Zawartość

Co robi RPO w sprawach związanych z ograniczaniem prawa własności w związku z budową linii energetycznych, w szczególności linia 400 kV Ełk – Granica RP.

Data: 
2016-05-24

Rzecznik Praw Obywatelskich w dalszym ciągu podejmuje działania mające na celu zagwarantowanie poszanowania praw osób oraz społeczności lokalnych, których prawnie uzasadnione interesy mogą być naruszane w trakcie realizacji strategicznych inwestycji związanych z budową linii energetycznych.

Rzecznik 20 kwietnia 2016 r. skierował w tej sprawie  wystąpienie adresowane do premier Beaty Szydło. Wnioskował o wprowadzenie procedur zapewniających realny udział społeczeństwa już na wczesnym etapie planowania i realizacji budowy linii energetycznych o priorytetowym i strategicznym charakterze.

26 kwietnia Paweł Szrot, sekretarz stanu i zastępca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformował, ze odpowiedź ma przygotować Piotr Naimski, pełnomocniki rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Wystąpienie Rzecznika zostało również przekazane:  wicepremierowi i ministrowi rozwoju Mateuszowi Morawieckiemu, ministrowi infrastruktury i budownictwa Andrzejowi Adamczykowi, ministrowi skarbu państwa Dawidowi Jackiewiczowi, ministrowi środowiska Janowi Szyszko, ministrowi energii Krzysztofowi Tchórzewskiemu oraz sekretarzowi stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Konradowi Szymańskiemu,

Rzecznik w dalszym ciągu monitoruje także przebieg postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia odszkodowania za szkody związane z wydaniem decyzji w przedmiocie ograniczenia korzystania z nieruchomości  (w tym szkody związane z założeniem  i przeprowadzeniem dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – Granica RP oraz zmniejszeniem wartości nieruchomości w związku z realizacją tej inwestycji). W tym celu zwrócił się z prośbą do starosty suwalskiego o informacje o przebiegu tych postępowań administracyjnych. 

W związku z wnioskiem Rzecznika w planie pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2016 r. przewidziano  przeprowadzenie kontroli „Realizacja projektu budowy mostu energetycznego Polska-Litwa" (P/16/014), na potrzeby której to kontroli Rzecznik przekazał posiadane materiały.
Rzecznik zamierza spotkać się także z Prezesem Zarządu PSE S.A. w celu omówienia modelowego podejścia do realizacji inwestycji przesyłowych, który umożliwiając skuteczną realizację takich inwestycji będzie dążył do zapewnienia właściwej ochrony interesu prawnego właścicieli, na których nieruchomościach takie inwestycje są realizowane.
 

  • Słup energetyczny betonowy
    Słupy