WNIOSEK DO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH


Formularz wnioskodawcy piszącego w czyimś imieniu

* - oznaczenie pola, które należy wypełnić (zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich
(Dz.U. z 2001 r. Nr 14 poz 147 ze zm.)).

1. Dane wnioskodawcy:

Dane teleadresowe

2. Wnioskodawca wymieniony w punkcie 1 występuje w imieniu:

WniosekKlauzula informacyjna

     Poniższe informacje przekazywane są zgodnie z postanowieniami ww. Rozporządzenia (art. 13 i 14) i stanowią część Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, przyjętej przez Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO). Więcej informacji o RPO oraz o tym, jak chronione są dane osobowe w Biurze RPO, dostępne są pod adresem: www.rpo.gov.pl.

    Administratorem danych osobowych jest Rzecznik Praw Obywatelskich z siedzibą przy Al. Solidarności 77 w Warszawie. Zgromadzone dane służą do zarejestrowania i rozpoznania spraw, w tym podjęcia działań oraz udzielenia odpowiedzi. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO i mogą zostać pozyskane bezpośrednio od osoby, która zgłosiła się do RPO, a także od osoby/podmiotu, który napisał wniosek w czyimś imieniu oraz od innych instytucji i podmiotów, z którymi RPO współdziała w ramach wypełniania misji urzędu. RPO może w ograniczonym zakresie udzielić dostępu do danych podmiotom z którymi współpracuje, np. obsługującym systemy teleinformatyczne lub prowadzącym działalność pocztową, wyłącznie jednak i w oparciu o stosowne umowy.

    Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez przypisywanie wnioskodawcy do grupy osób o podobnych potrzebach czy sposobie życia, tj. w formie profilowania. Zgodnie z przyjętym w Biurze RPO Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt (JRWA) sprawy przechowane są przez 10 lat od ich zakończenia. Wyjątkiem są sprawy wybrane do wieczystego przechowywania – obowiązek ten wynika z innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn.zm.).

    Kierując pismo do RPO należy pamiętać, że:

- wniosek, zgodnie z art. 10 ustawy o RPO powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy oraz osoby, której wolności lub prawa zostały naruszone, a także przedmiot sprawy. Brak tych danych uniemożliwi RPO zawiadomienie wnioskodawcy o decyzji dot. sposobu postępowania z wnioskiem;

- petycja, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o petycjach powinna zawierać co najmniej oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, miejsce zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adres do korespondencji. Bez podania tych danych petycja nie może zostać rozpatrzona;

- wniosek o udostępnienie informacji publicznych, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej nie wymaga podania danych osobowych, lecz dla udostępnienia informacji jest niezbędne i związane ze sposobem przekazania informacji wskazanym przez wnioskodawcę.

    Osoba, której dane RPO przetwarza, może zwrócić się o informacje na temat swoich danych osobowych, w tym o dostęp do nich, o sprostowanie lub ograniczenie ich przetwarzania. Ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed właściwym sądem, jeżeli przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się z naruszeniem prawa. W Biurze RPO wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Dane kontaktowe: inspektorochronydanych@brpo.gov.pl.