Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Wystąpienie RPO

Data: 
2018-02-02
Grafika: dom na szarym tle
 • Prawa mieszkańców domów pomocy społecznej są naruszane w wielu sytuacjach.
 • Dotyczy to m.in. opuszczania terenu placówki, instalowania monitoringu, czy kontaktów z psychologiem.
 • Rzecznik zwraca się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o zajęcie się tym problemem.
Data: 
2018-02-02
Paragraf
 • Przepis Kodeksu postępowania administracyjnego wyłącza uchylenie decyzji, wydanej na podstawie uznanego przez Trybunał Konstytucyjny za niekonstytucyjny aktu normatywnego, po upływie 5 lat od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia.
 • RPO wskazuje jednak na konstytucyjne argumenty przemawiające za potrzebą dopuszczenia merytorycznego orzekania w sprawie o wznowienie postępowania także po upływie tego terminu.
 • Rzecznik prosi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
Data: 
2018-01-23
 • Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą przepisy ustawy o Biurze Ochrony Rządu, w których nie określono granic kontroli osobistej oraz nie przewidziano sądowej kontroli zgodności z prawem działań funkcjonariuszy.
 • Cała ustawa o Biurze Ochrony Rządu utraci moc obowiązującą już w dniu 1 lutego 2018 r., tj. w dniu wejścia w życie ustawy o Służbie Ochrony Państwa.
Data: 
2018-01-23
Grafika: waga sprawiedliwości, którą przeważa klepsydra - symbol upływu czasu
 • Rzecznik zwraca uwagę na zasady kandydowania na stanowisko starszego asystenta sędziego.
 • RPO napisał do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o usunięcie wymogu braku karalności za przewinienie dyscyplinarne”.
Data: 
2018-01-22
Grafika: budynek i ludzie
 • W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącym prawa do sądu w sytuacji, gdy cudzoziemcowi odmówiono wydania wizy, Rzecznik zwrócił się do Ministra Spraw Zagranicznych.
 • RPO prosi o podjęcie inicjatywy legislacyjnej, która doprowadzi do zapewnienia cudzoziemcom obywatelom państw trzecich możliwości zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji o odmowie wydania wizy przez konsula.
Data: 
2018-01-22
Grafika:banknot ze skrzydełkami
 • Jeśli twórca złoży wniosek o przyznanie dofinasowania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, ale go nie otrzyma to nie może odwołać się od tej decyzji w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
 • Rzecznik zwrócił się w tej sprawie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Data: 
2018-01-19
 • Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą przepisy kilku ustaw, w których nie określono granic przeszukania kontroli osobistej oraz nie przewidziano sądowej kontroli zgodności z prawem działań funkcjonariuszy uprawnionych do tego służb.
 • Trybunał nie mógł jednak ocenić, czy podobne przepisy dotyczące Krajowej Administracji Skarbowej, ponieważ w czasie wnoszenia przez Rzecznika wniosku dotyczącego innych służb, ustawa o KAS jeszcze nie obowiązywała.
Data: 
2018-01-19
 • W przypadku niezaliczenia egzaminu na biegłego rewidenta, osoba która przystąpiła do egzaminu i ma wątpliwości, co do tego czy jej arkusz egzaminacyjny został poprawnie oceniony nie może skopiować swojej pracy. Wzory poprawnych rozwiązań nie są także dostępne publicznie.
 • Zdaniem RPO należałoby zmienić zasady procedury odwoławczej w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta.
Data: 
2018-01-15
Grafika: okulary i książki
 • Zdaniem RPO definicja „młodego naukowca”– może mieć charakter dyskryminujący ze względu na zamieszczone w nim kryterium wieku.
 • Zamiast wskazywać określony wiek – 35 lat, lepiej byłoby zastosować kryterium wskazane w ustawie o Narodowym Centrum Nauki w której  zdefiniowano „osobę rozpoczynającą karierę naukową.”

Strony

Subskrybuj Wystąpienie RPO