Treść strony

prawa pozbawionych wolności

Data: 
2017-01-17
zdjęcie: na pierwszym planie tyłem siedzą męzczyźni w mundurach, w dole sali widać stół i pulpit za którym stoi mężczyzna w garniturze

- To już piąta debata regionalna Krajowego Mechanizmu Prewencji. Chcemy zorganizować szesnaście takich spotkań we wszystkich miastach wojewódzkich, aby dyskutować o problemach osób pozbawionych wolności i o tym, jak wypracowywać dobre praktyki działania wszystkich placówek, w których takie osoby przebywają – mówił Przemysław Kazimirski zastępca dyrektora Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur otwierając spotkanie we Wrocławiu.

Data: 
2017-01-03
Grafika: człowiek za kratami na pomarańczowym tle

W dniu 23 listopada 2016 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił ważny wyrok (sygn. K 6/14) z perspektywy poszanowania praw osób pozbawionych wolności.

Nie chodzi jednak o osoby przebywające w zakładach karnych lub aresztach śledczych, ale izolowane od społeczeństwa (ze względu na zagrożenie jakie stwarzają), po odbyciu w pełni kary pozbawienia wolności, poprzez umieszczenie w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Niedawno Trybunał Konstytucyjny przedstawił pisemne uzasadnienie wyroku w tej sprawie.

Data: 
2016-12-29
Grafika: sylwetki więźniów za kratami (od grubych i gęstych po szerokie)

Na podstawie jednej ze skarg, jaka wpłynęła do Biura RPO, wyłonił się problem poleceń poddania się kontroli trzeźwości, wydawanych przez funkcjonariuszy jednostki penitencjarnej osobom odwiedzającym. Katalog czynności, do przeprowadzenia których uprawniona jest Służba Więzienna wobec osób ubiegających się o wejście na widzenie do jednostki penitencjarnej, został zdefiniowany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych i jest katalogiem zamkniętym.

Data: 
2016-12-20
Grafika: człowiek za kratami na pomarańczowym tle

Jeden ze zdiagnozowanych w Biurze RPO problemów, niezwykle istotny z punktu widzenia ochrony praw i wolności człowieka i obywatela, dotyczy osób z poważną chorobą somatyczną lub ciężką chorobą psychiczną, wobec których stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Data: 
2016-12-16
zdjęcie: kilkanaście osób siedzi przy białych stołach

- Niewątpliwie staniemy przed dużym wyzwaniem, które będzie wymagało szerszego  spojrzenia na mandat Krajowego Mechanizmu Prewencji. Ale już od przyszłego roku rozpoczniemy wizytacje prywatnych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym i starszym – mówiła dr Aleksandra Iwanowska z KMP podczas drugiego posiedzenia Komisji Ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji.

Data: 
2016-12-15
Grafika: człowiek za kratami na pomarańczowym tle

Zastępca RPO Krzysztof Olkowicz oraz przedstawiciele Zespołu ds. Wykonywania Kar oraz Krajowego Mechanizmu Prewencji spotkali się z przedstawicielami Centralnego Zarządu Służby Więziennej, by porozmawiać o kluczowych problemach osób pozbawionych wolności.

Data: 
2016-12-07
Grafika: człowiek za kratami na pomarańczowym tle

Chodziło o sytuację osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną odbywających karę pozbawienia wolności. Analiza akt osobopoznawczych i akt postępowania karnego w jednej z tych spraw zrodziła pewną wątpliwość, czy osadzony miał zapewnione specjalistyczne leczenie. W jego dokumentacji medycznej były dwie wykluczające się choroby.

Data: 
2016-12-06
zdjęcie: kilka osób siedzi przy brązowym stole

6 grudnia rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar przyjął delegację Krajowego Centrum Zapobiegania Torturom oraz Innemu Okrutnemu, Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (National Centre for the Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) z Kirgistanu. W spotkaniu uczestniczyli również: przedstawiciel kirgiskiej organizacji pozarządowej oraz przedstawicielki Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka – organizatorzy wizyty studyjnej w Polsce.

Strony

Subskrybuj prawa pozbawionych wolności