Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Konkursy RPO

Konkurs na najlepszą pracę doktorską

Rzecznik Praw Obywatelskich organizuje konkurs na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk prawnych poświęconą wykluczeniu społecznemu.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia może dokonać autor pracy, jej promotor lub recenzent.

Prace powinny być nadsyłane w wersji elektronicznej (na płycie CD) do 19 czerwca każdego roku.

Do pracy należy załączyć:

  1. formularz zgłoszeniowy,
  2. kopię dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora.

Prace wraz z załącznikami należy przesłać pocztą na adres:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Oceny prac zakwalifikowanych do konkursu dokonuje Kapituła Konkursu składająca się z trzech członków, powoływanych corocznie przez Rzecznika.

W 2015 r. w skład Kapituły weszli:

  1. dr hab. Ryszard Czerniawski, prof. Uniwersytetu SWPS – Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
  2. dr Marta Kolendowska-Matejczuk – Zastępca Dyrektora Zespołu Prawa Karnego
  3. dr Krzysztof Kurowski - Zespół ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie.

Wyniki konkursu

W 2015 r. laureatką konkursu RPO na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk prawnych poświęconą problematyce wykluczenia społecznego została dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz.

Wyróżniona praca doktorska  „Wypadek w komunikacji z udziałem osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i słabowidzących. Studium prawno-kryminologiczne” została obroniona na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
 

Odnośniki: 
Formularz zgłoszeniowy.pdfOświadczenie uczestnika konkursu.pdf