Godło RP

Wystąpienia RPO

Wyszukiwarka wystąpień RPO
http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/

Data
2018-11-30
 • Do uchylania na potrzeby postępowania karnego tajemnic zawodowych adwokatów,  notariuszy czy dziennikarzy – zawartych w dokumentach - uprawniony jest jedynie sąd
 • Wyjątkiem są tajemnice lekarskie z dokumentacji, które może uchylać prokurator w toku śledztwa
 • Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich nic nie uzasadnia takiego zróżnicowania
 • Adam Bodnar wystąpił do Ministra Sprawiedliwości o rozważenie zmiany odpowiedniego przepisu Kodeksu postępowania karnego
Data
2018-11-29
 • Rzecznik Praw Obywatelskich zajął się sprawą zatrzymania trzech polskich studentów  we Lwowie
 • Zdaniem Rzecznika w tej sprawie zachodzą poważne obawy naruszania podstawowych praw człowieka
 • Biuro RPO wystąpiło do MSZ o informacje nt. działań podjętych przez resort w tej kwestii
Data
2018-11-29
 • Utworzenie Instytutu Europy Środkowej na bazie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej pozwala zwolnić z pracy część pracowników – pisze RPO do Marszałka Senatu w sprawie ustawy przyjętej przez Sejm 9 listopada
 • Dotyczyć to będzie także kobiet w ciąży, na urlopach macierzyńskich czy osób w wieku przedemerytalnym
 • Po raz kolejny władze wykorzystują przepisy odnoszące się transferu zakładu pracy lub jego części po to, by pozbawić pracowników ochrony, jaką daje Kodeks pracy i dać sobie pełną swobodę w doborze pracowników
Data
2018-11-29
 • Kierowcy autobusów w dużych miastach nie mają gwarancji przepisowego odpoczynku między kursami
 • Prawo nie uwzględnia bowiem korków, zmian organizacji ruchu, wypadków czy awarii pojazdów. Wymusza to na kierowcach jazdę bez przerw dla nadrobienia rozkładu jazdy
 • Potrzebę skuteczniejszego systemu dokumentowania czasu pracy kierowców widzą inspekcje pracy oraz transportu drogowego
 • Konieczna jest zmiana przepisów - Rzecznik wystąpił o to do Ministra Infrastrkutury 
Data
2018-11-28
 • Wielu lokatorów reprywatyzowanych w stolicy kamienic nie było w stanie płacić czynszów podwyższanych przez nowych właścicieli 
 • Z ich inicjatywy zapadały wyroki sądowe, po których ludzie tracili prawo najmu do lokalu
 • Dziś nie mogą oni odzyskać tego prawa. Nie ma bowiem przepisu, który by to umożliwiał - nawet po uchyleniu decyzji reprywatyzacyjnej przez Komisję Weryfikacyjną

 

Data
2018-11-27
 • Pojęcie przemocy w rodzinie powinno obejmować także przemoc ekonomiczną oraz relacje osób, które nie są w stałym związku lub małżeństwie i nie mieszkają razem, ale dochodzi między nimi do przemocy
 • Obecna konstrukcja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie uniemożliwia identyfikację przemocy w bliskich związkach; nie obejmuje też niemieszkających razem byłych i obecnych partnerów - wskazuje RPO
Data
2018-11-27
 • Ofiary przemocy domowej skarżą się na długotrwałość spraw sądowych, w których wnoszą o nakazanie sprawcy opuszczenia wspólnego mieszkania 
 • Według ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, postanowienie w takiej sprawie zapada po rozprawie, która powinna odbyć się w  miesiąc od złożenia wniosku
 • Dotrzymanie tego terminu często jest niemożliwe; Rzecznik postuluje, aby sprawy te badali sędziowie z wydziałów rodzinnych 
 • Przyspieszeniu prowadzenia tych spraw może też służyć to, że od 1 stycznia 2018 r. są one określone jako pilne w Regulaminie urzędowania sądów - o co wcześniej wnosił RPO

 

Data
2018-11-27
 • Umieszczanie w bardzo dużych celach wielu skazanych powoduje wzrost napięcia i stresu, co prowadzi do sytuacji konfliktowych
 • Do znęcania się fizycznego i psychicznego najczęściej dochodzi właśnie w celach wieloosobowych
 • Dlatego RPO uważa, że taka sytuacja narusza prawo do humanitarnego traktowania osób pozbawionych wolności
 • Rzecznik wystąpił do dyrektora Służby Więziennej o zlikwidowanie cel większych niż 10-osobowe
Data
2018-11-26
 • Osoby w kryzysie bezdomności skarżą się, że nie mogły wziąć udziału w ostatnich wyborach samorządowych
 • Nie zmieniono bowiem przepisów uniemożliwiających wpisywanie wyborców nigdzie niezamieszkałych do rejestrów wyborców – nadal trwają prace MSWiA nad zmianą odpowiedniego  rozporządzenia
 • RPO ma w tym kontekście obawy co do zbliżających się w 2019 r. wyborów do Parlamentu Europejskiego, a następnie do Sejmu i Senatu
Data
2018-11-20
 • W nowym roku działanie dotychczasowych punktów darmowej pomocy prawnej może być zagrożone
 • Do tej pory nie ma bowiem ustalonych zasad wyłania organizacji mających prowadzić te punkty, ani sposobu udzielania takiej pomocy prawnej
 • RPO spytał Ministra Sprawiedliwości, na jakim etapie jest są projekty aktów wykonawczych

Strony