Zawartość

Dostęp do środków komunikacji publicznej i ich dostosowanie do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i starszych w Polsce

Data: 
2015-03-03

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Dostęp do środków komunikacji publicznej i ich dostosowanie do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i starszych w Polsce. 

Cel badawczy:

Stworzenie materiału służącego pełnej diagnozie problemu dostępu do środków komunikacji publicznej osób ze specjalnymi potrzebami: z niepełnosprawnościami i starszych.

Sprawdzenie poziomu realizacji:
- art. 9 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych,
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004,
- Rozporządzenia (WE) NR 1371/2007 r. z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

Uzasadnienie:

RPO jest instytucją wyznaczoną do monitorowania wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Art 9 Konwencji mówi o dostępności osób z niepełnosprawnościami do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji. Problem z możliwością swobodnego przemieszczania się środkami komunikacji publicznej osób z np. niepełnosprawnością ruchową jest powszechny.

Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.pl

 

Redakcja BRPO