Zawartość

Dyskryminacja pracowników chorych na stwardnienie rozsiane

Data: 
2014-02-15

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat badania:
Wpływ informacji o stwardnieniu rozsianym pracownika na decyzję pracodawcy o rozwiązaniu z nim stosunku pracy


Cel badawczy:

  • opis procesu podejmowania przez pracodawców decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem po powzięciu wiedzy o stwardnieniu rozsianym pracownika,
  • opis stosowanych metod dyskryminacyjnych, mających na celu pozbycie się pracownika ze stwardnieniem rozsianym,
  • określenie katalogu nieprawdziwych przyczyn rozwiązania stosunku pracy wskazywanych w wypowiedzeniach umów o pracę pracowników ze stwardnieniem rozsianym,
  • określenie metod przeciwdziałania dyskryminacji, w tym przede wszystkim metod przeciwdziałania rozwiązywaniu stosunku pracy z pracownikiem cierpiącym na stwardnienie rozsiane.


Uzasadnienie:
Prześledzenie sposobu postępowania przez pracodawców wobec pracowników ze stwardnieniem rozsianym pozwoli na zbudowanie katalogu stosowanych w Polsce metod dyskryminacji, zarówno pośredniej, jak i bezpośredniej. Na tej podstawie możliwe będzie określenie zasad przeciwstawiania się dyskryminacji przez osoby ze stwardnieniem rozsianym. Nie chodzi jednak jedynie o opisanie miękkich metod perswazji, polegających na przekonywaniu pracodawcy co do korzyści wynikających z kontynuacji współpracy z osobą chorą na SM. Chodzi przede wszystkim o zbudowanie całego systemu przeciwstawiania dyskryminacji w tym zakresie przy wykorzystaniu wszystkich możliwości, jakie dają przepisy prawa pracy. Po przeprowadzeniu badań i ustaleniu metod przeciwdziałania dyskryminacji wobec osób z SM, docelowo powinny działać instytucje, które będę udzielały porad prawnych osobom, u których stwierdzono SM, a które przymierzają się do tego, aby poinformować o tym fakcie pracodawcę. Taki pracownik współpracowałby z prawnikiem od momentu poinformowania pracodawcy o chorobie, tak aby wespół z prawnikiem odpowiednio wcześniej wykryć działania dyskryminacyjne i od razu im przeciwdziałać.


Fundacja Pro Re Publica

 

Lista badań antydyskryminacyjnych

Lista badań antydyskryminacyjnych