Zawartość

Rzecznik bada złe traktowanie w DPS.

Data: 
2017-12-18

BPW.7065.9.2017

 

Interesant i jego żona zawiadomili telefonicznie Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu, że w Domu Pomocy Społecznej w Z., którego są mieszkańcami, są źle traktowani. Zarzucili też personelowi DPS niewłaściwe rozliczanie się z kupowanych lekarstw i zły stan techniczny łazienki. Skarżący byli poprzednio pensjonariuszami innego domu pomocy społecznej. Byli bardzo zadowoleni z pobytu w nim. Nie rozumieli, dlaczego przeniesiono ich do obecnego domu.

Pełnomocnik RPO we Wrocławiu poprosił więc dyrekcję DPS o udzielenie wyczerpujących wyjaśnień. Zapytał również, dlaczego małżonków umieszczono w obecnym  DPS, skoro przenieśli się oni wcześniej dobrowolnie i z własnej inicjatywy do innego domu.

W odpowiedzi dyrektor DPS wskazał, że interesanci mają problemy relacyjne z otoczeniem. Są oni skonfliktowani z wszystkimi mieszkańcami, nawet zatrudniona w DPS psycholog i ksiądz nie są w stanie przekonać ich, że otoczenie nie jest im wrogie. Zdaniem Dyrekcji DPS małżeństwo to nie adaptuje się do nowych warunków. Dlatego Ośrodek Pomocy Społecznej odmówił im wydania decyzji zmieniającej kolejny dom pomocy społecznej. Dyrekcja DPS stwierdziła również, że powodem rozgoryczenia i niezadowolenia interesantów są mocno ograniczone środki finansowe, jakie pozostają mieszkańcom po opłaceniu pobytu w DPS. Ponadto żaden inny okoliczny dom pomocy społecznej nie chce ponownie ich przyjąć, pomimo ich wniosków.

Pomimo kategorycznego stanowiska dyrekcji DPS, niespełna miesiąc później, z Biurem Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu skontaktował się interesant. Poinformował on, że wraz z małżonką uzyskali przeniesienie do DPS, w którym już podczas poprzedniego pobytu czuli się bardzo dobrze. Podziękował Rzecznikowi Praw Obywatelskich za interwencję i pomoc w sprawie.