Godło RP

Dyskryminacja osób z niepełnosprawnościami psycho-społecznymi

Temat:

 

Dyskryminacja osób z niepełnosprawnościami psycho-społecznymi, które mają pełną zdolność do czynności prawnych (nie są ubezwłasnowolnione), w pełnej realizacji ich prawa do samodecydowania i integralności psychicznej i fizycznej

 

Cel badawczy:

 

Poznanie skali zjawiska, przypadków nieuzasadnionego ograniczania praw osób niepełnosprawnych, ale nieubezwłasnowolnionych.

 

Uzasadnienie:

 

Przypadki ograniczania praw osób z niepełnosprawnościami, ale nieubezwłasnowolnionych stają się coraz głośniejsze i widoczne w przestrzeni publicznej. Do organizacji pozarządowych trafiają pojedyncze sprawy, które jak się wydaje, są „wierzchołkiem góry lodowej” tego problemu. Chcemy podkreślić, że nie chodzi o ponowne zbadanie już dobrze poznanej sytuacji osób ubezwłasnowolnionych, ale właśnie tych, którzy nie są objęci tym ograniczeniem.

 

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

 

Redakcja BRPO