Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Wystąpienie RPO

Data: 
2017-07-28
Grafika: okulary i książki

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich sytuacja, w której prawodawca nie przewidział sposobu postępowania w przypadku śmierci promotora jest nie do zaakceptowania.

Stosując konsekwentnie przepisy ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, należałoby uznać, że doktorant winien znaleźć nowego promotora i pod jego opieką przygotować rozprawę. W praktyce w sytuacji śmierci promotora prawodawca nie tworzy skutecznego środka ochrony praw doktoranta.

Data: 
2017-07-28
Grafika: człowiek za kratami na pomarańczowym tle

Rzecznik Praw Obywatelskich w ubiegłym roku skierował wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, w którym przedstawił wyniki analizy porządków wewnętrznych w aresztach śledczych i zakładach karnych, przeprowadzonej pod kątem ich zgodności z aktami prawa powszechnie obowiązującego i dotychczasowymi zaleceniami Dyrektora Generalnego.

Data: 
2017-07-28
grafika: symbol spodni, sukienki i koszuki

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają liczne skargi od osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, w których podnoszone są zarzuty, że ich prawo do korzystania z odzieży odpowiedniej do pory roku nie jest respektowane. Wnioskodawcy twierdzą, że niezależnie od pory roku i panującej temperatury, wychodząc z celi mieszkalnej, są zobowiązani założyć długie spodnie i bluzę z długim rękawem oraz pełne buty. Ustalenia poczynione w toku badania skarg potwierdziły zasadność tych zarzutów.

Data: 
2017-07-27
Grafika: oko na szarym tle

Z informacji przekazanych przez świadczeniodawców do Narodowego Funduszu Zdrowia według stanu na koniec grudnia 2016 r., jak również analiza tegorocznych danych wynika, że najdłuższy czas oczekiwania do wybranych spośród komórek organizacyjnych z największą w skali kraju liczbą osób oczekujących odnotowano m.in. do poradni okulistycznych.

Data: 
2017-07-27
grafika: na szarym tle karetka pogotowia z czerwonym krzyżem

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga wskazująca na ugruntowaną praktykę organów samorządu zawodowego lekarzy, polegającą na uznaniu, że lekarzowi prawomocnie uniewinnionemu w sprawie z zakresu odpowiedzialności zawodowej nie należy się zwrot kosztów ustanowienia jednego obrońcy z wyboru w sprawie dyscyplinarnej.

W ocenie Rzecznika, wskazana wykładnia przyjmowana przez lekarskie sądy dyscyplinarne jest nie do pogodzenia z konstytucyjnymi standardami, a w szczególności z prawem do obrony.

Data: 
2017-07-26
Grafika: kropla krwi na szarym tle

Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie wskazywał na konieczność podjęcia prac legislacyjnych służących uregulowaniu problematyki testów genetycznych, w tym także kwestii poradnictwa genetycznego.

Data: 
2017-07-19
grafika: na szarym tle karetka pogotowia z czerwonym krzyżem

Norma prawna zawarta w art. 110 ust. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich pozbawia lekarza i lekarza dentystę możliwości - po ukaraniu karą dyscyplinarną polegającą na skreśleniu z listy osób wykonujących zawód - ponownego wpisu na listę członków samorządu zawodowego oraz uzyskania prawa wykonywania zawodu.

Rzecznik zauważa, że w przypadku innych zawodów medycznych ustawodawca przyjął odmienne rozwiązanie, dopuszczając w wypadku orzeczenia kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu, możliwość przywrócenia do zawodu po upływie wskazanego okresu.

Data: 
2017-07-18
Grafika:banknot ze skrzydełkami

Wskazany problem dotyczy osób, które nabyły nieruchomość w latach 2007-2008, następnie ją sprzedały przed upływem pięciu lat od daty nabycia i nie dopełniły warunku formalnego w postaci złożenia oświadczenia o zameldowaniu w lokalu przez okres co najmniej 12 miesięcy.

W stosunku do takich osób organy kwestionują prawo do zwolnienia i domagają się od nich uiszczenia zaległego podatku. Postępowania podatkowe wszczynane są tuż przed upływem terminu przedawnienia, co dodatkowo oznacza konieczność zapłaty narosłych odsetek.

Data: 
2017-07-12
Grafika: starsza kobieta i starszy mężczyzna

W dniu 4 maja 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wprowadziła „System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej” zwany „siecią szpitali”. W chwili obecnej Narodowy Fundusz Zdrowia zakończył prace nad listą szpitali zakwalifikowanych do sieci. Na tle nowych zasad funkcjonowania opieki szpitalnej ujawniło się kilka problemów.

Strony

Subskrybuj Wystąpienie RPO