Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Kronika

np.: 27/03/2017
np.: 27/03/2017
Data: 
2017-03-27

 

Wywiad Anny Rusin z dr Aleksandrą Iwanowską, kóry ukazał się na łamach czasopisma "Dom Pomocy Społecznej Magazyn Dyrektora" nr 2 (4) marzec-kwiecień 2017.

 

STOSOWANIE PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO

ZDANIEM SPECJALISTY

Data: 
2017-03-27

- Jestem tu, bo jesteście ważni. I chcę pomagać osobom w takiej sytuacji jak Wy - mówił Adam Bodnar do wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego w Zgorzelcu.

Teledysk: młodzi językiem migowym „opowiadają” piosenkę „Wszystko ma swój czas” zespołu Perfect. Drugi teledysk – młodzi zrobili film pokazujący – w hiphopowym rytmie – działania zgorzeleckiego Uniwersytetu III Wieku. Tak działa koło filmowe Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zgorzelcu.

Data: 
2017-03-26

Jak się jeździ po Polsce, to widać różne dobre pomysły. Pojawiają się wyspowo. Rolą Rzecznika Praw Obywatelskich jest także przenoszenie informacji o dobrych rozwiązaniach i pomysłach. Nigdy nie wiadomo, co wzmocni energię obywatelską.

- Nasze spotkania regionalne polegają na pytaniu ludzi o to, co w ich miejscowości jest ważne, czym warto się zajmować i czym może zająć się Rzecznik Praw Obywatelskich – tak rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar zaczął spotkanie regionalne w Bogatyni. W niedzielne popołudnie przyszło na nie do Bogatyńskiego Ośrodka Kultury ponad 30 osób.

Data: 
2017-03-26

Stowarzyszenie działa od 2010 r. Powstało, kiedy powódź spustoszyła miasto.

W 2010 r. Bogatynia została całkowicie odcięta od świata przez powódź. Gwaltowne opady były tak wielkie, ze woda zmyła z powierzchni ziemi domy, kilka mostów oraz całe ulice. Ludzie zaczęli usuwać skutki kataklizmu, ale droga do normalności wydawała się niedosiężna. Zdewastowane były nie tylko domy, ale również miejsca pracy. 

Data: 
2017-03-24

23 marca 2017 r. w godzinach wieczornych 430 głosami za, 1 przeciw oraz przy 5 wstrzymujących się Sejm przyjął ustawę nowelizującą Kodeks karny w zakresie przestępstwa niealimentacji określonego w art. 209 k.k. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Dziś przestępstwo niealimentacji karane jest karą do dwóch lat więzienia w przypadku uporczywego niepłacenia, które naraża dziecko na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Data: 
2017-03-24

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wziął udział w konferencji organizowanej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z udziałem Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP pt. „Organ ochrony danych osobowych w obliczu wyzwań”, która odbyła się 24 marca 2017 r. w Krakowie. Podczas dyskusji rzecznik mówił m.in.

Data: 
2017-03-24

W Biurze RPO odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Ekspertów do spraw Osób Starszych.

Głównym tematem spotkania były kwestie dotyczące komunikacji w relacjach z osobami starszymi. Danuta Parlak w swoim wystąpieniu przedstawiła negatywne skutki dla osób starszych używania wobec nich języka protekcjonalnego, który jest powszechną formą komunikacji stosowaną zarówno przez opiekunów, jak i bliskich.

Data: 
2017-03-23

W sali kolumnowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego zebrało się ponad osiemdziesięciu uczniów liceów, studentów i doktorantów. Przyszli dowiedzieć się o roli i znaczeniu organizacji międzynarodowych w dzisiejszym świecie. Od 22 marca trwają dyskusje i seminaria zorganizowane przez Koło Młodych Dyplomatów w ramach II edycji konferencji naukowej „Uniwersyteckie Dni Dyplomacji”.

Data: 
2017-03-23

Pracownicy Centrum Projektów Społecznych w Biurze RPO spotkali się z przedstawicielami Domów-Klubów z Białorusi: z Brześcia, Grodna i Witebska, a także z członkami Białoruskiego Stowarzyszenia Pracowników Socjalnych oraz Warszawskiego Domu pod Fontanną.

Data: 
2017-03-23

Trybunał Konstytucyjny orzekł 22 marca br.  w wyroku  w sprawie P 121/15 , że art. 24 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych w zakresie, w jakim uniemożliwia wytoczenie powództwa przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 konstytucji.

Data: 
2017-03-22

Już po raz drugi na Uczelni Łazarskiego odbyła się Olimpiada o prawach i wolnościach obywatelskich. Patronat nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Obywatelskich. Adam Bodnar wziął też udział w uroczystym podsumowaniu konkursu, a w komisji konkursowej zasiadał Dariusz Supeł – zastępca dyrektora Centrum Projektów Społecznych w Biurze RPO.

Data: 
2017-03-22

W wystąpieniu generalnym skierowanym do Ministra Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich postulował uchylenie art. 485 § 3 kpc. Przepis ten pozwala bankom na dochodzenie roszczeń w trybie nakazowym na podstawie wyciągów z ksiąg bankowych.

W ocenie Rzecznika, w świetle tez wynikających z dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w sprawach bankowych nie ma podstaw do utrzymywania szczególnych uprawnień względem banków w postępowaniu cywilnym. Banki powinny być traktowane w taki sam sposób, jak inne podmioty prawa prywatnego i uczestnicy obrotu cywilnoprawnego.

Data: 
2017-03-22

22 marca 2017 r. NSA ogłosił wyrok w sprawie, do której przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich, dotyczącej wprowadzenia przez władze Lublina zakazu wprowadzania psów do Ogrodu Saskiego w Lublinie  (II OSK 1747/15)..

Rozpatrujący sprawę w pierwszej instancji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie (III SA/Lu 810/14) oddalił skargę mieszkańców Lublina z przyczyn formalnych stwierdzając, że nie są oni uprawnieni do zaskarżenia wprowadzonego zakazu.

Data: 
2017-03-22

W Biurze RPO  odbyło się kolejne bezpłatne szkolenie w ramach działalności Koalicji Infolinii. Tym razem przeprowadzili je przedstawiciele Biura Organizacji Urzędu m.st. Warszawy - Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 oraz Wydziału Organizacji Pracy Urzędu.

Data: 
2017-03-22

W dniach 20-22 marca 2017 roku w siedzibie Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) oraz w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie odbyły się warsztaty przeznaczone dla przedstawicieli instytucji ombudsmańskich[1] państw członkowskich Organizacji ds. Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OSCE).

Data: 
2017-03-22

Z wniosków kierowanych do Rzecznika wynika, że uczniowie – obywatele polscy – zamieszkali na stałe na terenie Polski, ale uczęszczający do szkół poza polskim systemem oświaty, a także obywatele polscy mieszkający stale za granicą nie mają możliwości korzystania z ulg przejazdowych podczas korzystania z publicznego transportu zbiorowego w Polsce, gdyż nie posiadają legitymacji szkolnych uprawniających do ulgi. Legitymacje uprawniające do ulgi otrzymują jedynie uczniowie uczęszczający do szkół polskiego systemu oświaty.

Data: 
2017-03-22

Ambasador Australii złożył wizytę w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich. Paul Wojciechowski rozmawiał z dr. Adamem Bodnarem m.in. na temat przestrzegania praw człowieka oraz spraw ważnych dla obywateli.

Data: 
2017-03-22

Przepisy niepozwalające osobie przebywającej w zakładzie psychiatrycznym na udział w postępowaniu sądu, w czasie którego rozstrzyga się dalszy pobyt w szpitalu, są niekonstytucyjne  - orzekł 22 marca Trybunał Konstytucyjny.

Ponieważ Trybunał nie odroczył wejścia w życie orzeczenia (por. art. 190 ust. 3 Konstytucji RP), będzie ono wywierać skutki prawne z momentem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Data: 
2017-03-21

W preambule ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ustawodawca stanowi, że „konstytucyjna zasada pomocniczości nakłada na państwo obowiązek wspierania jedynie tych osób ubogich, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji, wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów należy łączyć z działaniami zmierzającymi do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji”.

Data: 
Od 2017-03-21 do 2017-04-01

Zastępczyni RPO Sylwia Spurek złożyła wizytę w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sprawdziła, jak w praktyce wygląda działanie uruchomionego 1 stycznia 2017r. całodobowego, bezpłatnego i gwarantującego anonimowość telefonu dla ofiar przemocy domowej.

Data: 
2017-03-21

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich i wyrokiem z dnia 21 marca br., sygn. akt I SA/Wa 73/17, uchylił decyzję odbierającą na kilka miesięcy bezrobotnej matce świadczenie rodzicielskiego w wysokości 1000 zł z tytułu urodzenia drugiego dziecka.

Wcześniej matka pobierała świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad pierwszym dzieckiem (dzieckiem z niepełnosprawnością).

Data: 
2017-03-21

Rzecznik zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z prośbą o przedstawienie stanowiska w kwestii zmiany przepisów ustawy systemowej. Obecnie brakuje regulacji prawnej, dotyczącej wzajemnych rozliczeń pomiędzy przedsiębiorcą a wykonawcą dzieła w przypadku uznania, że wykonywane zatrudnienie odbywało się w okolicznościach wskazujących na stosunek pracy.

Data: 
2017-03-21

Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie wystąpił do Ministra Zadrowia w sprawie problemów z realizacją prawa rodziców (opiekunów) do pobytu z dzieckiem w szpitalu oraz niejednolitą praktyką stosowaną przez podmioty lecznicze w tym zakresie. W odpowiedzi na poprzednie wystąpienie Rzecznika nie przedstawiono stanowiska resortu zdrowia w sprawie wskazanych problemów, dotyczących braku odpowiednich rozwiązań prawnych oraz niedostatecznej realizacji przez państwo obowiązków wynikających z Konstytucji.

Data: 
2017-03-21

Mam przy tym nadzieję, że ten krótki apel, Nie dziel – jednocz, dotrze do wszystkich tych, którzy mają lub chcą mieć wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, na realizowane polityki, czy na tworzone i stosowane prawo.

Dzień 21 marca został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowym Dniem Walki z Dyskryminacją Rasową. Zgromadzenie uczciło w ten sposób ofiary pokojowej demonstracji w Sharpeville. 21 marca 1960 r. w tym południowoafrykańskim mieście policja zastrzeliła 69 osób, które odważyły się publicznie protestować przeciwko polityce apartheidu.

Data: 
2017-03-21

Petycja RPO dotyczyła tego, by zmienić przepisy pozwalające na pociąganie do odpowiedzialności karnej za zniesławienie. Rzecznik Praw Obywatelskich proponował, by zastąpić obecne rozwiązanie przepisem o karaniu za oszczerstwo (czyli o działanie świadome, w złej wierze)

Data: 
2017-03-21

RPO zaproponował, by do porządku prawnego wprowadzić dodatkowe przepisy o instytucji mediacji po wyroku. Bowiem generalne rozwiązania nie są stosowane w praktyce – od 2003 r. możliwość mediacji nie została wykorzystana w żadnym postępowaniu dotyczącym warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanego z więzienia.

Data: 
2017-03-20

Pierre-Yves Le Borgn członek Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy spotkał się z zastępcą RPO Krzysztofem Olkowiczem. Głównym tematem rozmowy były zagadnienia dotyczące wdrażania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Data: 
2017-03-17

Jak to możliwe, że przeszedł Pan ze znakomitej kancelarii prawnej do działania w organizacji pozarządowej, a następnie postanowił kandydować na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich?

Pytaniem o nietypową drogę zawodową młodzież z XVI L.O. im Stefanii Sempołowskiej w Warszawie rozpoczęła spotkanie z Adamem Bodnarem.

Czy w Polsce obywatele są świadomi swoich praw? Jak często zwracają się do Rzecznika?

Data: 
2017-03-17

Art. 37 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju stanowi, że działania z zakresu rozwoju regionalnego mogą być finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa w przypadku realizacji programów interwencyjnych tworzonych i realizowanych w razie klęsk żywiołowych, nagłych sytuacji kryzysowych.

Strony