Current Style: Standard

Odpowiedź Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych ws. wdrażania Konwencji ONZ

Data: 
2013-07-30

 

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustanowienia lub wyznaczenia mechanizmu koordynacji w ramach rządu, wspierającego projektowanie i wykonywanie działań związanych z wdrażaniem Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich. 
 

W odpowiedzi otrzymanej od Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Rzecznik został poinformowany o nieplanowaniu przez rząd ustanowienia lub wyznaczenia mechanizmu koordynacji oraz o braku planów resortu pracy co do zmiany ustawy o RPO w zakresie określenia w niej zadań Rzecznika jako organu monitorującego wdrażanie Konwencji.
 

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Warszawa, dnia 26 Iipca 2013 r.
BON-V-0712-1-2-MK/13
L.dz. 12269/68812
Pani
Prof. Irena Lipowicz
Rzecznik Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
W odpowiedzi na pismo Pani Rzecznik z dnia 26 czerwca 2013 roku. znak: RPO-638035-I/09/AKB, dotyczące kwestii implementacji postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, proszę o  przyjęcie następujących informacji:
Odnosząc się do pytania dotyczącego ustanowienia lub wyznaczenia mechanizmu koordynującego w ramach rządu wdrażanie Konwencji pragnę zapewnić, że sprawa ta stała się przedmiotem zainteresowania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej już w trakcie przygotowań do ratyfikowania Konwencji. Rozważana była potrzeba wprowadzenia nowych uregulowań prawnych ustanawiających taki mechanizm. Jednak, zostało stwierdzone, że obecne regulacje prawne są wystarczające dla zapewnienia odpowiedniej koordynacji wdrażania postanowień Konwencji, zwłaszcza mając na uwadze, iż ustanowienie mechanizmu koordynacji nie jest obligatoryjne, a decyzja w sprawie mechanizmu koordynacji oraz określenie jego funkcji pozostawiona jest państwom. Minister Pracy i Polityki
Społecznej nie planuje obecnie przedłożenia tej kwestii do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.
Jednak nie oznacza to zaniechania wykonywania zadania, polegającego na koordynowaniu wdrażania Konwencji przez właściwych ministrów.
W Polsce, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o umowach międzynarodowych, za wykonywanie obowiązków wynikających dla Rzeczypospolitej Polskiej z umowy międzynarodowej odpowiada minister kierujący działem administracji rządowej właściwy do spraw, których ona dotyczy.
Co do zasady, jest to minister, którego przedstawiciele uczestniczyli w negocjowaniu umowy i który wystąpił z wnioskiem o ratyfikację umowy.
Jeżeli umowa reguluje kwestie z wielu dziedzin, minister, do którego właściwości należy najwięcej lub najważniejsze z zagadnień objętych zakresem umowy, koordynuje wykonywanie umowy przez innych właściwych ministrów. W przypadku Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych za koordynowanie jej wykonywania - także w rozumieniu art. 33 ust. 1 Konwencji - odpowiada Minister Pracy i Polityki Społecznej. Realizacja przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej postanowień art. 33 ust. 1 Konwencji, dotyczących punktu kontaktowego i mechanizmu koordynacji, nie wymaga dodatkowego formalizowania wykonywania tych obowiązków, które może odbywać się zgodnie z zapisami resortowych wewnętrznych regulacji prawnych, takich jak Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Regulaminy wewnętrzne odpowiednich komórek organizacyjnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (tj. Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
i Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz).
Biorąc pod uwagę, że wdrażanie Konwencji polega przede wszystkim na:
- kształtowaniu krajowej polityki dotyczącej osób niepełnosprawnych zgodnie z zasadami ogólnymi Konwencji, określonymi w jej art. 3 oraz na
- przyjmowaniu i realizacji zgodnych z postanowieniami Konwencji aktów prawnych i programów zawierających rozwiązania, które mają służyć realizacji praw uznanych
w Konwencji, zwłaszcza przy zastosowaniu zintegrowanego podejścia do niepełnosprawności, czyli włączania problematyki niepełnosprawności w główny nurt
polityki realizowanej w różnych obszarach i na różnych szczeblach zarządzania państwem, to koordynowanie wykonywania Konwencji obejmuje w szczególności prowadzenie oceny, czy w procesie tworzenia prawa, polityki i programów brane są pod uwagę postanowienia Konwencji oraz postulowaniu, aby zostały usunięte jej naruszenia stwierdzone na tym etapie.
Prowadzenie takiej oceny przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jest możliwe zwłaszcza dzięki realizacji obowiązku uzgodnień międzyresortowych wynikającego z Regulaminu prac Rady Ministrów.
Przedstawiając powyższe wyjaśnienia jednocześnie informuję, że Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej będzie utrzymywał na bieżąco kontakty z właściwymi resortami w ramach planowanego do powołania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej roboczego zespołu dla bezpośredniej wymiany informacji w sprawie wdrażania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.
Pragnę ponadto poinformować, że resort pracy nie planuje obecnie nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przy okazji której mogłaby zostać znowelizowana ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Proszę przyjąć wobec tego sugestię przeprowadzenia odpowiedniej nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich z wykorzystaniem inicjatywy poselskiej albo senackiej, podobnie jak to odbyło się w przypadku jej ostatniej nowelizacji. Przedłożenie projektu senackiego umożliwiło przyjęcie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku (Dz. U. Nr
222, poz. 1320) wprowadzającej zmiany, jakie pozwoliły Rzecznikowi Praw Obywatelskich na wykonywanie zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji, w związku z przystąpieniem przez Polskę do Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Ze swojej strony deklaruję gotowość współpracy w tej sprawie. Zważywszy, że prace nad ustawą o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych przebiegły w Sejmie i Senacie w bardzo przychylnej atmosferze, mam nadzieję, że nasze starania nie powinny natrafić na trudności.
Z szacunkiem,

Jarosław Duda

Sekretarz Stanu

DOKUMENTY: 
AttachmentSize
PDF icon Odpowiedź Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.pdf146.52 KB