Zawartość

Dyskryminacja bezpaństwowców - jakie przyczyny?

Data: 
2014-02-14

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Cel badawczy:
Celem jest zbadanie zjawiska dyskryminacji bezpaństwowców przebywających w Polsce.

Uzasadnienie:
Temat bezpaństwowców jest w Polsce niemal całkowicie niezbadany, choć ich liczbę szacuje się na ok. 2000. Polska nie ratyfikowała konwencji dotyczących sytuacji osób bezpaństwowych (Konwencja ONZ o statusie bezpaństwowców z 1954 r. oraz konwencja ONZ o ograniczaniu zjawiska bezpaństwowości z 1961 r.). Jednocześnie badania światowe pokazują, że jest to grupa szczególnie narażona na dyskryminację. Dyskryminacja tych osób ma miejsce najczęściej ze względu na ich rasę, pochodzenie etniczne, ale też ze względu na inne przesłanki, takie jak płeć, religia czy przekonania polityczne. Opublikowany przez centrum im. Haliny Nieć raport z 2013 r. pokazuje, że bezpaństwowość jest w Polsce realnym problemem. W celu uwidocznienia problemów, z jakimi spotyka się ta grupa osób, potrzebne są badania, w tym dedykowane problematyce dyskryminacji, z jaką spotykają się apatrydzi.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka