Zawartość

Dyskryminacja w dostępie do nauczania innych religii poza religią katolicką oraz do lekcji etyki

Data: 
2014-02-06

Zrealizowana propozycja badania

Cel badawczy:

Cel badawczy wszystkich proponowanych tematów można określić jako podjęcie kroków (na podstawie gruntownej analizy zarówno obowiązującego prawa, jak i praktycznych sposobów jego realizacji), zmierzających do skutecznego przeciwdziałania zjawisku dyskryminacji we wskazanych obszarach. Celem badań (uwzględniających również standardy międzynarodowe, w tym orzecznictwo międzynarodowych organów kontrolnych przestrzegania praw człowieka) powinno być wskazanie konkretnych postulatów zmian prawa i praktyki.

Uzasadnienie:
W Polsce problem dostępu do nauczania religijnego innego niż katolickie zarysowuje się przede wszystkim na tle braku dostępności do alternatywnych form edukacji religijnej czy wyznaniowej, m.in. w postaci lekcji religii. Do dziś dnia nie został wykonany, w wymiarze praktycznego dostępu do lekcji etyki, wyrok ETPCz w sprawie Grzelak p. Polsce. Warto jednocześnie przeanalizować zagadnienie dostępu do nauczania religii lub wyznań innych niż katolicyzm (np. Judaizm, Islam), badając kwestię możliwej dyskryminacji w tym zakresie. Sygnalizowany problem jest najczęściej podejmowany przez prasę i organizacje pozarządowe, jednak dotychczasowe badania nad nim nie przyniosły satysfakcjonującego rozwiązania w wymiarze prawa i praktyki. Należy podkreślić, iż problem ten dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży, które ze względu na nieuczęszczanie na lekcje religii katolickiej i wyznawanie innej religii, do nauki której nie mają dostępu, narażone stają się na gorsze, dyskryminujące traktowanie również wewnątrz środowiska szkolnego.


Zespół Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN

Lista badań antydyskryminacyjnych

Lista badań antydyskryminacyjnych