Godło RP

Wystąpienia RPO

Wyszukiwarka wystąpień RPO
http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/

Data
2018-08-27
 • Ludzie nagle się dowiedzieli, że nie mają żadnego prawa do kotłowni i reszty infrastruktury zasilającej ich mieszkania w dawnym PGR
 • O pilne naprawienie błędu nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 2017 r. apeluje Rzecznik Praw Obywatelskich
 • W ocenie RPO nowelizacja narusza konstytucyjne zasady ochrony praw nabytych i wolność zrzeszania się
 • W niezamierzony sposób wymusiła ona bowiem likwidację „spółdzielni popegeerowskich” - podmiotów stworzonych do zarządzania infrastrukturą obsługującą mieszkania w zlikwidowanych PGR-ach
 • Nie wiadomo m.in., co po likwidacji spółdzielni stanie z tą infrastrukturą; jej przekazanie prywatnym podmiotom może oznaczać wzrost opłat za mieszkania
Data
2018-08-24
 • Możliwość ubiegania się o tzw. natychmiastowe alimenty przewiduje projekt nowelizacji prawa rodzinnego autorstwa resortu sprawiedliwości
 • Jest to zgodne z postulatami Rzecznika Praw Obywatelskich
 • RPO popiera też przewidywane przez ten projekt wprowadzenie mediacji w sprawach o rozwody i o separację
 • Krytycznie ocenia zaś możliwość zawieszania sprawy rozwodowej więcej niż raz, jeśli sąd widzi szanse na utrzymanie małżeństwa; zdaniem RPO projekt promuje też separację w miejsce rozwodu

 

Data
2018-08-23
 • Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę obywatelki Ukrainy Ludmiły Kozłowskiej, wpisanej przez polskie władze do Systemu Informacyjnego Schengen, czego konsekwencją ma być zakaz wjazdu do strefy Schengen
 • Ludmiła Kozłowska jest prezeską Fundacji Otwarty Dialog, organizacji pozarządowej zaangażowanej w obronę praworządności w Polsce
 • Rzecznik wystąpił do Urzędu ds. Cudzoziemców o podanie podstawy prawnej wpisu, informacji, który organ o to wnosił, a także o dokumentację sprawy
Data
2018-08-23
 • RPO dopomina się o deinstytucjonalizację systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych
 • W listopadzie 2017 r. RPO wraz z 54 organizacjami społecznymi skierował do premiera apel w tej sprawie 
 • Chodzi o przyjęcie Narodowego Programu Deinstytucjonalizacji - przejścia od opieki instytucjonalnej do wsparcia w społeczności lokalnej
Data
2018-08-23
 • Prezes Instytutu Pamięci Narodowej ustalił, kto z IPN może wypowiadać się w mediach; określił też zasady aktywności pracowników w mediach społecznościowych, w tym - powstrzymywania się od krytyki przełożonych 
 • Według Rzecznika Praw Obywatelskich może to ograniczać konstytucyjną swobodę wypowiedzi, wolność wyrażania poglądów i udzielania informacji prasie
 • Rzecznik obawia się też „mrożącego skutku” dla debaty publicznej i powstrzymywania się od komentowania ewentualnych kontrowersji dotyczących IPN 
Data
2018-08-22
 • Obywatele skarżą się, że stacjonarne fotoradary rejestrujące przejazd na czerwonym świetle nie są oznakowane
 • Jest tak dlatego, że od 2015 r. nie powstały przepisy regulujące sprawę tych fotoradarów
 • Rzecznik Praw Obywatelskich spytał ministra Andrzeja Adamczyka, kiedy to nastąpi
Data
2018-08-22
 • Przyjęta niedawno ustawa wprowadzająca zakaz sprzedaży najgorszych jakościowo (i najbardziej szkodzących jakości powietrza, jakim oddychamy) rodzajów paliw stałych ma zostać uzupełniona przepisami rozporządzeń Ministra Energii.
 • W rozporządzeniach mają zostać określone w szczególności wymagania jakościowe dla tych rodzajów paliw stałych, na których sprzedaż ustawa pozwala.
 • Zaprezentowany jeszcze w ubiegłym roku projekt rozporządzenia w tej sprawie budził liczne wątpliwości ekspertów i organizacji pozarządowych, jako zbyt łagodny (pozwalający na sprzedaż szkodzącego jakości powietrza węgla).
 • Rzecznik skierował w tej sprawie wystąpienie do Ministra Energii.

 

Data
2018-08-21
 • Nawet kilkanaście miesięcy cudzoziemcy muszą czekać na zgodę na pobyt i pracę w Polsce; mają też trudności ze złożeniem wniosków
 • Jeden urzędnik może prowadzić na raz nawet 1300 spraw, a z powodu kolejek w systemach informatycznych nie da się wniosku nawet złożyć w przewidzianym prawie terminie.
 • Z tego powodu pobyt może stać się nielegalny, co naraża na nakaz powrotu do kraju
 • O skrócenie oczekiwania RPO wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Przypomina, że w Polsce załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić w miesiąc, a skomplikowanej - w dwa miesiące
Data
2018-08-20
 • Funkcjonariusze Straży Leśnej nie są ścigani za przekroczenie obowiązków, np. poprzez nieuprawnione używanie siły wobec protestujących przeciw wycince Puszczy Białowieskiej; śledztwa takie są umarzane
 • Za nadużycie uprawnień mogą bowiem odpowiadać tylko funkcjonariusze publiczni, a strażnicy leśni nimi nie są - choć korzystają z przysługującej im ochrony prawnej
 • Obywatel jest zatem represjonowany za czyny przeciw strażnikowi, nie ma zaś ochrony w razie jego przestępstwa wobec siebie  
 • Dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi, aby strażnicy leśni uzyskali status funkcjonariuszy publicznych
Data
2018-08-16
 • Co dla organów władzy oznacza zasada autonomii uczelni? Kiedy np. policja może wejść na teren uczelni bez pytania o zgodę rektora?
 • Według prokuratury w Szczecinie, kiedy policjanci dostają zgłoszenie o propagowaniu niewłaściwych treści na konferencji naukowej, to mogą wkroczyć na salę –zamiast sprawdzić zasadność zgłoszenia w programie konferencji
 • Zdaniem RPO taka wykładnia przepisów prowadzi do podważenia konstytucyjnej gwarancji autonomii uczelni
 • Adam Bodnar zwrócił się do szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego, aby zagwarantowano na przyszłość niewkraczanie policji na teren uczelni bez zgody jej władz

Strony