze strony państwa. Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie wskazywał, że sytuacja wymaga interwencji ustawodawcy i pilnego wykonania wyroków Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie.

Data: 
2016-04-11

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o jak najszybsze podjęcie prac nad uregulowaniem w przepisach rangi ustawowej zasad stosowania monitoringu wizyjnego w domach pomocy społecznej. Obecnie instalowanie kamer telewizji przemysłowej (monitoringu) w domach pomocy społecznej – bez podstawy ustawowej – może naruszać przepisy Konstytucji, a także postanowienia międzynarodowych aktów prawnych gwarantujących prawo do prywatności.

Data: 
2016-03-31
Grafika: dom na szarym tle

Uchwała nr 2/2016 z dnia 31 marca 2016 r. Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich w przedmiocie sprawozdawczości wymaganej dla rozliczania się przez organizacje pozarządowe, świadczące usługi dożywiania osobom bezdomnym, z żywności udostępnianej przez Banki Żywności.

Komisja Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności, działając w oparciu o § 2 ust. 2 Zarządzenia Nr 8/2011 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 lutego 2011 r., podejmuje uchwałę o następującej treści.

Data: 
2016-03-23
Grafika: parasol i chmury, z których pada

Uchwała nr 1/2016 z dnia 31 marca 2016 r. Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich w przedmiocie prac nad rozporządzeniem wykonawczym do znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej

Komisja Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności, działając w oparciu o § 2 ust. 2 Zarządzenia Nr 8/2011 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 lutego 2011 r., podejmuje uchwałę o następującej treści:

Data: 
2016-03-17

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prezes Rady Ministrów z prośbą o przedstawienie zamierzeń Rządu dotyczących pomocy mieszkaniowej dla osób najuboższych, a także informacji na temat planowanych bądź prowadzonych prac nad zmianą ustawy o ochronie praw lokatorów.

Data: 
2016-03-15

W listopadzie ubiegłego roku Rzecznik Praw Obywatelskich złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie zasad umieszczania osób ubezwłasnowolnionych w domach pomocy społecznej. Wskazał m.in., że osoba z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną, w zastępstwie której działa jej opiekun prawny, nie ma możliwości kwestionowania orzeczenia sądu opiekuńczego wyrażającego zgodę na umieszczenie jej w takiej placówce. W toku toczącego się postępowania swoje stanowisko w sprawie przedstawiła Rada Ministrów, która podzieliła opinię Rzecznika.

Data: 
2016-03-11

- Zależy mi na odejściu od perspektywy wielkich miast – mówił rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar w Strzyżowie i Sanoku na spotkaniach z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

Zdjęcie grupowe: ludzie stoją i siedzą w dwóch rzędach

Strony

Subskrybuj pomoc społeczna