Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

prawa pozbawionych wolności

Data: 
2017-06-14

- Od 2008 roku przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur pojawiają się w Państwa placówkach. Ale wiemy, że podczas wizytacji nie zawsze jest czas na rozmowę, przedstawienie wszystkich wątpliwości. Właśnie dlatego organizujemy debaty regionalne KMPT, by móc otwarcie dyskutować z Państwem o problemach, które dostrzegacie w swojej pracy, by wspólnie zastanawiać się, jak je rozwiązywać – mówił zastępca rzecznika praw obywatelskich Krzysztof Olkowicz podczas IX debaty regionalnej Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, która odbyła się w Opolu.

Data: 
2017-06-12

Po raz drugi zastępca RPO Krzysztof Olkowicz odwiedził Ośrodek Readaptacji Społecznej „Dom Patronatu” w Warszawie. Tym razem w spotkaniu z Magdaleną Kamińską - prezes Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat” Oddział w Warszawie Tomaszem Samselem - kierownikiem Ośrodka „Dom Patronatu” oraz Kamilą Czewińską - pracownicą Ośrodka wziął udział również prof. Marek Konopczyński – wiceprzewodniczący Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

Data: 
2017-06-10

Mimo, że Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie sygnalizował Służbie Więziennej problem dotyczący nierespektowania prawa osadzonych do korzystania z odzieży odpowiedniej do pory roku, zarządzenia regulujące porządek wewnętrzny jednostek penitencjarnych odnoszące się do przedmiotowej kwestii nadal zawierają zapisy, które budzą poważne wątpliwości. Przykładem jest Zarządzenie Nr 4/17 Dyrektora Zakładu Karnego w N. W. w sprawie ustalenia porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym.

Data: 
2017-06-07

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym cela izolacyjna w szczególnych sytuacjach może być wykorzystywana jako cela mieszkalna, a zatem musi spełniać wszystkie warunki określone dla tego typu pomieszczenia. Cela mieszkalna powinna być wyposażona w odpowiedni sprzęt kwaterunkowy zapewniający skazanemu osobne miejsce do spania, odpowiednie warunki higieny, dostateczny dopływ powietrza i odpowiednią do pory roku temperaturę, według norm określonych dla pomieszczeń mieszkalnych, a także oświetlenie odpowiednie do czytania i wykonywania pracy.

Data: 
2017-05-26

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie pracowników Zespołu ds. Wykonywania Kar oraz Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur  z przedstawicielami Centralnego Zarządu Służby Więziennej. 

W czasie dyskusji poruszono m.in. kwestie związane z możliwością zapoznawania się przez osadzonych z dokumentacją procesową napisaną na nośnikach cyfrowych np. pendrive. Prawo do obrony zostało również omówione w kontekście ograniczenia kontaktu telefonicznego z obrońcą do jednej rozmowy w ciągu dnia.

Data: 
2017-05-22

Europejski Komitet do spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) w swoich raportach z wizytacji szpitali psychiatrycznych wielokrotnie rekomendował montaż i konserwację urządzeń służących do wezwania pomocy.

Data: 
2017-05-16

16 maja 2017 r. zastępca RPO Krzysztof Olkowicz wizytował Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.

W ramach Centrum działa izba wytrzeźwień oraz dom pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu. Izba przyjmuje osoby nietrzeźwe z terenu miasta Krakowa oraz przyległych gmin. Porozumienie w tej sprawie zostało zawarte z władzami samorządów terytorialnych.

Strony

Subskrybuj prawa pozbawionych wolności