Zawartość

Rzecznik zbadał działania Gminy W. na prośbę syndyka masy upadłości osoby fizycznej. BPW.512.28.2016

Data: 
2016-12-08
Położenie: 
  • Wrocław
    Polska

Do Biura Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynął wniosek syndyka masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej o podjęcie interwencji w związku z niezgodnymi z prawem działaniami Gminy W.

Syndyk podkreślił, że w toku postępowania upadłościowego Gmina zgłosiła do masy upadłości swoją wierzytelność, która została uznana w całości. Konsekwencją zgłoszenia wierzytelności do masy upadłości jest między innymi zakaz egzekwowania jej na drodze postępowania egzekucyjnego (vide: art. 146 ust. 3 Prawa upadłościowego). Mimo to, jak wskazał Syndyk, Gmina skierowała do egzekucji sądowej nakaz zapłaty wydany wobec dłużniczki. Egzekucja została umorzona dopiero po interwencji Syndyka. Syndyk zarzucił, że pomimo prowadzonego w dalszym ciągu postępowania upadłościowego, Gmina ponownie podjęła działania windykacyjne wobec dłużniczki kierując, z pominięciem Syndyka, wezwanie do zapłaty.

W odpowiedzi na wystąpienie RPO przedstawiciel Gminy W. poinformował, że do zarzucanych uchybień doszło wskutek niedopatrzenia pełnomocnika z kancelarii zewnętrznej obsługującej Gminę. Wyjaśniono również, że wezwanie do zapłaty zostało skierowane na skutek błędu sytemu komputerowego podczas masowej wysyłki wezwań do zapłaty. Podkreślono, że powyższe działania nie były zamiarem podejmowania jakichkolwiek czynności niezgodnych z przepisami prawa. Jednocześnie zapewniono, że podjęte będą starania, aby nie dopuścić do podobnych sytuacji.

Galeria

  • Banknoty 20-zlotowe
    Pieniądze