Zawartość

Dostęp do ochrony zdrowia seksualnego osób poniżej 18 roku życia

Data: 
2015-03-20

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Dyskryminacja osób poniżej 18 roku życia poprzez trudności w dostępie do usług z zakresu zdrowia reprodukcyjnego

Cel badawczy:

Na podstawie systemowego narzędzia badawczego, poznanie prawdziwej skali trudności młodzieży poniżej 18 roku życia w dostępie do należytej, pełnej ochrony ich zdrowia seksualnego - dostęp do antykoncepcji, poradnictwa rodzinnego, gwarantowanych prawem świadczeń medycznych.

Uzasadnienie:

Przeprowadzenie badania jest wskazane gdyż z doświadczenia polskich organizacji pozarządowych działających na rzecz osób młodych, jak i organizacji aktywnych w obszarze zdrowia reprodukcyjnego wynika, że młodzi ludzie padają niejednokrotnie ofiarami nieuzasadnionych prawem praktyk lekarskich ograniczających dostęp młodzieży do usług medycznych z tego obszaru. Brak jednak systemowych badań dot. tego zagadnienia. Młodzież, której odmawia się tego typu usług, w naszym przekonaniu pada ofiarą dyskryminacji ze względu na płeć i wiek. Problem najczęściej dotyczy dziewczyn.

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

 

Redakcja: BRPO