Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Kronika

np.: 21/02/2017
np.: 21/02/2017
Data: 
2017-02-21

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. W związku z tym, że projektowane zmiany w obowiązujących przepisach prawa uzasadniane są sytuacją panującą na wschodniej granicy Polski, RPO odniósł się w swojej opinii także do tego zagadnienia.

Data: 
2017-02-21

14 lutego Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy z dnia 23 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw . Projektowane rozwiązania dotyczą m.in. doregulowania dostępu do tabletek ellaOne, które otrzymać można będzie wyłącznie na receptę[1].

Data: 
2017-02-21

Na poranne spotkanie w Brzegu, w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przyszło 20 osób.

Data: 
2017-02-20

RPO Adam Bodnar rozmawiał 20 lutego z  przedstawicielami Reporterów bez Granic, Christophem Deloire i Pauline Ades-Mevel

Reporterzy be Granic to międzynarodowa organizacja pozarządowa, propagująca i monitorująca wolność prasy na całym świecie.

Rozmowa dotyczyła sytuacji dziennikarzy w Polsce (w mediach publicznych i prywatnych), a także m.in. niedawnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy medialnej.

Data: 
2017-02-20

Uwaga zgłaszana przez Rzecznika (IX.517.3524.2016) dotycząca pilnej potrzeby uregulowania w akcie prawnym rangi ustawy, upoważnienia funkcjonariuszy Służby Więziennej do obowiązku udzielenia pomocy lekarzowi, pielęgniarce lub kierującemu akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych na ich żądanie, została przyjęta, a odpowiedni przepis w projektowanej ustawie o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego ulegnie modyfikacji. Obecnie projekt ww. ustawy jest na etapie konsultacji międzyresortowych.

 

Data: 
2017-02-20

Postepowania w sprawach reprywatyzowanych nieruchomości będą trwały dłużej, a decyzje komisji reprywatyzacyjnej mogą pogłębić chaos prawny narażając interesy obywateli uwikłanych w roszczenia reprywatyzacyjne – Rzecznik Praw Obywatelskich dokładnie zanalizował projekt ustawy, który obecnie rozpatruje Senat, i wskazał na zapisy, które mogą zadziałać przeciwnie do założeń (IV.7004.5.2017).

Data: 
2017-02-20

Biuro Rzecznika Terenowego w Katowicach bada trudną sytuację 92-letniej interesantki, która od 70 lat żyje w bardzo prymitywnych warunkach (BPK.7000.60.2016).

W byłym domku dróżnika, użyczonym przez PKP, nie ma podłączenia do bieżącej wody i gazu. Starsza kobieta codziennie musi pokonywać około 200 metrów do studni, z której czerpie wodę. Zimą to szczególnie trudne i niebezpieczne. Rodzina kobiety chce zainwestować w nieruchomość, ta jednak jest własnością Polskich Kolei Państwowych. PKP nie odpowiedziało interesantce, czy może to zrobić.

Data: 
2017-02-17

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w odpowiedzi na wystąpienie RPO poinformował o postępowaniu przeprowadzonym w sprawie krytycznych materiałów dotyczących organizacji pozarządowych wyemitowanych jesienią 2016 r. w Wiadomościach TVP.

W udzielonej KRRiT odpowiedzi nadawca przedstawił stanowisko, w którym nie zgodził się z zarzutem prowadzenia przez redakcję Wiadomości jakiejkolwiek działalności mającej na celu dyskredytowanie organizacji pozarządowych.

Data: 
2017-02-17

- Pracodawcy RP popierają inicjatywy podejmowane przez Zespół Ekspertów ds. Alimentów. Mając na uwadze dobro dzieci uważamy, że te działania są w pełni uzasadnione i potrzebne. W naszej ocenie spostrzeżenia i uwagi poczynione przez Zespół do Spraw Alimentów, co do powodów nie alimentacji dzieci przez zobowiązanych) do tego rodziców, są słuszne.

Data: 
2017-02-16

Obywatele skarżą się do Rzecznika Praw Obywatelskich, że zdarzają się sytuacje kiedy tymczasowo aresztowanym udziela się widzeń z osobami najbliższymi tylko w obecności funkcjonariusza Policji. Co więcej, takie decyzje znajdują wyraz w zarządzeniach organów, do których dyspozycji tymczasowo aresztowani pozostają, a jako uzasadnienie wydawanych zarządzeń wskazuje się np. art. 217 § 6 Kodeksu karnego wykonawczego (dalej k.k.w.).

Data: 
2017-02-16

Należy podkreślić, iż co do zasady dostęp do zabiegu terminacji ciąży pozostaje w znacznym stopniu utrudniony, a Podkarpacki Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia nie zapewnia w chwili obecnej pacjentkom stosownych informacji co do miejsca udzielenia świadczenia – pisze Rzecznik Praw Pacjenta do szefa NFZ w liście z 7 lutego. - Biorąc pod uwagę, iż przesłanką legalnego wykonania zabiegu jest m.in.

Data: 
2017-02-16

Zmiany w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, wprowadzone nowelą ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r., wywołały obawy pacjentów i środowiska lekarskiego. Dlatego też Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o zajęcie stanowiska.

Data: 
2017-02-16

Minister Zdrowia nie chce już zatrzymywać programów zdrowotnych prowadzonych przez samorządy. Przewidujący to projekt nowelizacji został zmieniony w toku konsultacji, pod wpływem krytyki ze strony samorządów – napisał do RPO Minister Zdrowia.

Data: 
2017-02-16

Po tym, jak Minister Rozwoju i Finansów z urzędu zmienił korzystne dla podatników interpretacje podatkowe i uznał, że osoby, którym umorzono m.in. należności czynszowe, będą musiały uregulować podatek, Rzecznik Praw Obywatelskich podjął interwencję.

Data: 
2017-02-16

- To szósta z szesnastu zaplanowanych przez nas debat regionalnych Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. Chcemy dyskutować o problemach osób pozbawionych wolności i o tym, jak wypracowywać dobre praktyki działania wszystkich placówek, w których takie osoby przebywają – mówił Przemysław Kazimirski zastępca dyrektora Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur otwierając spotkanie we Szczecinie. Pierwsza taka debata odbyła się we wrześniu w Katowicach.

Data: 
2017-02-15

Do Biura RPO wpłynęły skargi dotyczące nieuwzględniania ocen uzyskanych przez absolwentów szkół ponadpodstawowych z egzaminu dojrzałości podczas rekrutacji na Wydział Filozoficzny oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Data: 
2017-02-15

Obecnie około 1,2 tys. rolników nie otrzymało jeszcze płatności dodatkowej za rok 2015.

W związku z przekazaniem przez ARiMR nowych informacji dotyczących powierzchni kwalifikującej się do wsparcia, Ministerstwo podjęło prace legislacyjne w celu skorygowania wysokości stawki płatności dodatkowej za 2015 r.

Data: 
2017-02-15

Rzecznik zwrócił się do Ministra Kultury o podjęcie działań zmierzających do nowelizacji przepisów ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o Radzie Mediów Narodowych zgodnie ze wskazaniami Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia.

Data: 
2017-02-14

RPO poprosił 27 stycznia Głównego Inspektora Pracy, by w związku z zapowiedzianą kontrolą obowiązku składania przez pracowników sieci placówek handlowych Auchan oświadczeń o pobieraniu środków z programu „Rodzina 500  plus”, udostępnił Rzecznikowi po jej zakończeniu wyników przeprowadzonej kontroli (III.7042.4.2017)

Główny inspektor pracy Roman Giedrojć odpowiedział 7 lutego, że to zrobi, a sama kontrola potrwa do końca lutego.

Data: 
2017-02-14

Od ponad roku RPO zabiega o zmianę przepisów, które uzależniają prawo do odszkodowania za śmierć osoby bliskiej od tego, czy zginęła ona na terytorium obecnej Rzeczypospolitej, czy poza nią, na wschodzie.

Chodzi o ustawę z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U z 2015 r. poz. 1853).

Data: 
2017-02-14

1 września 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował pismo do Ministra Sprawiedliwości, w którym wskazał na problem odpowiedzialności karnej za zniesławienie oraz negatywne skutki obowiązywania art. 212 k.k. dla wolności słowa, w szczególności w związku z sytuacją dziennikarzy. W przypadku tej grupy zawodowej, utrzymywanie możliwości zastosowania sankcji karnych wskazanych w ww. przepisie może mieć tzw. „mrożący skutek” (ang. chilling effect) i powstrzymywać dziennikarzy przed wykonywaniem przypisanej im funkcji społecznej.

Data: 
2017-02-13

Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze zdrowia, a także kwestie dotyczące praw reprodukcyjnych, dostępu do usług medycznych i zjawisko dyskryminacji w związku ze świadczeniem usług medycznych były głównymi tematami spotkania Adama Bodnara ze studentami zdrowia publicznego z Kopenhagi.

Data: 
2017-02-13

Czy upływ terminu, na jaki zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, na której znajduje się budynek wielolokalowy, powoduje wygaśnięcie prawa odrębnej własności lokalu w tym budynku (art. 235 § 2 k.c. w zw.  z art. 3 ust. 1  i art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali – Dz. U. z 2015 r. poz. 1892) ?

Data: 
2017-02-11

 -Zimą najbardziej widać system opieki nad osobami bezdomnymi. Nie ma łączników pomiędzy elementami systemu - pomoc społeczna, ochrona zdrowia, mieszkalnictwo a nawet wymiar sprawiedliwości... – mówiła Adriana Porowska, dyrektorka Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej i kierownik Pensjonatu Socjalnego „Święty Łazarz”.

Gdyby nie determinacja organizacji pozarządowych nikomu nie udałoby się pomóc.

Data: 
2017-02-11

8 lutego 2017 r. Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz. U. poz. 1134). w jakim rozstrzyga ono o zmianie granic gminy Miasto Opole (sygn. akt U 2/16).

Data: 
2017-02-10

Chodzi o sprawę zwrotu opłaty za edukację przedszkolną dzieci dla członków służby zagranicznej (sygn. akt K 2/15), sprawę, która trafiła do Trybunału z wniosku RPO. Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o wyłączenie z udziału w rozpoznawaniu sprawy w Trybunale Konstytucyjnym Mariusza Romana Muszyńskiego oraz Lecha Morawskiego. RPO wskazuje, że osoby te zostały wybrane na zajęte już stanowiska sędziowskie w TK. Nie mogą więc orzekać

Data: 
2017-02-10

RPO zgłosił 9 lutego swój udział w postępowaniu z wniosku Prokuratora Generalnego o stwierdzenie niezgodności uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego i wniósł o umorzenie postępowania ze względu na niedopuszczalność wydania orzeczenia (VII.510.9.2017)

Data: 
2017-02-10

Minister spraw zagranicznych Norwiegii Børge Brende spotkał się z rzecznikiem praw obywatelskich Adamem Bodnarem. W spotkaniu uczestniczył również ambasador Norwegii Karsten Klepsvik oraz przedstawiciele norweskiego MSZ i pracownicy Biura RPO.

Rzecznik wskazywał wyzwania, które stoją przed urzędem RPO w 2017 r., w związku ze zmianami w polskim prawie. Adam Bodnar przedstawił najważniejsze kwestie, w których chciałby zacieśnić współpracę z rządem.

Data: 
2017-02-10

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał skargę w sprawie postępowania dyscyplinarnego, które zostało wszczęte przeciwko nauczycielkom Zespołu Szkół Specjalnych Nr 39 w Zabrzu.

Data: 
2017-02-10

Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska odpowiedziała na wystąpienie RPO dotyczące pomocy dla osób w kryzysie bezdomności. Eksperci zgłaszali bowiem wątpliwości, czy w polskich realiach zasada mówiąca o tym, że w placówkach dla bezdomnych, tj. w ogrzewalniach, noclegowaniach i schroniskach mogą przebywać wyłącznie osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych mieszkańców (art. 48a ust. 5 ustawy o pomocy społecznej), jest w pełni uzasadniona.

Strony