Zawartość
Liczba całkowita wyników: 7

Osoby samodzielne

Data początkowa
np.: 06/2020
Data końcowa
np.: 06/2020
(pozwala na wiele wyborów np. z klawiszem Ctrl)

Terapia aktywizacyjna osób z zespołami otępiennymi w Krakowie

Data: 2019-09-05
 • Zajęcia prowadzone są w Środowiskowym Domu Samopomocy, który zapewnia dzienny pobyt dla osób będących na etapie łagodnego lub średniozaawansowanego otępienia
 • To zajęcia grupowej terapii prowadzonej przez wykwalifikowanych terapeutów
 • W zajęciach biorą tez udział studenci, dla których jest to ważna praktyka kierunkowa

Od 1994 roku krakowska Fundacja specjalizuje się w prowadzeniu terapii dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami neurodegeneracyjnymi. Jest odpowiedzialna za uruchomienie pierwszego dziennego ośrodka w Krakowie, będącego jednocześnie jedną z pierwszych w Polsce placówek z taką ofertą wsparcia dla chorych. Od kilku lat ten cel realizowany jest pod szyldem Środowiskowego Domu Samopomocy (w ramach realizacji zadania MOPS), który zapewnia dzienny pobyt dla osób będących na etapie łagodnego lub średniozaawansowanego otępienia.

Placówka dysponuje miejscem dla 23 uczestników, którzy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.00 biorą udział w grupowej terapii zajęciowej prowadzonej przez wykwalifikowanych terapeutów (pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych). Udział w zajęciach jest także okazją dla studentów kierunków pomocowych krakowskich uczelni do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Oferowane uczestnikom zajęcia obejmują między innymi: trening orientacji w rzeczywistości (TOR), ćwiczenia różnych modalności pamięci, terapia reminiscencyjna, terapia walidacyjna, muzykoterapia, arteterapia i inne.

Do najważniejszych efektów prowadzonej terapii aktywizacyjnej można zaliczyć:

 • usprawnienie i podtrzymywanie zdolności do codziennego funkcjonowania i samoobsługi,
 • utrzymywanie umiejętności socjalizacyjnych,
 • zmniejszenie natężenia behawioralnych i psychologicznych symptomów otępienia,
 • wsparcie wytchnieniowe dla opiekunów,
 • polepszenie komunikacji w relacji opiekun-chory,
 • poprawa samopoczucia podopiecznych,

Z terapii dziennej korzystało do tej pory ponad 200 osób ze zdiagnozowanymi zespołami otępiennymi. Jednakże efekty odziaływań sięgają znacznie dalej, jeśli wziąć pod uwagę chociażby pozytywny wpływ terapii na poprawę relacji między osobami chorymi i ich opiekunami. Ci ostatni mogą korzystać z pomocy oferowanej w ramach spotkań Grupy Wsparcia.

Kontakt: Małopolska Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera Środowiskowy Dom Samopomocy Os. Słoneczne 15, 31-958 Kraków, tel.: (012) 410 54 20 fundacja@alzheimer-krakow.pl, www.alzheimer-krakow.pl

Projekt edukacyjny Lubuskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera

Data: 2019-09-05
 • Polega na organizowaniu szkoleń i warsztatów dla opiekunów i na zwiększaniu wiedzy o problemie w społeczeństwie – z uwzględnieniem ludzi młodych i przedstawicieli władz
 • Działania edukacyjne w porównaniu do innych dobrych praktyk nie wymagają zazwyczaj dużych wydatków. Z powodzeniem można wykorzystać własną siedzibę, dowolną salę lub środki elektroniczne.
 • Takie działania przynoszą realną zmianę: osoby z chorobą Alzheimera oraz ich opiekunowie zostali uwzględnieni w Programie wsparcia osób starszych, niepełnosprawnych i chorych w Mieście Zielona Góra na lata 2019-2023. Ze Stowarzyszeniem konsultowana jest organizacja zadań społecznych, a przedstawiciel Stowarzyszenia jestczłonkiem  Zespołu konsultacyjno- doradczego ds. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027

Celem jest zwiększenie poziomu wiedzy w społeczeństwie o chorobie Alzheimera, o chorych i ich opiekunach oraz nabycie kompetencji opiekuńczych przez osoby pełniące rolę społeczną opiekuna. Edukacja prowadzona przez stowarzyszenie ma charakter spersonalizowany i prowadzona jest w różnych środowiskach: dla młodzieży szkolnej, studentów, pracowników pomocy społecznej i opiekunów chorych.  W działania włączane są lokalne władze samorządowe, podmioty odpowiedzialne za tworzenie regionalnej polityki społecznej, a także parlamentarzyści.

Dla opiekunów organizowane są:

 • działania informacyjne,
 • szkolenia w zakresie opieki domowej,
 • wykłady i pogadanki interdyscyplinarne,
 • warsztaty terapeutyczne,
 • warsztaty w zakresie sprawowania opieki
 • dystrybucja mat. informacyjnych,
 • edukowanie do dbałości o siebie,
 • edukowanie członków rodzin opiekunów

Dla osób zajmujących się opieką profesjonalnie:

 • konferencje naukowe,
 • szkolenia opiekunów zawodowych, pracowników służb socjalnych, terapeutów,
 • wykłady interdyscyplinarne,
 • warsztaty terapeutyczne,
 • dystrybucja poradników i innych materiałów informacyjnych,
 • szkolenia personelu placówek wsparcia,
 • współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim oraz Medycznym Studium Zawodowym,

Edukacja otoczenia społecznego:

 • otwarte wykłady i prelekcje,
 • pikniki i lokalne imprezy, audycje radiowe,
 • poradniki,

Edukacja dzieci i młodzieży:

 • współpraca z przedszkolami, szkołami oraz świetlicami socjoterapeutycznymi,
 • wykorzystanie „symulatora starości” i gogli VR
 • wspólne warsztaty terapeutyczne,
 • programy edukacyjne,
 • wolontariat i praktyki studenckie.

Kontakt: Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera Os. Pomorskie, 28 65-548 Zielona Góra, tel. 68 325 83 66, 501 122 581 kontakt@alzheimer.zgora.pl www.alzheimer.zgora.pl

Platforma internetowa „Alzheimer i Ja - Razem Zrozumiemy” Fundacji KTOTO- Zrozumieć Alzheimera z Osin na Opolszczyźnie

Data: 2019-09-05
 • To pierwsze w Polsce narzędzie dla osób żyjących z chorobą Alzheimera i ich opiekunów z tak wszechstronnym zrozumieniem problemu.
 • Zbiera informacje ważne dla opiekunów- o chorobie, formach opieki, możliwościach otrzymania wsparcia w miejscu zamieszkania i o instytucjach, które prowadzą domy pobytu, grupy wsparcia, grupy samopomocowe.
 • Projekt jest autorskim pomysłem, jako przykład nowatorskiego źródła informacji i wsparcia.

Platforma daje nie tylko dostęp do informacji, ale pozwala samemu budować sieć wsparcia – dzięki spotkaniom on-line i  webinariom (czyli seminariom online umożliwiające komunikację dwustronną). Jest tam terminarz spotkań grup wsparcia i grup samopomocowych. Można się za pomocą platformy kontaktować z innymi opiekunami, wolontariuszami, ekspertami, grupami wsparcia, także poprzez telefon zaufania.

Kontakt: Fundacja KTOTO - Zrozumieć Alzheimera ul. Łąkowa 6, 46-070 Osiny gmina Komprachcice, woj. opolskie, tel.: 792 47 27 36, www.facebook. com/Fundacja-Kto-To- Zrozumieć-Alzheimera-910888372280811/

Projekt „Alzheimer! Jak żyć?” w Siedlcach in okolicy

Data: 2019-09-05
 • To z jednej strony akcja informacyjna dla mieszkańców regionu o tym, czym jest choroba otępienna i na czym polega szczególna sytuacja opiekunów – a z drugiej strony: bezpośrednia pomoc dla opiekunów i chorych
 • Program realizowany jest dzięki wsparciu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania publicznego „Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin” w latach 2018-2020.

Pomoc dla rodzin

Polega ona na bezpłatnych wizytach domowych specjalistów, którzy doradzają, jak opiekować się osobą chorą na otępienie. Tymi specjalistami są: pielęgniarka, terapeuta zajęciowy, rehabilitant i asystent osoby chorej.

Jednocześnie każda rodzina może skorzystać z indywidualnego wsparcia psychologa podczas otwartych spotkań odbywających się raz w miesiącu.

W ramach punktu konsultacyjnego można uzyskać porady prawnika, pracownika socjalnego i pielęgniarki. Zainteresowani otrzymują informację podczas wizyty w punkcie, telefonicznie lub drogą mailową.

W ramach projektu działa także Grupa samopomocowa - Meeting Dem. Są to comiesięczne spotkania rodzin dotkniętych chorobami otępiennymi. Dzięki tym spotkaniom u opiekunów zmniejsza się poczucie wykluczenia społecznego, mają okazję do wymiany doświadczeń i do pozytywnego wzmocnienia dzięki wsparciu grupy.

Opiekunowie mogą także korzystać z wytchnienia, w ramach przysługujących godzin opieki nad chorym.

Zwiększanie świadomości społecznej na temat choroby Alzheimera

Projekt zakłada, że informacje o chorobie powinny docierać nie tylko do bezpośrednio zainteresowanych, ale jak najszerzej, bo dopóki opinia publiczna nie zrozumie lepiej sytuacji osób chorujących i ich rodzin, opiekunów, Ci będą żyli w poczuciu osamotnienia i wykluczenia.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

 • Kampania informacyjna zapobiegająca stygmatyzacji osób z zaburzeniami otępiennymi.

Chodzi o uświadomienie społeczeństwa, że zaburzenia psychiczne w tym choroba Alzheimera, to nie są choroby zaraźliwe i nie są też karą za grzechy (plakaty, ulotki, informacje w prasie, radio i lokalnej telewizji.

 • Wykłady otwarte na temat choroby, jej objawów, przebiegu, dezorganizacji życia rodziny, jej potrzeb i miejsc wsparcia skierowane do rodzin dotkniętych chorobą, pracowników ośrodków pomocy społecznej, szerokich kręgów społeczeństwa.

KONTAKT: Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera ul. Leśna 96, 08-110 Siedlce tel. 602 394 301, 502 368 046, 504 220 068 siedlce_alz@op.pl www. alzheimer. org.pl www.facebook.com/SSCASiedlce

„Szkoła @ktywnego Seniora”, Kraków

Data: 2017-10-30

Dziedzina działań:

„Szkoła @ktywnego Seniora” jest kompleksowym i innowacyjnym programem edukacyjnym, przeznaczonym jest dla osób starszych, którego formuła opiera się na długofalowym partnerstwie organizacji pozarządowej i instytucji kultury. Celem Programu jest integracja środowiska, udoskonalanie metod uczenia osób dorosłych, wykorzystywanie nowych technologii oraz promowanie dialogu pokoleniowego.

Geneza przedsięwzięcia:

Podstawą realizacji programu była diagnoza dotycząca osób starszych z której wynika, że ta grupa osób jest najbardziej zdezintegrowaną grupą społeczną. Jest narażona na ryzyko wykluczenia społecznego m.in. z powodu niskich świadczeń emerytalnych, wczesne wycofanie się z rynku pracy, zły stan zdrowia, niskie wykształcenie, brak kompetencji i umiejętności w zakresie nowych technologii. Seniorzy w Polsce traktowani są przede wszystkim jako odbiorcy pomocy społecznej i opieki zdrowotnej. Uczestniczące w programie osoby mogą wykorzystać swój potencjał, zdobyć nowe umiejętności i kompetencje, twórczo spędzać czas oraz nawiązywać kontakty z innymi osobami.

Opis przedsięwzięcia:

Program „Szkoła @ktywnego Seniora” pomaga w tworzeniu środowiskowych grup osób starszych, które pragną rozwijać swoje zainteresowania, nabywać nowe umiejętności, wymieniać wiedzę i doświadczenia, realizować swoje pomysły. Różnorodne działania przyczyniają się do zmiany stereotypów związanych ze starością poprzez kompleksowe i systematyczne podejście, które opiera się nie tylko na aktualizacji umiejętności seniorów, ale również na pomaganiu w integracji i rozwijaniu aktywności społecznej i obywatelskiej. W ramach programu uczestnicy brali udział m.in. w:

 • warsztatach, kursach obsługi komputera i korzystania z internetu np. korzystania z programu Picasa, tworzenia prezentacji multimedialnych, stron internetowych itp.,
 • Międzynarodowych Olimpiadach Seniorów,
 • Międzynarodowych Olimpiadach Sportowych,
 • spotkaniach z wolontariuszami native speaker,
 • konferencjach krajowych i międzynarodowych dotyczących roli nowych technologii w podnoszeniu jakości życia osób starszych,
 • redagowaniu książek,
 • kursach nauki języków obcych.

Uczestnikami programu „Szkoła @ktywnego Seniora” były osoby powyżej 50. roku życia, zajęcia prowadzone były przez młodych trenerów, bibliotekarzy, studentów, stażystów  Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Szkoła @ktywnego Seniora realizowana była w partnerstwie międzynarodowym, co umożliwiało polskim seniorom nawiązanie kontaktów i wymianę doświadczeń z partnerami z innych krajów.

Praktyka wyróżniona wpisem do Złotej Księgi za:

Projekt „Szkoła @ktywnego Seniora” wyróżniony został wpisaniem do Złotej Księgi Dobrych Praktyk za tworzenie wspólnoty seniorów oraz skuteczną integrację między i wewnątrzpokoleniową poprzez odwołanie się do naturalnych zainteresowań, pasji i wiedzy, za wspólne tworzenie i „zdrową” rywalizację, a także za promowanie idei „uczenia się przez całe życie”, za rozwijanie umiejętności przez seniorów.

Wykonawca:

Towarzystwo Polsko-Niemieckie i Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Dodatkowe informacje:

Strona internetowa: www.sas.tpnk.org.pl; www.sevie.eu

Dane kontaktowe z wykonawcą:

Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie

ul. Skałeczna 2

30-065 Kraków

tel. 793 070 156

e-mail: tpnk@interia.pl

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

ul. Rajska 1

31-124 Kraków

tel. 22 37 52 202

e-mail: biblioteka@wbp.krakow.pl; sas@wbp.krakow.pl

„Gdyński Dialog z Seniorami”

Data: 2017-10-30

Dziedzina działań:

Projekt obejmuje: wewnątrzpokoleniową aktywność osób starszych, tworzenie przyjaznej ludziom starszym przestrzeni publicznej, uczenie się przez całe życie, integrację pokoleń w edukacji, kulturze, aktywności politycznej i działaniach woluntarystycznych, wzmacnianie kondycji zdrowotnej, sprawności i aktywności ruchowej i turystycznej starszych pokoleń, wykorzystanie technologii informacyjnych do integracji społecznej i do usprawniania usług społecznych, wspieranie usług umożliwiających zaspokajanie potrzeb osób wymagających opieki w ich mieszkaniach.

Geneza przedsięwzięcia:

„Gdyński Dialog z Seniorami” to przedsięwzięcie złożone  z następujących inicjatyw:

 • Panel obywatelski z seniorami;
 • Spacery badawcze z seniorami;
 • Dialog o ofercie aktywizacyjnej;
 • Gdyński Dialog o Jakości Usług Opiekuńczych.

Projekt zrealizowany został z inicjatywy władz samorządowych w szerokim partnerstwie z instytucjami miejskimi i gdyńskimi organizacjami pozarządowymi.

Opis przedsięwzięcia:

Wspólnym celem wszystkich wymienionych wyżej inicjatyw było diagnozowanie oferty miasta z perspektywy użytkowników i kształtowanie oferty oraz przestrzeni miejskiej w taki sposób, aby była ona jak najbardziej przyjazna starszym mieszkańcom miasta poprzez:

 • odpowiadanie na potrzeby osób starszych,
 • wzmacnianie aktywności gdyńskich seniorów.

Panel obywatelski, to innowacyjne narzędzie służące przygotowaniu i wdrażaniu partycypacyjnych mechanizmów angażowania seniorów w kształtowanie decyzji o polityce miasta Gdyni.

Celem projektu było zdobycie opinii  mieszkańców na temat  świadczonych przez miasto Gdynia usługach publicznych, ocena przestrzeni publicznej oraz uzyskanie wiedzy o aktywności seniorów. Badania przeprowadzone zostały metodą ankietową, zakres pytań zawartych w kwestionariuszach dotyczył m.in.: organizacji przestrzeni i komunikacji miejskiej, działań władz miejskich na rzecz seniorów, usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz seniorów. Zastosowanie Panelu obywatelskiego jako narzędzia badań pozwoliło dotrzeć do mieszkańców, którzy nie wychodzą z domów i są pomijani, a często też wykluczani z życia społecznego. Wykorzystanie wyników badania pozwala władzom samorządowym projektować usługi miejskie i przestrzeń publiczną uwzględniając potrzeby mieszkańców.

Spacery badawcze z seniorami, poświęcone były analizie dostępności śródmieścia Gdyni dla osób starszych. „Spacery” są elementem polityki miasta i służyły zwiększaniu udziału mieszkańców w kształtowaniu przestrzeni miejskiej oraz poszerzeniu oferty działań kierowanych do seniorów. Efekty przedsięwzięcia mają wpłynąć na tworzenie przestrzeni miejskiej przyjaznej seniorom. „Spacery” jako narzędzie działania -  to również włączenie seniorów w proces podejmowania decyzji, zwiększenie ich aktywności społecznej.

Dialog o ofercie aktywizacyjnej, miał za zadanie przeprowadzenie ewaluacji miejskiej oferty aktywizacyjnej realizowanej przez Centrum Aktywności Seniora, Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Kluby Seniora.

Centrum Aktywności Seniora, powołane zostało do koordynowania działań na rzecz seniorów, podejmowanych przez różne instytucje społeczne oraz realizacji wszechstronnej aktywizacji osób starszych. Zakresem działania Centrum Aktywności Seniora jest prowadzenie m.in.:  Klubów Seniora, działalności informacyjnej, działalności edukacyjnej, imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych integrujących środowisko seniorów, kampanii na rzecz wzrostu społecznej wrażliwości na potrzeby osób starszych.

Gdyński Dialog o Jakości Usług Opiekuńczych, to projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, dotyczący wprowadzenia zmian w świadczeniu usług opiekuńczych. Prowadzony był we współpracy z lokalnymi partnerami i ekspertami oraz bezpośrednimi interesariuszami usług. W ramach projektu wypracowano:

 • model ustalania kryteriów jakości usług społecznych,
 • kartę jakości usług opiekuńczych,
 • gdyński standard usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania.

W zakresie świadczenia usług opiekuńczych wprowadzono zmiany w sposobie organizowania i świadczenia usług, które w dużym stopniu są dopasowane do potrzeb odbiorców. Zastosowanie technologii informacyjnych (teleopieka) zapewnia optymalny poziom bezpieczeństwa. Rozbudowany został również system wsparcia dla rodzin opiekujących się osobami niesamodzielnymi.

Praktyka wyróżniona wpisem do Złotej Księgi za:

Program: „Gdyński Dialog z Seniorami” obejmujący projekty: „Panel Obywatelski z Seniorami”; „Spacery Badawcze z Seniorami”; „Dialog o Ofercie Aktywizacyjnej”; „Centrum Aktywności Seniora”, „Gdyński Dialog o Jakości Usług Opiekuńczych”; został wpisany do Złotej Księgi Dobrych Praktyk za realizację polityki senioralnej opartej na czterech filarach: aktywizacji, partycypacji, dialogu międzypokoleniowym i opiece. Doceniono także zastosowanie podejścia partycypacyjnego, które wzmacnia i buduje postawy obywatelskie wśród seniorów. Seniorzy zostali tutaj potraktowani jako eksperci od swoich spraw.

Wykonawca:

Gmina Miasta Gdynia; Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni; Gmina Miasta Gdynia – Centrum Aktywności Seniora (CAS).

Dodatkowe informacje:

www.seniorplus.gdynia.pl;

www.cas.gdynia.pl;

 www.mopsgdynia.pl;

http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/dialog-spoleczny-w-samorzadach-nabiera-rumiencow

http://www.mopsgdynia.pl/www/index.php?option=com_content&task=view&id=320&Itemid=1

Dane kontaktowe z wykonawcą:

Gmina Miasta Gdynia

Al. Marszałka Piłsudskiego 52-54

81-382 Gdynia

Stowarzyszenie Przyjaciół „Mam Sąsiada”, Piotrków Trybunalski

Data: 2017-10-30

Dziedzina działań:

Głównym celem projektu było łączenie pokoleń w realizacji działań i tworzenie lokalnych wspólnot, a także aktywizacja społeczności lokalnej, integracja międzypokoleniowa z wykorzystaniem potencjału i doświadczeń osób starszych.

Geneza przedsięwzięcia:

Stowarzyszenie Przyjaciół „Mam Sąsiada” z Piotrkowa Trybunalskiego powstało w maju 2012 roku w efekcie działań jednostkowych podejmowanych indywidualnie przez naszych członków np. w zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej, radach rodziców i innych związanych z pomocą sąsiedzką.

Zauważyliśmy ogromne osamotnienie wśród wielu starszych osób, ich potrzebę komunikowania się z innymi, ale również brak zaufania. Osoby starsze, częściej niż inne, narażone są na działania oszustów i podatne na wyłudzenia. Często w tej grupie osób dochodzi do podejmowania bardzo niekorzystnych decyzji zakupowych.

Postanowiliśmy działać w szczególności na rzecz osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, których zasoby finansowe niekoniecznie pozwalają na prowadzenie przez nich aktywnego życia.

Osoby te często „liczą się z każdym groszem” z uwagi na niskie dochody i nie myślą o tym, by z kimś się spotkać, nie zapłacą również za to, by skorzystać z działań niosących rozwój ich kontaktów osobistych. W związku z tym zamykają się w czterech ścianach własnych mieszkań, unikają ludzi, borykają się z własną samotnością.

Opis przedsięwzięcia:

Główny cel działalności Stowarzyszenia to rozwijanie sieci przyjaźni międzyludzkiej, międzypokoleniowej, integracji mieszkańców poprzez realizację pomysłów wnoszonych przez różne osoby i przy ich udziale. Stawiamy na szeroko rozumianą integrację zarówno między ludźmi ale także instytucjami, dzięki czemu nasze działania prowadzimy wspólnie z innymi organizacjami. Są one skierowane do każdej zainteresowanej osoby, jednak ze szczególnym nastawieniem na osoby starsze i samotne.

Integracja to ważna sprawa w szczególności w „starzejącym się społeczeństwie”. Naszym marzeniem jest zintegrowanie ze sobą jak największej liczby osób. Powolutku osiągamy swój cel. Staramy się rozmawiać z ludźmi, uczestniczymy jako organizacja w imprezach miejskich. Organizujemy różnego typu działania np. wystawy świąteczne, uroczystości związane z Bożym Narodzeniem i Wielkanocą, spotkania integracyjne mające na celu rozwijanie więzi międzyludzkich jak np. projekt „Otwarta Szafa” polegający na możliwości wymiany ubrań. Czcimy ciekawe postacie poprzez organizację koncertów (np. Koncert z okazji kanonizacji Jana Pawła II).

Propagujemy zdrowie wśród mieszkańców poprzez wspólne spacery. Zorganizowaliśmy imprezę mikołajkową dla dzieci z Aikido. Dążymy do tego, by każdy znalazł u nas coś dla siebie a także przy naszej pomocy, mógł zrealizować swój pomysł na przyjaźń.

Działania Stowarzyszenia Przyjaciół „Mam Sąsiada” opierają się na współpracy sąsiedzkiej. Ważne jest by ludzie się znali, spotykali, rozmawiali.

Liczymy, że w przyszłości zaprocentuje to np. zwiększeniem bezpieczeństwa każdej - samotnej, starszej osoby. Bo sąsiad, który dobrze zna osobę zza ściany, zauważy, że dzieje się coś niepokojącego, nawet może wymagającego interwencji i w razie potrzeby wesprze Stowarzyszenie kieruje swoje działania głównie do osób starszych aby zapobiec zjawiskom osamotnienia, odrzucenia lub wykluczenia tej grupy osób z życia społecznego.

Praktyka wyróżniona wpisem do Złotej Księgi za:

Działalność Stowarzyszenia Przyjaciół „Mam Sąsiada” została wyróżniona wpisem do Złotej Księgi Dobrych Praktyk za wspieranie osób starszych szczególnie narażonych na samotność, rozwiązywanie problemów związanych z odrzuceniem i nieznajomością prawa oraz za stworzenie doskonale funkcjonującego modelu wspierania osób potrzebujących poprzez zainicjowanie działań społeczności sąsiedzkiej.

Wykonawca:

Stowarzyszenie Przyjaciół „Mam Sąsiada” z Piotrkowa Trybunalskiego

Dodatkowe informacje:

Strona internetowa przedsięwzięcia:

http://mamsasiada.blogspot.com/

https://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Przyjaciół-Mam-Sąsiada/115184951975100?fref=ts

Mapka miejsc:

Dane kontaktowe z wykonawcą:

Stowarzyszenie Przyjaciół „Mam Sąsiada” , 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krasickiego 3, e-mail: mam.sasiada@gmail.com

Słowa klucze:

Piotrków Trybunalski, wolontariat, integracja wewnątrzpokoleniowa, integracja międzypokoleniowa.