Treść strony

prawo do prywatności

Data: 
2017-01-17
Grafika - kamera

Organy samorządowe, w pismach przesyłanych do Biura RPO, zwracają uwagę na wciąż nierozwiązany problem legalności monitoringu wizyjnego w miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności w pomieszczeniach szpitalnych oddziałów ratunkowych (tzw. SOR-ów).

Data: 
2017-01-05
media
W dniu 3 stycznia 2017 r. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu rozpoczął się proces w sprawie zabójstwa Ewy Tylman, przeciwko Adamowi Z. Rzecznik Praw Obywatelskich z informacji medialnych dowiedział się o sytuacji, jaka miała miejsce podczas retransmisji rozprawy przez stację telewizyjną TVP Info. Z dostępnych informacji wynika, że mimo braku zgody Sądu Okręgowego na bezpośrednią transmisję z rozprawy, niektóre stacje telewizyjne nadawały przekaz z pewnym opóźnieniem. Sąd wyraził bowiem zgodę na rejestrację procesu.
Data: 
2016-12-29
Grafika: sylwetki więźniów za kratami (od grubych i gęstych po szerokie)

Na podstawie jednej ze skarg, jaka wpłynęła do Biura RPO, wyłonił się problem poleceń poddania się kontroli trzeźwości, wydawanych przez funkcjonariuszy jednostki penitencjarnej osobom odwiedzającym. Katalog czynności, do przeprowadzenia których uprawniona jest Służba Więzienna wobec osób ubiegających się o wejście na widzenie do jednostki penitencjarnej, został zdefiniowany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych i jest katalogiem zamkniętym.

Data: 
2016-11-18
Grafika: napis na pomarańczowym tle i znak pinezki

Do wiadomości Rzecznika Praw Obywatelskich przekazana została odpowiedź Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, skierowana do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie, która była przedmiotem wniosku RPO do TK (sygn. K 35/16), a dotyczyła niezgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.

Data: 
2016-11-17
Grafika: ludzie i instytucja na pomarańczowym tle

Uwagę Rzecznika zwróciły przepisy ustawy z 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, w szczególności art. 38 ust. 1 oraz ust. 1a w związku z art. 38 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 1a tej ustawy.

Data: 
2016-10-18
Grafika: na pomarańczowym tle symbol ludzi i przetwarzania

Zakres danych osobowych, jakich w obowiązującym stanie prawnym może żądać pracodawca od kandydatów do pracy lub pracowników stanowi istotny problem zarówno z punktu widzenia pracodawców jak i pracowników.

Data: 
2016-10-17
Grafika: symbole różnych srodków masowej komunikacji na pomarańczowym tle

Rzecznik Praw Obywatelskich z dużą uwagą analizuje sprawę czasowego zawieszenia wstępu do Sejmu RP Panu Pawłowi Dąbrowskiemu, fotoreporterowi dziennika „Super Express”, który wykonał nieformalne zdjęcie jednej z posłanek. Podjęta w stosunku do niego decyzja budzi duże kontrowersje wśród przedstawicieli mediów.

 -W świetle zasad wolności słowa i kontroli społecznej nad władzą ustawodawczą jest to działanie ze wszech miar szkodliwe – wskazało w swoim stanowisku Centrum Monitoringu Wolności Prasy działające przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich.

Data: 
2016-10-10

Na posiedzeniu plenarnym w dniach 10-11 czerwca 2016 r. Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo (tzw. Komisja Wenecka) przyjęła opinię w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Data: 
2016-10-06
grafika: na pomarańczowym tle karetka pogotowia

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi osadzonych, którym nie wydano zgody na przeprowadzenie badań na obecność wirusa HIV i HCV. Okazuje się, że w niektórych jednostkach penitencjarnych o tym, czy skazany zostanie poddany testom diagnostycznym, decyduje dyrektor zakładu karnego po uprzednim zasięgnięciu opinii specjalisty. W ocenie Rzecznika wymóg składania prośby o wykonanie badań medycznych do kierownika więzienia narusza prawo pacjenta do zachowania tajemnicy o swoim stanie zdrowia, które określa ustawa z 6 listopada 2008 r.

Data: 
2016-09-26
RPO - informacja, podatki.png

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał odpowiedź na swoje wystąpienie od Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na temat wycieku danych z rejestru PESEL. GIODO poinformował, że w kancelariach komorniczych, które skierowały najwięcej zapytań do rejestru PESEL, zaplanowano przeprowadzenie kontroli zgodności przetwarzania przez te podmioty danych z przepisami o ochronie danych osobowych. Wskazane kontrole zostaną przeprowadzone w październiku 2016 r.

Strony

Subskrybuj prawo do prywatności