Zawartość

Jakość wsparcia środowiskowego dla niesamodzielnych osób starszych

Data: 
2014-02-14

Zrealizowana propozycja badania

Cel badawczy:
Zebranie dotychczasowych refleksji dotyczących standardów funkcjonowania DPS oraz wypracowanie rekomendacji dotyczących ścieżek wzmacniania wsparcia dla osób niesamodzielnych świadczonych na poziomie lokalnym.

Uzasadnienie:
Ze względu na zmiany demograficzne zapotrzebowanie na fachowe wsparcie dla osób starszych będzie rosnąć. Zdaniem ekspertów brak jest określonych standardów funkcjonowania DPSów (zwłaszcza pod względem zapewnienia odpowiedniego dostępu do opieki medycznej), a także pod względem ograniczania działań o charakterze totalnym, uwłaczających godności pensjonariuszy. Badanie powinno dostarczyć wiedzy na temat luk w spójności działań różnych podmiotów zobowiązanych do świadczenia pomocy na poziomie lokalnym, powodujących brak równości w dostępie do usług socjalnych.


Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

 

Lista badań antydyskryminacyjnych

Lista badań antydyskryminacyjnych