Zawartość

"Violence against the elderly. Challenges-Research-Action" - publikacja dotycząca przemocy wobec osób starszych

Data: 
2016-04-18

Zjawisko przemocy stanowi przedmiot zainteresowań naukowo-badawczych przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych (socjologii, psychologii, pedagogiki, prawa i in.). Najczęściej w literaturze przedmiotu spotkać można doniesienia z badań prowadzonych nad zjawiskiem przemocy wobec dzieci czy kobiet. Znacznie rzadziej wobec osób starszych, chociaż w ostatnim 10-leciu, częściej zaczęły absorbować badaczy.

Przemoc wobec osób starszych jest z jednej strony wyrazem złego funkcjonowania mechanizmów kontroli społecznej, z drugiej zaś brakiem „kapitału społecznego”, szczególnie jeśli odwołujemy się do koncepcji kapitału społecznego jako wskaźnika zaufania. Jak jest w rzeczywistości? Na to i inne pytania odpowiedzi udziela 32 badaczy z  Europy Południowo-Wschodniej oraz Zachodniej, jak i z Australii, Kanady i Izraela, zaproszonych przez K. Jagielską, J.M.Łukasik i N.G. Pikułę do udziału w przygotowanym przez nich projekcie „Unheard Voices: Developing the East Central European Network for the Prevention of Elder Abuse” finansowanym przez EASSW (Europen Association of Schools of Social Work). Ich badania oraz praktyczne rozwiązania w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy wobec osób starszych, znalazły swoje odzwierciedlenie w artykułach przygotowanych do publikacji książkowej. 

Opublikowana monografia, jako jeden z efektów realizowanego projektu (obok konferencji naukowej oraz kampanii społecznych i przygotowanej platformy) składa się z trzech głównych części I. Challenges, II.Research, III. Action oraz Wprowadzenia w problematykę zagadnień prezentowanych w pracy. Treści w niej prezentowane stanowią cenne źródło wiedzy na temat zjawiska przemocy oraz modelowych działań o charakterze prewencyjnym realizowanych w różnych krajach. Książka stanowi cenne źródło inspiracji nie tylko do refleksji, ale przede wszystkim do prowadzenia badań nad zjawiskiem przemocy wobec osób starszych (w tym wypracowywania metod i narzędzi diagnostycznych) oraz tworzenia i wdrażania modeli praktycznych rozwiązań zarówno tych o charakterze prewencyjnym i profilaktycznym, jak i interwencyjnym i terapeutycznym w celu przeciwdziałania zjawisku przemocy.

Katarzyna Jagielska, Joanna M. Łukasik, Norbert G. Pikuła (red.), Violence against the elderly. Challenges-Research-Action