Zawartość

Postępowania strategiczne RPO

Słowa kluczowe:
  • Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do sprawy dziennikarza „Polityki” Grzegorza Raczkowskiego, którą wytoczyli mu prokuratorzy Anna i Przemysław Hopfer.
  • RPO wniósł o oddalenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia, czyli o usunięcie artykułów w serwisie „Polityka”.
Logo w czerwonej ramce: wykrzyknik w trójkącie (znak ostrzeżenia)
Słowa kluczowe:

W okolicy miejscowości B. przez ćwierć wieku zakłady chemiczne składowały trujące i niebezpieczne odpady. Składowisko zostało zamknięte w 1975 r., ale teren nie został oczyszczony. Skażenie dotyczy gleby i wody, i poszerza się obejmując coraz większy obszar. Zakłady chemiczne już nie istnieją, a ich następca prawny ogłosił upadłość.

Logo z nutami - w rytmie Mazurka Dąbrowskiego
Słowa kluczowe:

słowa kluczowe: symbole narodowe, art. 49 § 2 Kodeksu wykroczeń

Sprawa pana Jana

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył kasację do Sądu Najwyższego z wnioskiem o uniewinnienie pana Jana, prawomocnie ukaranego przez sąd grzywną za wykroczenie polegające na zmianie słów polskiego hymnu  

Symbol oka
Słowa kluczowe:

Sprawa wniosku Fundacji Panoptykon o informację publiczną

Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ze skargi kasacyjnej Fundacji Panoptykon na odmowę udostępnienia informacji publicznej przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Grafika z symbolem domu
Słowa kluczowe:

Sprawa pani Elżbiety

Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił  do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie pani Elżbiety.

Grafika symbolizująca lekarstwo
Słowa kluczowe:

Sprawa pani Marty:

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie odmowy refundacji leku z konopi, uśmierzającego ból przy rzadkiej chorobie.

Dwie literki "i" wyglądające jak sylwetki ludzkie i znak równości
Słowa kluczowe:

Sprawa pani Oli z Londynu:

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie odmowy transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka urodzonego w Londynie, w związku dwóch kobiet.

Równe traktowanie
Słowa kluczowe: dyskryminacja, sądy

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował w sprawie odmowy wydrukowania rolll-upu fundacji LGBT. Według RPO odmowa była niezgodną z prawem dyskryminacją ze względu na orientację seksualną.

Logo z dwoma kieliszkami
Słowa kluczowe:

Całonocne głośne imprezy w obiekcie hotelarsko-restauracyjnym spowodowały  nerwice u mieszkającego w pobliżu małżeństwa. Rzecznik Praw Obywatelskich zażądał od miejscowego starosty wszczęcia postępowania w celu ograniczenia tych imprez. Podstawą wniosku jest Prawo ochrony środowiska.

Logo - człowiek zatyający nos
Słowa kluczowe:

Sprawa z warszawskiego Radiowa

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania  przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie zainicjowanym przez obywateli; złożył także własną skargę do WSA.

Logo - głowa małego dziecka
Słowa kluczowe:

Sprawa pani Liwii

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania w II instancji przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku.

Logo - tarcza zegara za pięć 12
Słowa kluczowe: klauzule abuzywne, SOKiK

Sprawa pani Katarzyny i pana Michała  z Warszawy

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania w II instancji przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie.

Logo w czerwonej ramce: głowa mówiącego czlowieka
Słowa kluczowe:

Sprawa dziennikarza z Warszawy:

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do pierwszoinstancyjnego postępowania w sprawie dziennikarza zwolnionego z Polskiego Radia z powodu utraty zaufania niezbędnego na zajmowanym stanowisku.

Logo w czerwonej ramce: głowa mówiącego czlowieka
Słowa kluczowe: Dobra osobiste, „polskie obozy śmierci”, godność narodowa

Sprawa Karola Tendery z Krakowa, który walczy z określeniem "polskie obozy śmierci"

Logo w czerwonej ramce: wykrzyknik w trójkącie (znak ostrzeżenia)
Słowa kluczowe:

Sprawa pana Tomasza:

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku wydanego w sprawie o podwyższenie sumy gwarancyjnej.

Logo - dom w czerwonej ramce
Słowa kluczowe: Dobra osobiste

Sprawa 99-letniej poznanianki, którą nowy właściciel kamienicy postanowił „skłonić” do wyprowadzki.

RPO przyłączył się do sprawy 99-letniej poznanianki, która broniła się w sądzie przed nowym właścicielem kamienicy, w której mieszka od 50 lat. Wystąpiła o ochronę dóbr osobistych i odszkodowanie.

Logo w czerwonej ramce: pigułka
Słowa kluczowe:

Sprawy Kacpra i Wiktora z Warszawy:

Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do postępowań przed NSA wnosząc o oddalenie skarg kasacyjnych Ministra Zdrowia i wskazując, że wykładnia ustaw zgodna z Konstytucją i domniemaniem in dubio pro vitae humana umożliwia refundację leku Kineret.

Logo w czerwonej ramce: człowiek w kasku ochronnym
Słowa kluczowe:

Sprawa pani Katarzyny z Nowego Sącza, której pracodawca dawał przez kilka lat dwutygodniowe umowy:

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed sądem pierwszej instancji o ustalenie że panią Katarzynę  łączyła z agencją ochrony mienia umowa o pracę.

szare logo w czerwonej ramce - sylwetki ludzi
Słowa kluczowe:

Rzecznik zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zarządzenie Ministra Kultury o połączeniu założonego 8 lat temu gdańskiego Muzeum II Wojny Światowej z nowo utworzonym Muzeum na Westerplatte.

Równe traktowanie
Słowa kluczowe: dostęp do dóbr i usług, Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

Sprawa pani Jolanty z Warszawy:

Rzecznik Praw Obywatelskich wytoczył powództwo  o zadośćuczynienie z tytułu naruszenia praw pacjenta i dóbr osobistych na rzecz niewidomej niewpuszczonej z psem przewodnikiem do niepublicznego ZOZ.

Logo w czerwonej ramce: stare miasto
Słowa kluczowe: opłata miejscowa

Stan faktyczny:

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie ze skargi obywatela, Bogdana Achimescu o uchylenie uchwały Rady Miasta Zakopane w sprawie określenia Zakopanego jako miejscowości, w której można pobierać opłatę miejscową.

Logo w czerwonej ramce: głowa mówiącego czlowieka
Słowa kluczowe: Dobra osobiste, krytyka osoby publicznej

Sprawa Paula Camerona przeciwko Pracowni Różnorodności z siedzibą w Toruniu:

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania apelacyjnego po przegranej w pierwszej instancji Stowarzyszenia na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych i Transpłciowych  oraz Osób Queer „Pracownia Różnorodności” w sprawie o ochronę dóbr osobistych z powództwa Paula Camerona.

Grafika w czerwonej ramce - liść
Słowa kluczowe: prawo administracyjne

Rzecznik zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego decyzję Ministra Środowiska pozwalającą na wycinkę w Puszczy Białowieskiej. "Całokształt prowadzonego przez Ministra Środowiska procesu administracyjnego, w szczególności zaś pośpiech, w jakim doszło do wydania decyzji z 25 marca 2016 r.

Równe traktowanie
Słowa kluczowe: wspólne pożycie

Sprawa Fernando G.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę kasacyjną w sprawie dotyczącej możliwości udowodnienia związku z Polską na gruncie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców poprzez wykazanie pozostawania w długoletnim związku homoseksualnym z Polakiem.

Logo w czerwonej ramce: strzykawka
Słowa kluczowe: opieka okołoporodowa, refundacja, causa donandi

Sprawa Anny z Warszawy

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się na etapie apelacyjnym do sprawy pacjentki Szpitala św. Zofii, która przed podaniem znieczulenia zewnątrzoponowego w czasie porodu musiała podpisać umowę darowizny na rzecz szpitala.

Logo w czerwonej ramce: dwa półokregi - szary i biały
Słowa kluczowe: społeczna szkodliwość czynu

Sprawa pana Feliksa ze Śląska:

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację od postanowienia o umorzeniu postępowania karnego i zastosowaniu środka zabezpieczającego, a następnie przyłączył się do postępowania o przyjęcie pana Feliksa do szpitala psychiatrycznego w trybie bez zgody.

Logo w czerwonej ramce: dwie dłonie, jedna w znaku V
Słowa kluczowe: dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, aktywizacja bezrobotnych, ewidencja działalności gospodarczej

Sprawa Marka z Olsztyna

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania apelacyjnego przed Sądem Okręgowym w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy z powództwa Miasta Olsztyn – Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie w sprawie o zapłatę ponad 23 tys. zł tytułem zwrotu dofinansowania udzielonemu bezrobotnemu na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Równe traktowanie
Słowa kluczowe:

Sprawa pani Igi z Londynu:

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed WSA w Krakowie w sprawie odmowy transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dla dziecka urodzonego w Londynie z małżeństwa jednopłciowego.

Logo w czerwonej ramce: pigułka
Słowa kluczowe: refundacja, import docelowy, choroby rzadkie, dopuszczenie leku do obrotu, in dubio pro vitae humana

Sprawa małego Pawła:

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed NSA ze skargi kasacyjnej Ministra Zdrowia.

Logo w czerwonej ramce: znak I (jak Informacja)
Słowa kluczowe:

Sprawa pana Tymona z Zielonej Góry (w toku):

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed WSA w Warszawie wskazując, że małoletni ma prawo wnioskować o udostępnienie mu informacji publicznej.

Logo w czerwonej ramce: sylwetka człowieka, który pokazuje, że jest zdolny do działania
Słowa kluczowe: ograniczona zdolność do czynności prawnych

Sprawa Tymona Radzika z Zielonej Góry:

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę kasacyjną od postanowienia WSA w Szczecinie o odrzuceniu skargi Tymona Radzika.

Logo w czerwonej ramce: lecący banknot
Słowa kluczowe: postępowanie nakazowe, egzekucja

Sprawa małżonków G.:

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed Sądem Okręgowym w Łodzi i złożył wniosek o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty.

Logo w czerwonej ramce: znak I (jak Informacja)
Słowa kluczowe: osoba pełniąca funkcję publiczną, rejestr umów

Sprawa pana Karola z Warszawy:

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed WSA w Warszawie w sprawie skargi pana Karola na decyzję Szefa Kancelarii Prezydenta RP o odmowie udostępnienia informacji publicznej w zakresie imion i nazwisk osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej -  wykonawców umów zawartych przez Kancelarię Prezydenta RP.

Logo w czerwonej ramce: malutki znak I (jak informacja)
Słowa kluczowe:

Stan faktyczny:

Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił składowi siedmiu sędziów NSA zagadnie prawne budzące poważne wątpliwości: czy sad administracyjny może odrzucić skargę, gdy stanowi niedopuszczalne w państwie prawnym nadużycie prawa do sądu z uwagi na wniesienie jej w sprawie oczywiście i rażąco błahej. Zagadnienie powstało na kanwie sprawy dotyczącej dostępu do informacji publicznej.

Zespół, który prowadzi sprawę w Biurze RPO:

Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego

Logo w czerwonej ramce: ramię z zaciśnięta pięscią
Słowa kluczowe: Przemoc domowa, opinia biegłego

Sprawa pani Anny z Leżajska:

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed Sądem Rejonowym w Leżajsku o umieszczenie pani B. w szpitalu psychiatrycznym na wniosek męża, sprawcy przemocy domowej.

Logo w czerwonej ramce: waga temidy
Słowa kluczowe: formularz EDG-1

Sprawa pana Henryka

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi wszczętym skargą podatnika na odmowę przyznania ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.