Treść strony

Kronika

np.: 19/01/2017
np.: 19/01/2017
Data: 
2017-01-19
Grafika: sylwetki ludzi na szarym (1944-1989) i białym (1990-    ) tle

Realizując nałożony na RPO ustawowy obowiązek ochrony podstawowych praw i wolności obywateli rzecznik Praw Obywatelskich analizuje wpływające do niego wniosków z prośbą o pomoc. Przekazują je związki zawodowe funkcjonariuszy, organizacje pozarządowe zrzeszające byłych funkcjonariuszy i żołnierzy, mundurowi emeryci, renciści i członkowie rodzin zmarłych funkcjonariuszy i żołnierzy.

Rzecznik Praw Obywatelskich z najwyższą powagą podchodzi do tych spraw i bierze pod uwagę wszystkie argumenty dotyczące rządów prawa.

Data: 
2017-01-18
Grafika: dom na szarym tle

Rzecznik bada sytuację mieszkaniową samotnej matki z dziećmi, która zajęła pustostan w Gdańsku. Gmina złożyła pozew o eksmisję matki z dziećmi.

Data: 
2017-01-18
Adam Bodnar rozmawiał z Adrianą Porowską

Do placówek dla osób w kryzysie bezdomności trafiają także osoby ciężko chore, co szczególnie widać teraz, w czasie mrozów, zwłaszcza w Warszawie. Pomoc społeczna uznaje, że schronisko zapewnia odpowiednią opiekę, tymczasem jest to po prostu niemożliwe. Rzecznik praw obywatelskich przekonał się o tym spotykając się z mieszkańcami i zarządzającymi schroniskiem w Warszawie. Z drugiej strony - skierowanie osoby bezdomnej, a potrzebującej opieki, do domu pomocy społecznej oznacza dla gminy konieczność ponoszenia opłat na rzecz tego DPS.

Data: 
2017-01-17
Grafika: parasol i chmury, z których pada

W rządowym projekcie nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów znalazł się przepis o zlikwidowaniu obowiązku, by  sąd wyroku eksmisyjnym gwarantował prawo do lokalu socjalnego ludziom w najtrudniejszej sytuacji (kobietom w ciąży, z dziećmi, inwalidom, najuboższym – zmiana art. 14 ust. 4). Zastąpić je miał przepis, według którego o tym, czy eksmitowanemu należy się mieszkanie socjalne, będzie decydował za każdym razem sąd.

Data: 
2017-01-17
Grafika: na szarym tle samochód

Mieszkańcy jednego z osiedli w Siemianowicach Śląskich skarżą się na niebezpieczny odcinek drogi osiedlowej, na którym dochodzi do dużej liczby wypadków i kolizji. Postulują oni przywrócenie istniejącego kiedyś ruchu jednokierunkowego. Z przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa drogowego wynika skala zagrożenia, a w konkluzji postuluje się przywrócenie ruchu jednokierunkowego na ulicy Pawiej. Poczynione staranie nie przyniosły jednak zamierzonego skutku i przywrócenia ruchu jednokierunkowego. Sprawa pozostaje w toku, a Rzecznik Praw Obywatelskich zwróci się do Prezydenta Miasta.

Data: 
2017-01-17
zdjęcie: na pierwszym planie tyłem siedzą męzczyźni w mundurach, w dole sali widać stół i pulpit za którym stoi mężczyzna w garniturze

- To już piąta debata regionalna Krajowego Mechanizmu Prewencji. Chcemy zorganizować szesnaście takich spotkań we wszystkich miastach wojewódzkich, aby dyskutować o problemach osób pozbawionych wolności i o tym, jak wypracowywać dobre praktyki działania wszystkich placówek, w których takie osoby przebywają – mówił Przemysław Kazimirski zastępca dyrektora Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur otwierając spotkanie we Wrocławiu.

Data: 
2017-01-17
Grafika: radio i telewizor

Interesariusz otrzymał upomnienie w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wzywające go do zapłaty należności z tytułu abonamentu RTV. Jak podaje, nie otrzymał on indywidualnego numeru identyfikacyjnego i nie opłacał abonamentu RTV, gdyż nie było wiadomo, na jaki numer konta. Podkreśla również, że nie dostarczono mu w sposób skuteczny zawiadomienia o numerze identyfikacyjnym. Sprawa pozostaje w toku, a Rzecznik zwróci się do właściwych organów. BPK.512.2.2017

Data: 
2017-01-17
Grafika - kamera

Organy samorządowe, w pismach przesyłanych do Biura RPO, zwracają uwagę na wciąż nierozwiązany problem legalności monitoringu wizyjnego w miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności w pomieszczeniach szpitalnych oddziałów ratunkowych (tzw. SOR-ów).

Data: 
2017-01-16
Grafika: budynek i ludzie

RPO złożył skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odrzucające skargę obywatela na postanowienie Prezydenta RP z dnia 22 czerwca 2016 r w przedmiocie odmowy powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (VII.511.33.2016).

Data: 
2017-01-16

Rzecznik Praw Obywatelskich wziął udział w debacie "Bezpośrednie stosowanie Konstytucji  w działalności orzeczniczej sędziów". Wystąpienie dr. Adama Bodnara dotyczyło węzłowych problemów w zakresie ochrony praw człowieka.

Spotkanie na Uniwersytecie Warszawskim kończy roczny cykl seminariów adresowanych do sędziów. Zaproszeni na nie zostali również prof. Marek Safjan oraz prof. Mirosław Wyrzykowski. 

Data: 
Od 2017-01-15 do 2017-01-30
Zdjęcie: męzczyzna w tłumie ludzi

15 stycznia Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wziął udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W tym roku dochód ze zbiórki zostanie przekazany na ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz na zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom.

Po raz kolejny do akcji przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich.

Data: 
2017-01-14
zdjęcie: kilka osób siedzi przy kwadratowym stole, mężczyzna w granatowym garniturze stoi przed nimi

W dniach 13 -14 stycznia odbył się IX Zjazd Ambasadorów RPO. To wyróżniający się studenci prawa, którzy podczas praktyk w Biurze Rzecznika wykazywali się szczególnym zaangażowaniem, a po ich zakończeniu kontynuują współpracę z Biurem RPO. Podczas dwóch dni spotkań i warsztatów młodzi ludzie rozwijali m.in. swoje umiejętności komunikacyjne. Dzięki temu będą skuteczniej wypełniać zadania Ambasadorów RPO.

Data: 
2017-01-13
RPO z wizytą w przychodni Stowarzyszenia Lekarze Nadziei

Dzisiaj rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar spotkał się z Agnieszką Fill, kierownikiem przychodni Lekarze Nadziei w Warszawie. Rozmowa dotyczyła trudności, jakie napotykają w swojej misji lekarze.

„Nie mamy możliwości kierować najciężej chorych do placówek zdrowotnych, bo nie mają ubezpieczenia, a przychodnie nie chcą ich przyjąć. Dlatego nawet ciężkim przypadkom musimy pomóc na miejscu. Ilość ran, odmrożeń, a w konsekwencji niejednokrotnie amputacji, nie tylko w taki mróz jest ogromna” – mówiła Agnieszka Fill.

Data: 
2017-01-13

Przepisy Prawa o ruchu drogowym przewidują ustalenie opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi (np. na skutek niewłaściwego parkowania). Ich wysokość ma być przy tym ustalona z uwzględnieniem kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu. Tymczasem, Rada Miejska w Łodzi określiła stawki opłat na maksymalnym możliwym poziomie, bez sprawdzenia, jaka będzie ich relacja do wspomnianych kosztów.

Data: 
2017-01-13
Grafika: ludzie i instytucja na pomarańczowym tle

Ponad 200  osób przyszło do południa zasięgnąć informacji w sprawie tego, czy i co mogą zrobić ze swoimi kredytami „frankowymi” do  Biura Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu.

Ze względu na ogromne zainteresowanie akcja zostanie powtórzona – o terminie poinformujemy. 

- Wrocław jest pierwszy, staraliśmy się przygotować jak najlepiej, ale odzew przerósł nasze przewidywania – wyjaśnia Katarzyna Sobańska-Laskowska, pełnomocnik terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich RPO we Wrocławiu

Data: 
2017-01-12
zdjęcie: za białymi stołami siedzi kilka osób

12 stycznia 2017 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się drugie posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Zdrowia. Tematem wiodącym posiedzenia była kwestia czasu pracy lekarzy i jego wpływu na bezpieczeństwo pacjentów.

Data: 
Od 2017-01-12 do 2017-01-13
Grafika: sylwetki więźniów za kratami (od grubych i gęstych po szerokie)

W dniu 12 stycznia 2017 r. pracownicy Zespołu ds. Wykonywania Kar badali w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce sprawę pobicia osadzonego do którego doszło 9 stycznia 2017 r. O zdarzeniu tym poinformowała żona osadzonego.

Na miejscu przeprowadzono rozmowę z osadzonym, który potwierdził informacje przekazane przez żonę i oświadczył, że trzy dni wcześniej został pobity przez funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas przeprowadzania kontroli osobistej. W dalszym ciągu miał on widoczne obrażenia twarzy (zasinienie prawego policzka i oczodołu).

Data: 
2017-01-12
Grafika: strzykawka na szarym tle

Brak standaryzacji zakresu świadczeń składających się na prawo do pobytu rodzica (opiekuna) z dzieckiem w szpitalu oraz brak konkretnych przepisów regulujących tę materię powoduje, że sposób realizacji prawa pacjenta do opieki pielęgnacyjnej (osobna sala czy dodatkowe łóżko w sali, gdzie przebywa dziecko) jest uzależniony nie tylko od warunków (głównie lokalowych i organizacyjnych) konkretnego szpitala, lecz również od dobrej woli władz szpitala.

Data: 
2017-01-12
Grafika: sylwetka ludzka

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zwróciło się do Rzecznika Praw Obywatelskich o przekazanie ewentualnych uwag do przygotowanego przez Ministerstwo projektu ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o opłacie skarbowej, oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego. Projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Data: 
2017-01-11
grafika: na pomarańczowym tle sylwetki ludzi, w tle kontury Polski

Rząd nie podjął i nie zamierza prowadzić prac zmierzających do wypowiedzenia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Przygotowany i rozesłany do uzgodnień przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt wniosku o wypowiedzenie Konwencji z dnia 28 listopada 2016 r. pozostał tym samym bez rozpatrzenia i nie jest procedowany.

Taką odpowiedź przysłał rzecznikowi praw obywatelskich Adamowi Bodnarowi pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania minister Adam Lipiński.

Data: 
2017-01-11
Grafika: symbol znicza

W związku ze śmiercią prof. Romana Herzoga, niemieckiego prawnika i polityka, w latach 1987–1994 prezesa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, a w latach 1994–1999 prezydent RFN, rzecznik praw obywatelskich skierował list kondolencyjny na ręce ambasadora RFN Rolfa Nikela.

Data: 
2017-01-10
grafika: symbol słuchawki i koperty

Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach zajmuje się sprawą mieszkanki Piekar Śląskich, która najprawdopodobniej padła ofiarą oszustwa telekomunikacyjnego, polegającego na wprowadzeniu w błąd co do tożsamości podmiotu zawierającego umowę (BPK.7000.61.2016).

Data: 
2017-01-10
grafika: na pomarańczowym tle sylwetki ludzi, w tle kontury Polski

Rzecznik Praw Obywatelskich z niepokojem przyjął przedstawiane w mediach informacje o toczących się w resortach rządowych pracach nad wypowiedzeniem Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej przyjętej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 961; dalej także jako: Konwencja stambulska).

Data: 
Od 2017-01-09 do 2017-01-13
Grafika: okulary i książki

Rzecznik Praw Obywatelskich, po tym jak uzyskał informację z mediów, że doszło do wstrzymania dystrybucji trzech książek Wydawnictwa Sejmowego zgłębiających istotę demokracji, wystąpił w tej sprawie do Dyrektora Biura Wydawnictwa Sejmowego.

30 grudnia 2016 r. RPO otrzymał wyjaśnienia od Zastępcy Kancelarii Sejmu.

Data: 
2017-01-05
Grafika: na pomarańczowym tle sylwetka małego dziecka

Pani Cecylia opiekuje się niepełnosprawnym dzieckiem i nie pracuje. W 2015 r. urodziła drugie dziecko i w tej sytuacji nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego. Ale od 1 stycznia 2016 r. rodzice, którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego, mogą wystąpić o świadczenie rodzicielskie. Pani Cecylia taką pomoc na młodsze dziecko dostała, ale po 5 miesiącach wypłata została wstrzymana.

Data: 
2017-01-05
zdjęcie: po lewej stronie widać kamerę, po środku na pomarańczowym tle stoją dwie kobiety, po prawej stronie stoi mężczyzna w brązowej marynarce

- Rzecznik Praw Obywatelskich zwykle opiera swoje wystąpienia o krajowy i międzynarodowy porządek prawny, ale mam wrażenie że dziś nie ma potrzeby, by cytować odpowiednie przepisy. Dziś jest nam potrzebna szczególna wrażliwość wszystkich osób, które mogą w tej trudnej sytuacji pomóc wszystkim potrzebującym. Musimy uruchomić  powszechny społeczny monitoring osób potrzebujących pomocy – apelował zastępca RPO Krzysztof Olkowicz podczas konferencji prasowej w Biurze RPO poświęconej m.in. sytuacji osób w kryzysie bezdomności.

Data: 
2017-01-05
media
W dniu 3 stycznia 2017 r. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu rozpoczął się proces w sprawie zabójstwa Ewy Tylman, przeciwko Adamowi Z. Rzecznik Praw Obywatelskich z informacji medialnych dowiedział się o sytuacji, jaka miała miejsce podczas retransmisji rozprawy przez stację telewizyjną TVP Info. Z dostępnych informacji wynika, że mimo braku zgody Sądu Okręgowego na bezpośrednią transmisję z rozprawy, niektóre stacje telewizyjne nadawały przekaz z pewnym opóźnieniem. Sąd wyraził bowiem zgodę na rejestrację procesu.
Data: 
2017-01-05
grafika: symbol nosa i zapachu

Minister Środowiska poinformował Rzecznika Praw Obywatelskich, że prace nad prawnym uregulowaniem problematyki uciążliwości zapachowej podejmowane są od wielu lat zarówno w kraju, jak i całej Unii Europejskiej. Wieloaspektowość tego problemu powoduje, że do chwili obecnej nie ma jednolitego prawodawstwa unijnego w tym zakresie, w formie dyrektywy lub wytycznych. Podkreślił, że problem istnieje i staje się coraz poważniejszy. Ze skali lokalnej stał się problemem ogólnokrajowym.

Data: 
2017-01-05
Grafika: budynek i ludzie

Pani M.M. wprowadziła w błąd Konsula RP, zadeklarowała bowiem nieprawdziwy cel swojego wjazdu do Polski, aby uzyskać wizę dla siebie i swojego syna. Sąd w postępowaniu nakazowym uznał ją za winną i wymierzył karę grzywny. Rzecznik Praw Obywatelskich złożył w tej sprawie kasację.

Data: 
2017-01-05
grafika: banknot ze skrzydłami

Po uchwaleniu przez Sejm zmiany przepisów dotyczących kwoty wolnej od podatku, Rzecznik ostrzegał Marszałka Senatu oraz Ministra Rozwoju i Finansów przed skutkami niewykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Rzecznik wskazywał, że regulacja w kształcie proponowanym przez Sejm (utrzymanie kwoty wolnej na dotychczasowym poziomie w 2017 r.) wprowadza do porządku prawnego przepis stanowiący powtórzenie normy prawnej uznanej uprzednio za niekonstytucyjną.

Strony