Godło RP

Postępowania strategiczne RPO

Logo z nutami - w rytmie Mazurka Dąbrowskiego
Słowa kluczowe:

słowa kluczowe: symbole narodowe, art. 49 § 2 Kodeksu wykroczeń

Sprawa pana Jana

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył kasację do Sądu Najwyższego z wnioskiem o uniewinnienie pana Jana, prawomocnie ukaranego przez sąd grzywną za wykroczenie polegające na zmianie słów polskiego hymnu  

Słowa kluczowe: służby specjalne, art. 28 ust. 3 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu

Sprawa wniosku Fundacji Panoptykon o informację publiczną

Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ze skargi kasacyjnej Fundacji Panoptykon na odmowę udostępnienia informacji publicznej przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Słowa kluczowe: mieszkania, art. 4 ust. 2 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów

Sprawa pani Elżbiety

Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił  do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie pani Elżbiety.

Słowa kluczowe: zdrowie, art. 39 ust. 1 ustawy o refundacji leków

Sprawa pani Marty:

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie odmowy refundacji leku z konopi, uśmierzającego ból przy rzadkiej chorobie.

Stan faktyczny:

Pani Marta cierpi na algodystrofię obu nóg - rzadką chorobę powodującą bóle kończyn praktycznie uniemożliwiające funkcjonowanie. W 2017 r. wystąpiła do Ministra Zdrowia o zgodę na refundację leku będącego suszem z konopi. Wcześniej stosowała inny lek na bazie marihuany,  ale wystąpiły u niej niepożądane objawy.

Słowa kluczowe: świadczenia rodzinne, osoby z niepełnosprawnością, równe traktowanie

Sprawa pani Marioli

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Chodzi o odmowę przyznania świadczenia pielęgnacyjnego matce opiekującej się synem z ciężką niepełnosprawnością, z powodu pobierania przez nią wcześniejszej emerytury. Świadczenie emerytalne pani Marioli jest niemal dwa razy niższe od świadczenia pielęgnacyjnego.

Słowa kluczowe: art. 107 pkt 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego

Sprawa pani Oli z Londynu:

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie odmowy transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka urodzonego w Londynie, w związku dwóch kobiet.

Równe traktowanie
Słowa kluczowe: równe traktowanie, dyskryminacja, sądy

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował w sprawie odmowy wydrukowania rolll-upu fundacji LGBT. Według RPO odmowa była niezgodną z prawem dyskryminacją ze względu na orientację seksualną.

Logo z dwoma kieliszkami
Słowa kluczowe: art. 362 Prawa ochrony środowiska

Całonocne głośne imprezy w obiekcie hotelarsko-restauracyjnym spowodowały  nerwice u mieszkającego w pobliżu małżeństwa. Rzecznik Praw Obywatelskich zażądał od miejscowego starosty wszczęcia postępowania w celu ograniczenia tych imprez. Podstawą wniosku jest Prawo ochrony środowiska. Pozwala ono w trybie administracyjnym nakazać ograniczenie negatywnego wpływu  jakiejś działalności na środowisko - także wtedy, gdy pogarsza ona zdrowie ludzi. Powołując się na orzecznictwo NSA, Adam Bodnar wskazuje, że dotyczy to również zdrowia psychicznego.

Logo - człowiek zatyający nos
Słowa kluczowe:

Sprawa z warszawskiego Radiowa

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania  przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie zainicjowanym przez obywateli; złożył także własną skargę do WSA.

Logo - głowa małego dziecka
Słowa kluczowe: rodzina, równe traktowanie, dyskryminacja ze względu na płeć

Sprawa pani Liwii

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania w II instancji przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku.

Stan faktyczny:

Pani Liwia, będąc mamą 6miesięcznej córki, wraz z mężem i siostrą wybrała się do jednej z restauracji w Sopocie. Podczas posiłku - jak ustalił Sąd I instancji - zamierzała przy stoliku nakarmić dziecko piersią. Pracujący w restauracji kelner, na prośbę innych klientów, zwrócił się do niej o "dyskretniejsze" karmienie i przeniesienie w inne miejsce, na co nie zgodziła się pani Liwia, która w efekcie opuściła restaurację.

Logo - tarcza zegara za pięć 12
Słowa kluczowe: art. 385 § 1 k.c, art. 479 k.p.c, klauzule abuzywne, SOKiK, frankowicze

Sprawa pani Katarzyny i pana Michała  z Warszawy

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania w II instancji przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie.

Stan faktyczny:

Pani Katarzyna i pan Michał pozwali w 2014  r. bank Millenium o zwrot ok. 100 tys. zł – kwot nadpłaconych tytułem spłaty dwóch kredytów hipotecznych  indeksowanych kursem franka szwajcarskiego. Wskazali, że nadpłacili te kwoty, bo bank zastosował w umowie zapisy niedozwolone (abuzywne klauzule waloryzacyjnych).

Logo w czerwonej ramce: głowa mówiącego czlowieka
Słowa kluczowe: art. 30 § 4 Kodeksu pracy, wyrok TK sygn. akt K 13/16

Sprawa dziennikarza z Warszawy:

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do pierwszoinstancyjnego postępowania w sprawie dziennikarza zwolnionego z Polskiego Radia z powodu utraty zaufania niezbędnego na zajmowanym stanowisku.

Logo w czerwonej ramce - otwarta książka
Słowa kluczowe: koszty dowozu dziecka z niepełnosprawnością do szkoły, art. 17 ust. 3a pkt 3 ustawy o systemie oświaty

Sprawa pani Angeliki

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed sądem rejonowym w Krakowie w sprawie kosztów dowozu dziecka z niepełnosprawnością do szkoły. Gmina uważa, że zwrot kosztów dla rodzica obejmuje tylko jego przejazdy wraz z dzieckiem. RPO podzielił pogląd matki dziecka, że wsparcie dotyczyć powinno także powrotu samego rodzica ze szkoły i jazdy do niej po dziecko.

Logo w czerwonej ramce: głowa mówiącego czlowieka
Słowa kluczowe: Dobra osobiste, „polskie obozy śmierci”, godność narodowa

Sprawa Karola Tendery z Krakowa, który walczy z określeniem "polskie obozy śmierci"

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania apelacyjnego przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie o ochronę dóbr osobistych (godność, tożsamość narodowa) Karola Tendery, byłego więźnia obozu w Auschwitz w latach 1943-1944 przeciwko stacji ZDF, która w zapowiedzi programu użyła sformułowania „polskie obozy śmierci”.

Logo w czerwonej ramce: wykrzyknik w trójkącie (znak ostrzeżenia)
Słowa kluczowe: art. 357 § 1 k.c. w zw. z art. 354 § 1 k.c., art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c., art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji

Sprawa pana Tomasza:

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku wydanego w sprawie o podwyższenie sumy gwarancyjnej.

Logo - dom w czerwonej ramce
Słowa kluczowe: reprywatyzacja, Dobra osobiste

Sprawa 99-letniej poznanianki, którą nowy właściciel kamienicy postanowił „skłonić” do wyprowadzki.

RPO przyłączył się do sprawy 99-letniej poznanianki, która broniła się w sądzie przed nowym właścicielem kamienicy, w której mieszka od 50 lat. Wystąpiła o ochronę dóbr osobistych i odszkodowanie.

Stan faktyczny

Pani P. mieszkała w kamienicy w centrum Poznania od 1959 r. W 2011 r. dom zyskał nowego właściciela, który postanowił kamienicę wyburzyć i postawić w tym miejscu nowy budynek z lokalami handlowymi i powierzchnią biurową.

Logo w czerwonej ramce: pigułka
Słowa kluczowe: art. 39 ust. 1 ustawy o refundacji leków, art. 4 ust. 9 ustawy Prawo farmaceutyczne

Sprawy Kacpra i Wiktora z Warszawy:

Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do postępowań przed NSA wnosząc o oddalenie skarg kasacyjnych Ministra Zdrowia i wskazując, że wykładnia ustaw zgodna z Konstytucją i domniemaniem in dubio pro vitae humana umożliwia refundację leku Kineret.

Logo w czerwonej ramce: człowiek w kasku ochronnym
Słowa kluczowe: umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, stosunek pracy

Sprawa pani Katarzyny z Nowego Sącza, której pracodawca dawał przez kilka lat dwutygodniowe umowy:

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed sądem pierwszej instancji o ustalenie że panią Katarzynę  łączyła z agencją ochrony mienia umowa o pracę.

szare logo w czerwonej ramce - sylwetki ludzi
Słowa kluczowe: ustawa o muzeach

Rzecznik zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zarządzenie Ministra Kultury o połączeniu założonego 8 lat temu gdańskiego Muzeum II Wojny Światowej z nowo utworzonym Muzeum na Westerplatte.

Stan faktyczny:

W kwietniu 2016 r. Minister Kultury zapowiedział chęć połączenia Muzeów. To sposób na utworzenie nowej placówki, w której minister może powołać nowe kierownictwo w miejsce ekipy, która ma kontrakt na stworzenie i prowadzenie muzeum do roku 2019, ale która podlegała krytyce rządu od wyborów w 2015 r.

Równe traktowanie
Słowa kluczowe: dostęp do dóbr i usług, art. 20a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

Sprawa pani Jolanty z Warszawy:

Rzecznik Praw Obywatelskich wytoczył powództwo  o zadośćuczynienie z tytułu naruszenia praw pacjenta i dóbr osobistych na rzecz niewidomej niewpuszczonej z psem przewodnikiem do niepublicznego ZOZ.

Logo w czerwonej ramce: stare miasto
Słowa kluczowe: ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, opłata miejscowa

Stan faktyczny:

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie ze skargi obywatela, Bogdana Achimescu o uchylenie uchwały Rady Miasta Zakopane w sprawie określenia Zakopanego jako miejscowości, w której można pobierać opłatę miejscową.

Logo w czerwonej ramce: głowa mówiącego czlowieka
Słowa kluczowe: Dobra osobiste, krytyka ze względu na społecznie uzasadniony interes, wolność wypowiedzi należyta staranność dziennikarza, krytyka osoby publicznej, mowa nienawiści

Sprawa Paula Camerona przeciwko Pracowni Różnorodności z siedzibą w Toruniu:

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania apelacyjnego po przegranej w pierwszej instancji Stowarzyszenia na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych i Transpłciowych  oraz Osób Queer „Pracownia Różnorodności” w sprawie o ochronę dóbr osobistych z powództwa Paula Camerona.

Grafika w czerwonej ramce - liść
Słowa kluczowe: prawo administracyjne

Rzecznik zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego decyzję Ministra Środowiska pozwalającą na wycinkę w Puszczy Białowieskiej. "Całokształt prowadzonego przez Ministra Środowiska procesu administracyjnego, w szczególności zaś pośpiech, w jakim doszło do wydania decyzji z 25 marca 2016 r. doprowadziły Rzecznika do przekonania o uchybieniu przez organ wynikającym z powszechnie obowiązującego prawa wolnościom i prawom jednostki" – stwierdza rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.

Równe traktowanie
Słowa kluczowe: nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, wspólne pożycie

Sprawa Fernando G.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę kasacyjną w sprawie dotyczącej możliwości udowodnienia związku z Polską na gruncie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców poprzez wykazanie pozostawania w długoletnim związku homoseksualnym z Polakiem.

Zespół, który prowadzi sprawę w Biurze RPO:

Zespół Prawa Cywilnego

Logo w czerwonej ramce: strzykawka
Słowa kluczowe: umowa darowizny, wada oświadczenia woli, opieka okołoporodowa, refundacja, umowa pozorna, causa donandi

Sprawa Anny z Warszawy

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się na etapie apelacyjnym do sprawy pacjentki Szpitala św. Zofii, która przed podaniem znieczulenia zewnątrzoponowego w czasie porodu musiała podpisać umowę darowizny na rzecz szpitala.

Logo w czerwonej ramce: dwa półokregi - szary i biały
Słowa kluczowe: środek zabezpieczający, społeczna szkodliwość czynu, ochrona zdrowia psychicznego

Sprawa pana Feliksa ze Śląska:

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację od postanowienia o umorzeniu postępowania karnego i zastosowaniu środka zabezpieczającego, a następnie przyłączył się do postępowania o przyjęcie pana Feliksa do szpitala psychiatrycznego w trybie bez zgody.

Logo w czerwonej ramce: dwie dłonie, jedna w znaku V
Słowa kluczowe: dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, aktywizacja bezrobotnych, ewidencja działalności gospodarczej, społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa, art. 5 kc

Sprawa Marka z Olsztyna

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania apelacyjnego przed Sądem Okręgowym w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy z powództwa Miasta Olsztyn – Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie w sprawie o zapłatę ponad 23 tys. zł tytułem zwrotu dofinansowania udzielonemu bezrobotnemu na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Równe traktowanie
Słowa kluczowe: art. 107 pkt 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego

Sprawa pani Igi z Londynu:

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed WSA w Krakowie w sprawie odmowy transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dla dziecka urodzonego w Londynie z małżeństwa jednopłciowego.

Logo w czerwonej ramce: pigułka
Słowa kluczowe: refundacja, import docelowy, choroby rzadkie, dopuszczenie leku do obrotu, in dubio pro vitae humana, wykładnia prokonstytucyjna

Sprawa małego Pawła:

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed NSA ze skargi kasacyjnej Ministra Zdrowia.

Logo w czerwonej ramce: znak I (jak Informacja)
Słowa kluczowe:

Sprawa pana Tymona z Zielonej Góry (w toku):

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed WSA w Warszawie wskazując, że małoletni ma prawo wnioskować o udostępnienie mu informacji publicznej.

Logo w czerwonej ramce: sylwetka człowieka, który pokazuje, że jest zdolny do działania
Słowa kluczowe: dostęp do informacji publicznej, zdolność procesowa, ograniczona zdolność do czynności prawnych, zdolność do czynności w postępowaniu w sprawach sądowoadministracyjnych

Sprawa Tymona Radzika z Zielonej Góry:

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę kasacyjną od postanowienia WSA w Szczecinie o odrzuceniu skargi Tymona Radzika.

Logo w czerwonej ramce: lecący banknot
Słowa kluczowe: wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty, postępowanie nakazowe, egzekucja, weksel in blanco

Sprawa małżonków G.:

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed Sądem Okręgowym w Łodzi i złożył wniosek o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty.

Logo w czerwonej ramce: znak I (jak Informacja)
Słowa kluczowe: dostęp do informacji publicznej, osoba pełniąca funkcję publiczną, rejestr umów

Sprawa pana Karola z Warszawy:

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed WSA w Warszawie w sprawie skargi pana Karola na decyzję Szefa Kancelarii Prezydenta RP o odmowie udostępnienia informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej -  wykonawców umów zawartych przez Kancelarię Prezydenta RP.

Logo w czerwonej ramce: malutki znak I (jak informacja)
Słowa kluczowe: odrzucenie skargi, prawo do sądu, nadużycie prawa do sądu

Stan faktyczny:

Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił składowi siedmiu sędziów NSA zagadnie prawne budzące poważne wątpliwości: czy sad administracyjny może odrzucić skargę, gdy stanowi niedopuszczalne w państwie prawnym nadużycie prawa do sądu z uwagi na wniesienie jej w sprawie oczywiście i rażąco błahej. Zagadnienie powstało na kanwie sprawy dotyczącej dostępu do informacji publicznej.

Zespół, który prowadzi sprawę w Biurze RPO:

Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego

Logo w czerwonej ramce: ramię z zaciśnięta pięscią
Słowa kluczowe: przemoc domowa, opinia biegłego

Sprawa pani Anny z Leżajska:

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed Sądem Rejonowym w Leżajsku o umieszczenie pani Bak w szpitalu psychiatrycznym na wniosek męża, sprawcy przemocy domowej.

Logo w czerwonej ramce: waga temidy
Słowa kluczowe: formularz EDG-1, Ważny interes podatnika

Sprawa pana Henryka

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi wszczętym skargą podatnika na odmowę przyznania ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.