Zawartość

Dyskryminacja społeczności romskiej na rynku pracy

Data: 
2015-02-11

Propozycja badania, która nie została zrealizowana

Temat:

Dyskryminacja społeczności romskiej na rynku pracy

Cel badawczy:

Głównym celem badania byłoby określenie przyczyn tak niskiego wskaźnika zatrudnienia przedstawicieli i przedstawicielek tej społeczności.

Uzasadnienie:

1. Od lat 90-tych prawie każdego roku  CBOS prowadzi  badania dot. stosunku Polaków do innych narodów, stosunku Polaków do mniejszości itp., z których wynika, że niezmiennie Romowie to najbardziej nielubiana grupa. Niestety badania ograniczają się do badania poziomu sympatii, bez wnikania jakie są tego przyczyny i skutki.

2. Poza wspomnianymi badaniami CBOS i badaniami wykonywanymi przez organizacje głównie romskie (niestety ostatnie są z lat 2006/2007), nie ma w Polsce badań analizujących trudną sytuację tej grupy na rynku pracy, a co za tym idzie w dostępie do dóbr i usług. Nie ma badań analizujących, na ile spowodowane jest to uprzedzeniami i dyskryminacją tej mniejszości etnicznej, a w związku z tym jakie działania można podjąć by zmienić te sytuację. Co więcej w Programie Integracji Społeczności Romskiej na lata 2014-2020, również nie ma odwołania do żadnych badań i analiz związanych z przyczynami ich trudnej sytuacji, co powinno warunkować opracowanie programu przeciwdziałania wykluczeniu, nierównemu traktowaniu itp.

3. Badania analizujące sytuację tej społeczności przeprowadzane są głównie przez Agencję Praw Podstawowych na poziomie europejskim co w niewielkim stopniu pokazuje sytuację tej społeczności w Polsce.

4. Takie badania przeprowadzone w skali ogólnopolskiej, analizujące przyczyny uprzedzeń i dyskryminacji oraz ich skutków i wpływu na sytuację na rynku pracy tej społeczności umożliwi sformułowanie wniosków i rekomendacji, które pomogą organizacjom i instytucjom publicznym na podejmowanie działań, które mogą mieć realny wpływ na poprawę ich sytuacji.

5. Dlaczego rynek pracy? Ponieważ praca lub jej brak warunkuje pozostałe sfery życia. Co ważne istotne byłoby przeanalizowanie w jakiej formie (legalnie/nielegalnie, umowa o pracę/cywilno-prawna), jakie wynagrodzenie, w jakim wymiarze, czy są płacone świadczenia itp. - pod kątem nie/równego traktowania. Trudności z uzyskaniem pracy przez przedstawicieli/ki tej społeczności mogą realnie wpływać na warunki ich pracy po jej uzyskaniu.

Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO

 

Redakcja: BRPO

Lista badań antydyskryminacyjnych

Lista badań antydyskryminacyjnych