Godło RP

Realizacja wyroku TK dot. tworzenia rejestrów medycznych

Data: 
2015-12-01

W dniu 27 listopada 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie zasadniczo w ciągu 14 dni od jej ogłoszenia. Ustawa stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2014 r. (sygn. K 33/13), który uwzględnia postulaty zgłoszone przez Rzecznika Praw Obywatelskich we wniosku o kontrolę konstytucyjności.

Trybunał podzielił stanowisko Rzecznika, w ocenie którego przepisy poprzedniej ustawy upoważniające ministra zdrowia do tworzenia rejestrów medycznych w drodze rozporządzenia były niekonstytucyjne ze względu na to, że upoważnienie do ich wydawania miało charakter blankietowy. Ponadto kwestia w nich regulowana, dotycząca przetwarzania danych osobowych, stanowiła materię zastrzeżoną dla ustawy. Rzecznik we wniosku zwrócił także uwagę na konieczność zachowania ustawowej formy dla ograniczeń prawa do prywatności i autonomii informacyjnej jednostki, jak i prawa jednostki do nieudostępnienia informacji jej dotyczących, w tym w szczególności danych o charakterze wrażliwym, chyba że taki obowiązek wynika z ustawy.

 

Mirosław Wróblewski, Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze RPO: Ponieważ dane o stanie zdrowia stanowią przedmiot zainteresowania m.in. pracodawców lub ubezpieczycieli, ich ujawnienie może spowodować pojawienie się zachowań o charakterze dyskryminującym względem podmiotów, których dane były nienależycie chronione. Znowelizowana ustawa zawiera precyzyjne określenie zakresu, w jakim dopuszczalne będzie tworzenie rejestrów medycznych. Ponadto ograniczony został zakres przetwarzania informacji zawartych w tychże rejestrach.

 

  • Biało-czerwone pigułki
    Lekarstwa