Zawartość

Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego

Do zakresu działania Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego należą zagadnienia:

  1. ogólne prawa administracyjnego, w tym działalność terenowej administracji publicznej (poza zakresem właściwości innych jednostek i komórek organizacyjnych Biura), ochrony środowiska i przyrody, prawa drogowego oraz ewidencji ludności;
  2. prawa finansowego, w tym daniny publiczne, dyscyplina finansów publicznych, budżet państwa, prawo karne skarbowe, postępowanie celne, prawo bankowe, prawo dewizowe;
  3. prawa gospodarczego, w tym działalność gospodarcza, działalność organów kontroli gospodarczej, przekształcenia własnościowe, akcje pracownicze, usługi, ubezpieczenia majątkowe i osobowe, ochrona konsumenta;
  4. ochrony zdrowia, w tym powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zakłady opieki zdrowotnej i inni świadczeniodawcy, prawa pacjentów, wykonywanie zawodów medycznych, obrót lekami, publiczna służba krwi, weterynaria;
  5. orzecznictwa administracyjnego i sądowo-administracyjnego w sprawach, o których mowa w pkt 1- 4.

Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego odpowiada za merytoryczne przygotowywanie konferencji związanych z zakresem realizowanych zadań.

Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego zapewnia na podstawie upoważnienia, zastępstwo procesowe Rzecznika przed Sądem Najwyższym, innymi sądami i Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach należących do jego właściwości.
(wyciąg z regulaminu organizacyjnego Biura RPO)