Zawartość

Anna Śledzińska-Simon

Adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, specjalistka  z zakresu praw człowieka i prawa antydyskryminacyjnego. W latach 2007-2013 pełniła funkcję krajowego eksperta w sieci prawnej Agencji Praw Podstawowych (FRALEX). Pracowała również jako ekspert ds. praw człowieka w wielu międzynarodowych i krajowych organizacjach pozarządowych w kwestiach związanych z niedyskryminacją. Jest także absolwentką Central European University w Budapeszcie, gdzie obroniła pracę doktorską. Redagowała przełomowe publikacje naukowe m.in. „Prawa osób transseksualnych. Rozwiązania modelowe a sytuacja w Polsce” czy „Sytuacja prawna i społeczna Romów w Europie”. Od wielu lat zaangażowana na rzecz równości, m.in. brała aktywny udział w pracach nad przygotowaniem projektu ustawy o korekcie płci, doradzając posłance Annie Grodzkiej. Współautorka opinii HFPC w sprawie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
W 2014 roku nominowana przez Helsińską Fundację Praw Człowieka do prestiżowej Nagrody Okularów Równości.
Obecnie zajmuje się naukowo analizą pojęcia tożsamości konstytucyjnej oraz ochroną praworządności w UE.

Galeria

  • Ciemnowłosa kobieta w białej koszuli

    Anna Śledzińska-Simon