Zawartość

Posiedzenie Rady Społecznej

Data: 
2014-10-30

 

W Biurze RPO odbyło się posiedzenie Rady Społecznej. Podczas spotkania dr Krzysztof Kurowski z Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami w BRPO zaprezentował monografię  pt. „Wolności i prawa człowieka i obywatela z perspektywy osób z niepełnosprawnościami”.

 

Prezentacja dała początek dyskusji, podczas której poruszono m.in. kwestie dotyczące definicji niepełnosprawności i stereotypów wobec osób z niepełnosprawnościami.

Zwrócono uwagę, że prawo powiela i umacnia niesprawiedliwe wzorce społeczne wobec osób z niepełnosprawnościami (niezdolne do pracy, samodzielnej egzystencji), czego wynikiem jest wprowadzenie i akceptowanie nieuzasadnionych ograniczeń w korzystaniu z wolności i praw. Dlatego, zdaniem członków Rady, jednym z podstawowych celów regulacji prawnych odnoszących się do tej grupy powinno być wspieranie ich w niezależnym życiu.

 

Rozmawiano także o sytuacji  osób z niepełnosprawnościami w domach pomocy społecznej, gdzie na skutek braku ustawowych regulacji wprowadzane w ośrodkach regulaminy porządkowe  zawierają  z reguły nadmierne ograniczenia wolności i praw mieszkańców tych placówek. W wypowiedziach podkreślano rolę instytucji publicznych, które powinny kłaść szczególny nacisk na udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami.