Zawartość

Dyskryminacja kobiet w Policji

Data: 
2015-03-20

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Dyskryminacja kobiet w Policji

Cel badawczy:

Zbadanie wrażliwości na płeć w Policji - ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań:

  • godzenia życia zawodowego z prywatnym (brak możliwości służby na część etatu w przypadku posiadania małego dziecka),
  • awansów (ograniczony dostęp kobiet do wyższych stanowisk),
  • ochrony przed mobbingiem i molestowaniem (brak ochrony ustawy o Policji, zakres i skuteczność procedur antymobbingowych dla funkcjonariuszy),
  • rekrutacji do Policji (identyczne testy sprawności fizycznej dla obu płci).

Celem badania byłoby zatem podejmowanie przedsięwzięć mających na celu równoprawny udział kobiet i mężczyzn w działaniach na rzecz bezpieczeństwa oraz integrację obu płci (równoważna norma męska i kobieca), tak, aby skuteczniej służyć całemu społeczeństwu - co w przypadku realizacji postanowień Europejskiej Konwencji przeciwko przemocy wobec kobiet nabiera istotnego znaczenia.
http://www.dcaf.ch/Publications/Gender-Self-Assessment-Guide-for-the-Pol...
publikacja została przetłumaczona na j. polski

Uzasadnienie:

Instytucja sektora bezpieczeństwa wrażliwa na kwestie płci to taka, która: odpowiada odmiennym potrzebom mężczyzn , kobiet, chłopców i dziewcząt w zakresie bezpieczeństwa i sprawiedliwości, oraz taka, która wspiera pełne i równoprawne zaangażowanie kobiet i mężczyzn.
Ponadto Europejski Kodeks Etyki Zawodowej Policji został uchwalony w systemie Rady Europy, ze świadomością roli policji w zapewnieniu ochrony rządów prawa i efektywnego systemu zwalczania przestępczości. Uznano w nim, że: działania policji w dużym stopniu dokonywane są w bliskim kontakcie ze społeczeństwem, a ich efektywność uzależniona jest od społecznego poparcia; większość formacji policyjnych nie tylko zapewnia przestrzeganie prawa, ale także pełni w społeczeństwie funkcje służby społecznej i inne funkcje społeczne. Kodeks powstał w przekonaniu, że społeczne zaufanie do policji jest ściśle związane z jej postawą i zachowaniem w stosunku do społeczeństwa. Uznano potrzebę ustanowienia na poziomie europejskim wspólnych zasad i wytycznych odnośnie celów, działań i odpowiedzialności policji, które służyłyby ochronie bezpieczeństwa i praw jednostki w demokratycznych, praworządnych społeczeństwach. Zalecono, by rządy państw członkowskich w prawie wewnętrznym, praktyce oraz kodeksach postępowania funkcjonariuszy policji kierowały się zasadami ustanowionymi w Europejskim Kodeksie Etyki Zawodowej Policji. Jedno z zaleceń tego Kodeksu, wskazuje, że procedury rekrutacyjne mają opierać się na kryteriach obiektywnych i wolnych od dyskryminacji, a przeprowadzane są po sprawdzeniu kandydatów w niezbędnym zakresie. Ponadto rekrutowane kobiety i mężczyźni powinni pochodzić z różnych sektorów społecznych, włączając w to grupy mniejszości etnicznych. Struktura policji powinna bowiem odzwierciedlać społeczeństwo, któremu służy.

 

Stowarzyszenie „Polska Sieć Policjantek”

 

Redakcja: BRPO