Zawartość

Główny Inspektor Sanitarny pisze w sprawie żłobków

Data: 
2017-06-12

Główny Inspektor Sanitarny poinformował RPO o wystąpieniu skierowanym do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pismo to dotyczy rozbieżności interpretacyjnych, które pojawiają się na podstawie przepisów ustawy z o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Wskazane wątpliwości dotyczą m.in. sposobu interpretacji pojęcia „pomieszczenie przystosowane do odpoczynku”. Ze skarg wpływających do Rzecznika wynika, że rozbieżności te prowadzą w praktyce do sporów pomiędzy podmiotami prowadzącymi żłobki a organami rejestrowymi. Pojawiają się również wątpliwości interpretacyjne dotyczące znaczenia opinii sanepidu dla oceny dopuszczalnej liczby dzieci, które mogą uczęszczać do żłobka o określonej powierzchni. Rzecznik skierował do Ministerstwa prośbę o przekazanie informacji o odpowiedzi udzielonej Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu. 

Galeria

  • Grafika: cztery małe ptaszki
    Dzieci