Zawartość

Dyskryminacja osób z niepełnosprawnościami psycho-społecznymi

Data: 
2015-03-20

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Dyskryminacja osób z niepełnosprawnościami psycho-społecznymi, które mają pełną zdolność do czynności prawnych (nie są ubezwłasnowolnione), w pełnej realizacji ich prawa do samodecydowania i integralności psychicznej i fizycznej

Cel badawczy:

Poznanie skali zjawiska, przypadków nieuzasadnionego ograniczania praw osób niepełnosprawnych, ale nieubezwłasnowolnionych.

Uzasadnienie:

Przypadki ograniczania praw osób z niepełnosprawnościami, ale nieubezwłasnowolnionych stają się coraz głośniejsze i widoczne w przestrzeni publicznej. Do organizacji pozarządowych trafiają pojedyncze sprawy, które jak się wydaje, są „wierzchołkiem góry lodowej” tego problemu. Chcemy podkreślić, że nie chodzi o ponowne zbadanie już dobrze poznanej sytuacji osób ubezwłasnowolnionych, ale właśnie tych, którzy nie są objęci tym ograniczeniem.

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

 

Redakcja BRPO