Zawartość

Wizytacja w Komisariacie Policji Warszawa-Bemowo (ul. Raginisa 4)

Data: 
2018-12-17


W dniu 17 grudnia 2018 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) wizytował Komisariat Policji Warszawa-Bemowo przy ul. Raginisa 4. W trakcie wizyty przeprowadzono ogląd pomieszczeń Komisariatu (pokoje służbowe funkcjonariuszy, sanitariaty, szatnie funkcjonariuszy, dyżurka), a także samochodów służbowych. Ponadto przeprowadzono rozmowy z Komendantem oraz jego zastępcą, jak również dokonano analizy rejestrów i wybranej dokumentacji prowadzonej w Komisariacie. Przedstawiciele KMPT wykonali też dokumentację fotograficzną wizytowanych pomieszczeń.

Komisariat Policji Warszawa Bemowo przy ul. Raginisa 4 jest jedną z jednostek wchodzących w skład Komendy Rejonowej Policji - Warszawa IV. W budynku przy ul. Raginisa 4 funkcjonuje Wydział Kryminalny, w skład którego wchodzą zespoły do spraw: walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu, walki z przestępczością przeciwko mieniu, a także zespół operacyjno - rozpoznawczy. Warunki bytowe w placówce uznać należy za  dobre. Obecnie czynności z udziałem osób zatrzymanych przeprowadzane są w sali odpraw lub w pokojach służbowych funkcjonariuszy. Zgodnie z oświadczeniem Komendanta placówki, jedno z pomieszczeń na terenie Komisariatu po dostosowaniu spełniać będzie standardy tymczasowego pomieszczenia przejściowego.

Monitoringiem w placówce objęte są jedynie: strefa znajdująca się przy głównych drzwiach wejściowych do jednostki, pomieszczenie dla funkcjonariuszy przeznaczone do analizy dokumentacji, a także przyszłe tymczasowe pomieszczenie przejściowe.

Zgodnie z oświadczeniami kierownictwa Komisariatu wśród przesłuchiwanych zdarzają się obcokrajowcy nie posługujący się językiem polskim. Komisariat dysponuje listą tłumaczy biegłych, którzy w razie potrzeby są wzywani. Policjanci nie zgłaszali w tym zakresie problemów.

W Komisariacie nie ma listy obrońców z urzędu. Osoby przesłuchiwane mogą korzystać z obrońcy lub pełnomocnika jeśli takiego posiadają. W przeciwnej sytuacji policjanci pomagają znaleźć numery telefonów obrońców z urzędu w internecie.

Powyższe wnioski mają charakter wstępny. Rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, mające na celu poprawę sytuacji osób zatrzymanych i wzmocnienie ich ochrony torturami zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT