Zawartość

Pytanie prawne RPO do NSA: w jakim terminie właściciel wywłaszczonej nieruchomości może zaskarżyć decyzję zintegrowaną wydaną na podstawie tzw. specustawy drogowej?

Data: 
2016-10-07

Specustawa drogowa wprowadza szereg rozwiązań prawnych upraszczających postępowanie inwestycyjne. Jednym z nich jest tzw. decyzja zintegrowana (decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - zrid). Wywołuje ona różne skutki prawne:

  • lokalizuje inwestycję,
  • wydziela geodezyjnie działki gruntu,
  • udziela pozwolenia na rozpoczęcie prac budowlanych oraz
  • wywłaszcza nieruchomości prywatne na potrzeby budowy drogi.

Decyzję taką doręcza się tylko inwestorowi oraz zawiadamia o jej wydaniu w drodze publicznych obwieszczeń.

Dodatkowo ustawa nakazuje odrębnie zawiadomić o wydaniu takiej decyzji właścicieli gruntów objętych planowaną drogą.

Ze względu na specyfikę tego ostatniego rozwiązania, w orzecznictwie sądów administracyjnych pojawiła się rozbieżność co do tego, czy można tu stosować posiłkowo rozwiązania z kodeksu postępowania administracyjnego, czy też nie.

Dla właścicieli ma to znaczenie fundamentalne, ponieważ od tego zależy sposób obliczania terminu na zaskarżenie takiej decyzji - czy należy go liczyć od daty doręczenia zawiadomienia, czy też - od daty publicznego obwieszczenia.

Przedstawiając powyższe wątpliwości do rozstrzygnięcia przez powiększony skład Naczelnego Sądu Administracyjnego Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, że prywatni właściciele, którym decyzja zrid odbiera ich własność, muszą mieć realne szanse na jej zaskarżenie. Dwutygodniowy termin do wniesienia odwołania powinien zatem biec dopiero od imiennego doręczenia właścicielowi zawiadomienia o wydaniu decyzji ingerującej w jego konstytucyjnie chronione prawa.

Galeria

  • Spychacz na budowie

    Inwestycja publiczna