Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Kronika

np.: 28/04/2017
np.: 28/04/2017
Data: 
2017-04-27

Spotkanie zorganizowane zostało w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych "Centrum Bukowska". Ponad 50 osób, które przyszło na spotkanie z Adamem Bodnarem, ledwie mieściło się w sali. Rzecznik nie opowiadał już o pracy swojego Bira, ale od razu poprosił zebranych o omówienie spraw, z którymi przyszli. – To było najbardziej intensywne i twórcze ze wszystkich spotkań, które do tej pory odbyliśmy w Wielkopolsce – podsumował spotkanie Adam Bodnar.

Data: 
2017-04-27

Na spotkanie w Gnieźnie, które kończyło cykl spotkań regionalnych Adama Bodnara w Wielkopolsce, przyszło do Miejskiego Ośrodka Kultury kilkanaście osób.

Kwestia uciążliwych inwestycji

Kilkaset metrów od naszych domów w  Kawęczynie (powiat turecki), na terenie byłego PGR, powstała ferma norek. Teraz ma powstać druga – kur. Nie dajemy sobie rady: zapachy, muchy (dzieci zatykają buzie wychodząc na dwór), odgłosy zwierząt, roje myszy rozbiegających się z fermy.

Data: 
2017-04-27

Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie przedstawił Ministrowi problem związany z dostępem kobiet rodzących do znieczulenia farmakologicznego oraz ze znacznym zróżnicowaniem na terenie kraju dostępności kobiet do tego znieczulenia.

Data: 
2017-04-27

O ochronie praw człowieka i przeciwdziałaniu dyskryminacji, zgodnie z nową podstawą programową, uczniowie dowiedzą się dopiero w VIII klasie szkoły podstawowej w ramach przedmiotu Wiedza o społeczeństwie, realizowanym w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, tego rodzaju treści powinny zatem zostać uwzględnione w treściach nauczania innych przedmiotów, już od najwcześniejszych etapów edukacji, zgodnie z zaleceniami Komitetu Ministrów Rady Europy.

Data: 
2017-04-27

Wizyta organizowana została w ramach spotkań regionalnych RPO w Wielkopolsce, w czasie których Adam Bodnar rozmawiał z przedstawicielami lokalnych społeczności i organizacji pozarządowych oraz odwiedza miejsca ważne dla poszanowania praw człowieka.

Inicjatorem powstania Centrum była Elżbieta Lachman - ekspertka Fundacji Głos dla Życia i wiceprzewodnicząca Rady Rodziny Dużej. Jak przyznaje, pomysł przywiozła z Niemiec, gdzie takie miejsca istnieją już od dawna.

Data: 
2017-04-27

- Z jakimi sprawami zwracają się ludzie do Rzecznika Praw Obywatelskich, jak wygląda ochrona praw człowieka w Polsce, jaka jest sytuacja Trybunału Konstytucyjnego, co zrobić, by państwo prawa lepiej nam wychodziło? - pytali uczniowie II poznańskiego Liceum Ogólnokształcącego na spotkaniu z Adamem Bodnarem.  Pytania najpierw zadawała dwójka uczniów prowadzących spotkanie, potem padały pytania z sali.

Data: 
2017-04-26

26 kwietnia w Kędzierzynie-Koźlu odbyła się Gala I Festiwalu Praw Człowieka, podczas której przedstawiono najlepsze prace i uhonorowano zwycięzców. W wydarzeniu wzięła udział Katarzyna Sobańska-Laskowska, Pełnomocnik Terenowy RPO we Wrocławiu.

Data: 
2017-04-26

Był Pan kiedyś członkiem jakiejś partii politycznej?

- Nie, nigdy. Bo jestem trochę nietypowym rzecznikiem. Zgłosiłem się jako kandydat popierany przez koalicję organizacji pozarządowych. To ta koalicja przekonała potem polityków z różnych ugrupowań. Wcześniej rzeczywiście rzecznicy praw obywatelskich typowani byli przez polityków – tłumaczył Adam Bodnar uczestnikom spotkania regionalnego w Zbąszyniu.

Data: 
2017-04-26

Chodzi o rozstrzygnięcie, czy decydując o warunkowym przedterminowym zwolnieniu sąd stosuje również ogólne dyrektywy wymiaru kary (art. 77 § 1 w zw. z art. 56 w zw. z art. 53 k.k.), czy też orzeka wyłącznie w oparciu o przesłanki wskazane w art. 77 § 1 k.k.? (IX.517.407.2015).

Data: 
2017-04-26

- W myśl art. 30 Konstytucji przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Godność ta jest nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Pomiędzy tym obowiązkiem władz publicznych ochrony i poszanowania godności człowieka i konstytucyjnym obowiązkiem przeciwdziałania bezdomności zachodzi ścisły i silny związek.

Data: 
2017-04-26

Jestem u Państwa, bo dość poważnie traktuję swoje zapowiedzi złożone w momencie obejmowania urzędu. Zapowiedziałem wtedy spotkania regionalne w całym kraju. Inspirował mnie Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Nils Muižnieks, który odwiedza poszczególne kraje, by tam, na miejscu, dowiadywać się o poszanowanie praw człowieka. Ja chcę być w każdym regionie Polski, bo to inspiruje Rzecznika w jego pracy i pokazuje, co jest ważne dla ludzi w naszym kraju – tak zaczął spotkanie regionalne w Lesznie Adam Bodnar.

Data: 
2017-04-26

18 kwietnia 2017r. Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał odpowiedź od Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie niskiej skuteczności odzyskiwania od dłużników świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego.

W związku z tym, że ściągalność od lat utrzymuje się na niezmiennym poziomie między 11 a 13% w skali roku, NIK przeprowadzi jeszcze w  roku 2017 doraźną kontrolę w jednym z województw, aby podjąć próbę zidentyfikowania przyczyn niskiej skuteczności egzekucji należności alimentacyjnych.   

Data: 
2017-04-26

- To ważne, że rozmawiamy o aktywizacji osób starszych.  Ale potrzebny jest nam model wsparcia nie tylko dla seniorów aktywnych – i nie tylko chodzi o wsparcie społeczne, wsparcie w uczestnictwie w życiu wspólnoty lokalnej ale też wsparcie zdrowotne – powiedział rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar na spotkaniu z samorządowcami w Lesznie, zorganizowanym w ramach spotkań regionalnych w Wielkopolsce.

Załączniki: 
Data: 
2017-04-26

Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 26 marca 2017 r. (sygn. I KZP 1/17) odmówił podjęcia uchwały w sprawie z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego dwóch następujących pytań:

Data: 
2017-04-25

Ośrodek w Zdunach przeznaczony jest dla wszystkich osób (z całej Polski, ale też z innych krajów), które doznają przemocy w domu. Co roku jest ich 60-70. Mieszkanki Ośrodka wzięły udział w spotkaniu z Adamem Bodnarem. Szefowie i pracownicy oraz pracownice Ośrodka zwracali uwagę, że w kraju zmienia się atmosfera wokół przemocy w rodzinie. To, że częściej się o tym mówi, sprawia, że ludzie (w tym policjanci) szybciej i lepiej reagują. - W tym roku np. w czasie akcji wpinania białej wstążki na znak sprzeciwu wobec przemocy wobec kobiet wpinali te wstążki wszyscy.

Data: 
2017-04-25

Wizyta organizowana została w ramach spotkań regionalnych RPO w Wielkopolsce, w czasie których Adam Bodnar rozmawia z przedstawicielami lokalnych społeczności i organizacji pozarządowych oraz odwiedza miejsca ważne dla poszanowania praw człowieka. Adam Bodnar rozmawiał się w Krotoszynie z dziećmi i opiekunaki w świetlicy Stowarzyszenia “Szansa”, która działa przy PCPR, a następnie pojechał do Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w pobliskich Zdunach.. 

Data: 
2017-04-25

W czasie konferencji prasowej w KPRM (25 bm.) minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak oskarżył mnie o „ataki na Straż Graniczą” i „na polską policję”. Zasugerował również, że powodem tych działań są moje ambicje polityczne i chęć kandydowania „na jakieś urzędy”.

Po raz kolejny zmuszony jestem podkreślić: nie jestem politykiem, nie walczę o władzę i nie ubiegam się o stanowiska polityczne.

Data: 
2017-04-25

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w dalszym ciągu badane są okoliczności użycia przez Straż Graniczną środków przymusu bezpośredniego wobec trzech mężczyzn, ojca i jego dwóch dorosłych synów, przebywających w ośrodku strzeżonym dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej. Do zdarzenia doszło w nocy, 6 kwietnia 2017 r. Następnego dnia mężczyźni przewiezieni zostali do aresztu dla cudzoziemców w Przemyślu.

Data: 
2017-04-25

Ponieważ odpowiedź resortu na poprzednie wystąpienie nie rozwiała powstałych wątpliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie zwrócił uwagę Ministra na szereg aspektów, wiążących się z ograniczeniem dostępności leku ellaOne, który zgodnie z projektowanymi zmianami otrzymać będzie można jedynie na podstawie recepty.

Data: 
2017-04-25

Jak wdraża się nowe metody pomocy dzieci z diagnozą spektrum autyzmu? Z jakimi problemami spotykają się rodzice? Jak polska służba zdrowia i polska szkoła reagują na innowacyjne pomysły i rozwiązania terapeutyczne?

- Mamy wrażenie, że choć zdobyliśmy ogromną wiedzę i mamy doświadczenie, to w innym miejscu w Polsce inni rodzice samodzielnie muszą pokonywać ten sam tor przeszkód, przez który my już przebrnęliśmy - mówili przedstawiciele Fundacji "Nowa Nadzieja".

Data: 
2017-04-25

Na spotkanie regionalne w Kaliszu w Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Łaziennej 6 przyszło dziesięć osób.

Zaczęło się od problemu współpracy organizacji pozarządowych z samorządem Kalisza. Samorząd chce współpracować, udaje się uchwalać plany, przyjmowane są ustalenia. Ale potem one nie są realizowane. I nie wiadomo, co z tym zrobić.

Data: 
2017-04-25

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Ministra Sprawiedliwości pismo w sprawie braku odpowiedzi na kilka wystąpień generalnych, dotyczących istotnych kwestii z zakresu prawa rodzinnego. Pisma te, kierowane tak przez samego Rzecznika Praw Obywatelskich, jak i wspólnie z Rzecznikiem Praw Dziecka, dotyczyły kwestii alimentów i realizacji orzeczonych przez sąd kontaktów z dzieckiem , czyli spraw bardzo ważnych dla dzieci i ich rodzin.

Data: 
2017-04-25

Rzecznik Praw Obywatelskich zdecydował o przystąpieniu do postępowania o uchylenie ubezwłasnowolnienia, toczącego się przed Sądem Okręgowym w Zielonej Górze. Osoba, która została ubezwłasnowolniona wiele lat temu, a od tego czasu prowadziła aktywne życie zawodowe w Polsce i za granicą, obecnie stara się o uchylenie ubezwłasnowolnienia, którego przyczyny ustały. Utrzymywanie ubezwłasnowolnienia, zdaniem Rzecznika, nie służy interesom tej osoby, a to właśnie interesom danej osoby ma służyć instytucja ubezwłasnowolnienia.

Data: 
2017-04-25

Pod koniec 2016 r. Minister Rozwoju i Finansów stwierdził, że mieszkańcy Warszawy, którym miasto umorzyło należności z tytułu opłat czynszowych za lokale komunalne, powinni zapłacić podatek.

Data: 
2017-04-25

Kim jest Rzecznik Praw Obywatelskich? Jak i po co patrzy władzy na ręce? - rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar opowiadał o tym uczniom kaliskich szkół średnich, którzy przyszli na spotkanie z nim w II LO im. Tadeusza Kościuszki. Mówił też o tym, w jaki sposób w latach 80. powoli powstawały instytucje kontrolujące władzę - od sądów administracyjnych poczynając. - Być może władze komunistyczne w 1987 r. zakładały, że urząd RPO będzie fasadowy. Ale ponieważ pierwszą rzeczniczką została profesor Ewa Łętowska, tak się nie stało - to prof.

Data: 
2017-04-25

W dniu 2 marca 2017 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Talpis przeciwko Włochom (skarga nr 41237/14).

Data: 
2017-04-24

24 kwietnia rozpoczęła się wizyta studyjna przedstawicieli urzędu ombudsmana w Azerbejdżanie. Jej tematem przewodnim są prawa osób z niepełnosprawnościami i prawa osób starszych. Wizyta w Polsce potrwa do 29 kwietnia.

Pierwszego dnia wizyty z członkami azerskiej delegacji spotkał się rzecznik Adam Bodnar oraz zastępczyni RPO Sylwia Spurek. Opowiedzieli o priorytetach i wyzwaniach stojących przed Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Wskazywali na dobre praktyki, które są wdrażane przez polskiego ombudsmana, które mogłyby zostać wykorzystane także w Azerbejdżanie.

Data: 
2017-04-24

Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar wziął udział w konferencji organizowanej przez Instytut Studiów Politycznych PAN pt. Akcja „Wisła” w 1947 roku: wydarzenia, konteksty, współczesna kwalifikacja, która odbyła się w Pałacu Staszica w Warszawie 24 kwietnia 2017 r.

Data: 
2017-04-24

Z sygnałów docierających do Rzecznika wynika, że w praktyce zdarzają się przypadki, kiedy Skarb Państwa w ramach powództwa cywilnego dochodzi należności, wynikających z uprzednio zwróconego podatku. Za podstawę prawną takich roszczeń uznawane są przepisy o nienależnym świadczeniu / bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 410 w związku z art. 405 Kodeksu Cywilnego).

Data: 
2017-04-24

Adam Bodnar przyjął delegację z Biura Ombudsmana Tajlandii, której przewodniczył  Viddhavat Rajatanun, zastępca Głównego Ombudsmana.

Polski rzecznik opowiedział gościom o najważniejszych wyzwaniach w związku z kryzysem konstytucyjnym. Mirosław Wróblewski, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego odniósł się do zmian w prawie medialnym i ich wpływie na niezależność mediów w Polsce.

Strony