Zawartość

Raport o ochronie prawnej osób LGBTI w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Data: 
2015-12-14

W dniu 11 grudnia br. Agencja Praw Podstawowych (FRA) opublikowała raport pt. „Ochrona przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową i cechy płciowe w państwach członkowskich Unii Europejskiej: porównawcza analiza prawna”.

FRA stwierdziła, że ochrona prawna lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych (LGBTI) ulega systematycznej poprawie w wielu państwach członkowskich UE, choć są także ustawodawstwa państwowe, na których gruncie osoby transpłciowe i interseksualne wciąż napotykają na wiele trudności. Istotne różnice ochrony w prawie wewnętrznym poszczególnych państw uzasadniają potrzebę eliminowania istniejących luk prawnych, co zaznaczono także w opublikowanym 7 grudnia 2015 r. przez Komisję Europejską „Wykazie działań w celu popierania i rozwoju równouprawnienia osób LGBTI”.

Agencja Praw Podstawowych wskazuje kluczowe kierunki rozwoju prawnej ochrony praw podstawowych osób LGBTI w państwach członkowskich Unii Europejskiej: wzmocnienie ochrony przed dyskryminacją i przestępstwami z nienawiści, wyjaśnienie niejasnej definicji „członka rodziny”, utrudniającej rodzinom osób LGBTI swobodny przepływ pomiędzy krajami Unii Europejskiej, a także uznanie praw osób interseksualnych.

Raport FRA zwraca uwagę na pozytywne zmiany legislacyjne wprowadzone od 2010 r., jednocześnie wskazując na problemy, które wciąż pozostają nierozwiązane. W publikacji dokonano analizy prawnego uznawania płci, niedyskryminacji i promowania równouprawnienia w zatrudnieniu, swobody wypowiedzi w przestrzeni publicznej, przestrzegania praw podstawowych osób interseksualnych, swobodnego przepływu osób w Unii Europejskiej oraz międzynarodowej ochrony osób LGBTI.

 

Bardziej szczegółowe informacje na temat publikacji Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej dotyczących osób LGBTI dostępne są na stronie internetowej www.fra.europa.eu.

 

Galeria

  • Zdjęcie równoważni, na jednej szali duża liczba klocków, na drugiej - tylko jeden
    Równe traktowanie